28 Aralk 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29219

YNETMELK

Enerji Piyasas Dzenleme Kurumundan:

ELEKTRK PYASASI THALAT VE HRACAT YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA LKN YNETMELK

MADDE 1 17/5/2014 tarihli ve 29003 sayl Resm Gazetede yaymlanan Elektrik Piyasas thalat ve hracat Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (j) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

j) hale dokmanlar: Sistem leticisi veya Kanunun 8 inci maddesinin drdnc fkras uyarnca taraf olunan uluslararas kurulular tarafndan hazrlanan ve hat tahsisine ait ihaleye ilikin dokmanlar,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (f) bendinin sonuna ve ikinci fkrasnn (e) bendinin sonuna aadaki cmle eklenmitir.

Ayrca, imza tarihi eski olmakla birlikte bavuru yaplacak sre iin yrrlkte olan bir Anlama sunulmas halinde sz konusu Anlamann geerli olduuna ilikin olarak bavuru sahibi tarafndan verilecek yazl taahhtname.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(2) Senkron paralel olmayan balantlar iin verilen ithalat ve/veya ihracat faaliyetine ilikin iznin sresinin dolmasndan nce faaliyetin devamna ilikin Kuruma lisans tadil bavurusu yaplmas ancak bavuruya ilikin srecin zamannda tamamlanamamas durumunda, elektrik enerjisi ithalat ve/veya ihracatna ilikin Kuruma yaplan bavurunun sonulandrlmasna ynelik ilemler tamamlanncaya kadar; sz konusu ithalat ve/veya ihracat faaliyetinin kesintiye uramamasn teminen ve gereklilik olmas durumunda, faaliyetin devamna Kurul tarafndan izin verilebilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 15 (1) Enterkonneksiyon hat kapasitelerinin tahsisi, enterkonneksiyon hat kullanmnn takibi ve bu hatlardaki kst ynetimi, Sistem leticisi tarafndan yrtlr.

(2) TEA birinci fkra kapsamndaki hak ve ykmllklerini Kanunun 8 inci maddesinin drdnc fkras uyarnca uluslararas kurulular ile yapaca anlamalar erevesinde ve Kurul onay almak kaydyla sz konusu uluslararas kurululara ksmen veya tamamen devredebilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Kapasite tahsisine ilikin usul ve esaslar Sistem leticisi tarafndan hazrlanarak Kurul onayna sunulur ve onay mteakip Sistem leticisi tarafndan hazrlanan ihale dokmanlar internet sitesinde duyurulur. Ancak, 15 inci maddenin ikinci fkras kapsamnda yaplacak olan kapasite tahsislerinde ayrca usul ve esaslarn onaylanmasna gerek olmayp, Kurul tarafndan onaylanan ihale dokmanlar erevesinde kapasite tahsisleri gerekletirilir.

MADDE 6 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 7 Bu Ynetmelik hkmlerini Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

17/5/2014

29003