28 Aralk 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29219

TEBL

Enerji Piyasas Dzenleme Kurumundan:

AKARYAKIT HARCNDE KALAN PETROL RNLERNN YURT VE YURT

DII KAYNAKLARDAN TEMNNE LKN USUL VE ESASLAR HAKKINDA
TEBL
DE DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

MADDE 1 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayl Resm Gazetede yaymlanan Akaryakt Haricinde Kalan Petrol rnlerinin Yurt i ve Yurt D Kaynaklardan Teminine likin Usul ve Esaslar Hakknda Tebliin 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac ve kapsam, akaryakt haricinde kalan petrol rnlerinin yurt ii kaynaklardan temininde ve serbest dolama giriinde uygunluk yazs dzenlenmesine ilikin usul ve esaslarn belirlenmesidir.

MADDE 2 Ayn Tebliin 4 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Akaryakt haricinde kalan petrol rnlerinin, 5 inci maddede yer alan durumlar hari olmak zere, yurt ii kaynaklardan temin edilebilmesi ve serbest dolama girebilmesi iin Kurumdan uygunluk yazs alnmas gerekir. Uygunluk yazs alnmas kaydyla akaryakt haricinde kalan petrol rnlerinin;

a) Yurt iinden temini sanayiciler,

b) Yurt dndan ithali dorudan sanayiciler ya da sanayiciler adna ithalatlar,

tarafndan yaplabilir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 4 nc maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Sanayiciler, en fazla iki ithalatya yetki vermek suretiyle, uygunluk yazs talebinde bulunabilirler.

MADDE 4 Ayn Tebliin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Ek-1 kapsamndaki akaryakt harici petrol rnlerinin; her bir serbest dolama giri beyannamesi bana 250 kilogram ve ayda 4 beyannameyi amamas veya azami 5 kg kapasiteli ambalajlar iinde olmas kouluyla ithalinde ya da azami 25 kg kapasiteli ambalajlar iinde olmas kouluyla yurt iinden temininde uygunluk yazs aranmaz.

(2) Ek-2 kapsamndaki akaryakt harici petrol rnlerinin yurt iinden temininde veya azami 250 kilogram kapasiteli ambalajlar iinde ithalinde uygunluk yazs aranmaz.

MADDE 5 Ayn Tebliin 6 nc maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Daha nce uygunluk yazs bavurusu kapsamnda alnarak Kurum kaytlarna aktarlan, deimedii ve halen geerli olduu bavuru sahibi tarafndan yazl olarak beyan edilen belgeler, ayn takvim yl ierisinde yaplan uygunluk yazs bavurularnda yeniden istenmez.

MADDE 6 Ayn Tebliin 7 nci maddesinin birinci fkrasna aadaki (f) bendi eklenmi ve ayn maddenin ikinci fkrasndan sonra gelmek zere aadaki fkra eklenmitir.

f) Bavuru yapan elektronik imza sahibinin irket yetkilisi olmamas halinde, akaryakt harici rn temin bavurusu yapabileceine dair yetki belgesi,

(3) Kamu kurum ve kurulularnn veya 6491 sayl Trk Petrol Kanunu kapsamnda arama ruhsat verilen irketlerin kendi tesislerinde veya faaliyet alanlarnda kullanmak zere kendileri veya yetki verdikleri irketler aracl ile bu Tebli kapsamndaki rnler iin yapacaklar temin bavurularnda; temin iin yetkilendirilen bir irket var ise bu irketin yetkilendirildiine ve bu rnn satn alnacana dair belgenin asl veya noter onayl sureti ile rnlerin adnn, gmrk tarife istatistik pozisyonu bilgilerinin, miktarlarnn, kullanlacaklar tesislerin aka belirtildii ilgili kuruma ait resmi yaznn Kuruma ibraz edilmesi ve 6 nc maddeye uygun bavuru yaplmas halinde bu maddenin birinci fkrasnda ve ikinci fkrann (c) ve () bentlerinde saylan belgeler aranmaz.

MADDE 7 Ayn Tebliin 8 inci maddesinin drdnc fkrasnn sonuna aadaki cmle eklenmi ve altnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Bavuru yaplan rne ait son iki yl ierisindeki fiili tketim miktarndan yksek olannn beinci fkrada belirtilen miktarlardan az olduu durumlarda, bavuru sahibi tarafndan talep edilmesi halinde, beinci fkra uyarnca temin izni verilebilir.

(6) Akaryakt harici rn temini izinleri, artan ksm bir st kata ibla edilmek suretiyle, 1000 kilogram ve katlar olarak verilir.

MADDE 8 Ayn Tebliin 10 uncu maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(3) Kapatma ilemlerinde, bavuru sahibine daha nceden verilen iznin temin edilmeyen miktar stok olarak kabul edilir ve bir sonraki bavuruda yaplacak izin hesabnda dikkate alnr.

MADDE 9 Ayn Tebliin 11 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 11 (1) Kurumca verilen uygunluk yazsnn geerlilik sresi uygunluk yazsnn verildii yln 31 Aralk gn bitimine kadardr.

MADDE 10 Ayn Tebliin 14 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 14 (1) Ek-1de gmrk tarife istatistik pozisyonu ve tanm verilen rnleri yurt iinde reten kiiler, bu rnlere ilikin olarak yaptklar satlar, Ocak ayndan balamak zere er aylk dnemler halinde dnemi takip eden ayn 15ine kadar Kuruma bildirmekle ykmldr. Bildirimler; alcnn unvan, uygunluk yazs tarih ve says, fatura tarih ve says, rn ad, rn Gmrk Tarife statistik Pozisyonu, sat miktar yer alacak ekilde Ek-8deki tablo kullanlarak yaplr.

MADDE 11 Ayn Teblie ekli Ek-7B ve Ek-7C bu Tebliin ekinde yer alan Eklerle deitirilmitir.

MADDE 12 Bu Tebli 1/1/2015 tarihinde yrrle girer.

MADDE 13 Bu Tebli hkmlerini Enerji Piyasas Dzenleme Kurulu Bakan yrtr.

 

Ekler iin tklaynz