28 Aralık 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29219

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK

İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(2015/1)

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 441 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2015 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2014/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

 

2872 sayılı Çevre Kanununun

Kanundaki ceza miktarı

1/1/2015-31/12/2015 tarihleri arasında uygulanacak ceza

20 nci maddesinin

(a) bendindeki ceza miktarları

500 TL

963 TL

1.000 TL

1.932 TL

(b) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

46.501 TL

48.000 TL

93.007 TL

(c) bendindeki ceza miktarları

6.000 TL

11.619 TL

2.000 TL

3.870 TL

300 TL

575 TL

(d) bendindeki ceza miktarları

(b) bendi için iki kat:

 

48.000 TL

93.007 TL

96.000 TL

186.019 TL

(c) bendi için iki kat:

 

12.000 TL

23.249 TL

4.000 TL

7.746 TL

600 TL

1.157 TL

(d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak:

 

600 TL

1.157 TL

(e) bendindeki ceza miktarı

10.000 TL

19.372 TL

(f) bendindeki ceza miktarı

60.000 TL

116.261 TL

(g) bendindeki ceza miktarı

6.000 TL

11.619 TL

(h) bendindeki ceza miktarları

400 TL

770 TL

1.200 TL

2.321 TL

4.000 TL

7.746 TL

12.000 TL

23.249 TL

(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton başına*:

 

40 TL

77,46 TL

10 TL

19,32 TL

100 KR

186 KR

(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton Başına*:

 

30 TL

58,08 TL

6 TL

11,58 TL

100 KR

186 KR

(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton Başına*:

 

20 TL

38,71 TL

4 TL

7,71 TL

100 KR

186 KR

(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton başına*:

 

10 TL

19,32 TL

2 TL

3,82 TL

40 KR

73 KR

(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları

24.000 TL

46.501 TL

600 TL

1.157 TL

(i) bendindeki ceza miktarı

1.000 TL

1.932 TL

(j) bendindeki ceza miktarları

24.000 TL

46.501 TL

600 TL

1.157 TL

(k) bendindeki ceza miktarları

20.000 TL

38.751 TL

100.000 TL

193.772 TL

(l) bendindeki ceza miktarları

Dekar başına*:

 

20 TL

38,71 TL

Metkreküp başına*:

 

120 TL

232,50 TL

(m) bendindeki ceza miktarları

6.000 TL

11.619 TL

4.000 TL

7.746 TL

(n) bendindeki ceza miktarları

48.000 TL

93.007 TL

1.200 TL

2.321 TL

(o) bendindeki ceza miktarı

12.000 TL

23.249 TL

(p) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

46.501 TL

(r) bendindeki ceza miktarları

24.000 TL

46.501 TL

60.000 TL

116.261 TL

(s) bendindeki ceza miktarı

100 TL

186 TL

(t) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

3.875.538 TL

(u) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

3.875.538 TL

(v) bendindeki ceza miktarı

 

100.000 TL den

 

193.772 TL'den

1.000.000 TL’ye kadar

1.937.766 TL'ye kadar

(y) bendindeki ceza miktarı

 

 

100.000 TL den

 

 

193.772 TL'den

1.000.000 TL’ye kadar

1.937.766 TL'ye kadar

Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları

Belediyelerde;

Belediyelerde;

·           Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

·           Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

50.000 TL

96.882 TL

·           Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

·           Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

30.000 TL

58.129 TL

·           Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

·           Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

20.000 TL

38.751 TL

·           Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

·           Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

10.000 TL

19.372 TL

·           Organize Sanayi Bölgelerinde:

·           Organize Sanayi Bölgelerinde:

100.000 TL

193.772 TL

·           Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

·           Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

60.000 TL

116.261 TL

* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.