25 Aralk 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29216

YNETMELK

Babakanlk (Hazine Mstearl)tan:

4749 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DI FNANSMAN SALANMASINA

LKN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayl Kamu Finansman ve Bor Ynetiminin Dzenlenmesi Hakknda Kanun erevesinde bor stlenim taahhtleri hari olmak zere d finansman salanmasna, salanan d finansmann d borcun tahsisi, d borcun ikraz, Hazine geri deme garantisi ve yap-ilet-devret, yap-ilet ve iletme hakk devri ile benzeri finansman modelleri kapsamnda verilenler hari olmak zere Hazine kar garantisi altnda kurululara kullandrlmasna ve D Bor deme Hesabnn oluturulmasna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik,

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanununun I ve II/A sayl cetvellerinde yer alan kamu idareleri,

b) 5018 sayl Kanunun II/B, III ve IV sayl cetvellerinde yer alan kamu idareleri ve kurumlar,

c) Kamu iktisadi teebbsleri,

) zel hukuk hkmlerine tabi olmakla beraber sermayesinin yzde ellisinden fazlas kamuya ait olan kurulular,

d) Bykehir belediyeleri, belediyeler, bunlara bal idareler ile sair yerel ynetim kurulular,

e) Fonlar,

f) Kamu bankalar,

g) Yatrm ve kalknma bankalarn

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4749 sayl Kanunun 4 nc, 7 nci, 8 inci, 11 inci ve 16 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda 4749 sayl Kanunun 3 nc maddesindeki tanmlara ilave olarak;

a) Banka: 4749 sayl Kanunun 12 nci ve 16 nc maddelerine dayanlarak hazrlanan Kamu Haznedarl uygulamasna ilikin mevzuat kapsamnda kamu kurulularnn her trl mali kaynann tutulmas ngrlen, hesabn alaca bankalar,

b) Garantili imkn ve d borcun ikraz limiti: Yl bte kanunu ile belirlenen ve yl ierisinde salanabilecek garantili imknn ve ikrazen kullandrlacak d borcun limitini,

c) Garantili finansman: Hazine geri deme ya da Hazine kar garantisi altnda salanan krediyi ya da tahvil ihracn,

) Garantili finansman anlamas: Kuruluun deme ykmllklerine Hazine geri deme garantisi ya da Hazine kar garantisi salanmasna ilikin finansman anlamasn,

d) Garanti protokol: Hazine geri deme garantisi veya Hazine kar garantisi verilebilmesini teminen Mstearlk ile kurulu arasnda imzalanan ve Hazine geri deme garantisi veya Hazine kar garantisi verme koullarn dzenleyen protokol,

e) Hesap: D bor deme hesabn,

f) kraz anlamas: D borcun ikraz amacyla Mstearlk ile kurulu arasnda imzalanan ve ikraz koullarn dzenleyen anlamay,

g) krazl kredi: D borcun ikraz yntemiyle kullandrlan krediyi,

) krazl kredi anlamas: D borcun ikraz yntemiyle kullandrlmak zere kredi salanmasna ilikin olarak d finansman kayna ile Mstearlk arasnda imzalanan kredi anlamasn,

h) Kanun: 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayl Kamu Finansman ve Bor Ynetiminin Dzenlenmesi Hakknda Kanunu,

) Kurulu: 2 nci maddede belirtilen kurum, idare ve kurulular,

i) Mstearlk: Hazine Mstearln,

j) Ticari szleme: Mal ve hizmet almlar ile yapm ilerinde kurulu ile yklenici arasnda yaplan yazl anlamay,

k) Yklenici: Kurulu ile ticari szleme imzalayan gerek veya tzel kiiyi,

ifade eder.

KNC BLM

Projelere D Finansman Salanmas

D finansman temini izni

MADDE 5 (1) Kurulu, d finansman ile gerekletirecei projeler iin d finansman temini amacyla Mstearla mracaat eder. Yurt d tahvil ihralarna ilikin ilemlerde sermaye piyasas mevzuat hkmleri sakldr.

(2) Mstearlk, d finansman temini almalarna balamadan nce projenin, yllk yatrm programndaki yeri ve d finansman temininin uygunluu, yllk yatrm programnda ngrlen toplam tutar, d finansman ihtiyac, ncelii ve yl denei, yllara sari ilerde yeterli denein ayrlp ayrlamayaca hususlarnda Kalknma Bakanlnn uygun grn alr. Savunma projeleri ve yllk yatrm programnda yer almayan gvenlik projeleri ile nitelii itibariyle yllk yatrm programna tabi olmayan projeler iin Kalknma Bakanlnn gr aranmaz. zelletirme kapsamndaki kurulularn projeleri iin d finansman temini almalarna balanabilmesini teminen zelletirme daresi Bakanlnn uygun gr, d finansmann tahvil ihrac yolu ile salanmasna ilikin taleplerde ise Sermaye Piyasas Kurulunun gr alnr.

(3) Kurulularn projelerine ikinci fkra uyarnca alnan uygun gre istinaden d finansman salanmas, Bakandan alnacak onaya dayanlarak Mstearlka verilecek izne tabidir. Bu Ynetmelikte belirtilen esas ve usuller erevesinde d finansmann dorudan Mstearlk tarafndan temini esas olmakla birlikte, Mstearlk gerekli grlen durumlarda finansman teklifinin yklenici tarafndan temin edilmesine veya finansmann kurulua gerekletirilecek tahvil ihrac ile salanmasna izin verebilir. Salanacak d finansman, d borcun tahsisi, d borcun ikraz yntemleriyle ya da Hazine geri deme garantisi veya Hazine kar garantisi altnda kullandrlr.

(4) D finansmann d borcun ikraz yntemiyle, Hazine geri deme garantisi veya Hazine kar garantisi altnda kullandrlaca durumlarda d finansman temini izninin verilmesi, kuruluun, d finansman salanmasna ilikin ilemlerin kendi iradesi ve/veya kusuru nedeniyle sonulandrlamamas halinde doacak her trl masraf ve mali ykmll karlayacan mracaat aamasnda yazl olarak taahht etmesine baldr.

(5) D finansman temininin ayn yllk yatrm program dneminde sonulandrlamamas durumunda, Mstearlk d finansman teminine ilikin anlama imzalanmadan nce bir kez daha Kalknma Bakanlnn grn alr.

D finansman temininde uygulanacak usul ve esaslar

MADDE 6 (1) Mstearlk kurulularn d finansman temini izni taleplerinin deerlendirilmesini ilgili kurulu tarafndan sunulan bilgi ve belgeler zerinden yapar. Mstearln sorumluluu sadece talep edilen d finansmann salanmas ile snrl olup, projenin teknik ve ekonomik adan yaplabilirlii de dahil proje ile ilgili d finansman salanmas dndaki her trl sorumluluk tamamen ilgili kurulua aittir. Kurulu ihale mevzuat da dahil olmak zere tabi olduu mevzuata uymakla ykml olup, d finansman temini izni verilmi olmas kuruluun bu husustaki sorumluluunu ortadan kaldrmaz.

(2) Kurulu tarafndan talep edilen d finansman tutarnn yllk yatrm programnda ngrlenden fazla olmas halinde Mstearlk, d finansman temini almalarna yllk yatrm programnda yer alan d kredi tutarnn ilgili mevzuat hkmleri erevesinde revize edilerek kendisine bildirilmesinden sonra balar. Yllara sari projelerde d finansman salandktan sonra kurulu, sz konusu proje iin ilgili yla ait yllk denein tahsisi ve gerekli durumlarda revizyonu iin Kalknma Bakanl nezdinde giriimde bulunur.

(3) Salanacak d finansman ile ticari szlemenin ayn para biriminden olmas esastr. Ancak resmi finansman fonlar, uluslararas ve blgesel kurululardan temin edilen d finansman ile d finansman tutarna dahil edilen ihracat kredisi sigorta primleri ticari szleme para biriminden farkl olabilir.

(4) 7 nci maddeye dayanlarak verilen d finansman temini iznine istinaden imzalanacak ticari szlemede; Ticari szlemenin yrrle girmesi, Hazine Mstearl tarafndan salanacak d finansmana ilikin anlamalarn yrrle girmesine baldr. ifadesi, 8 inci maddeye dayanlarak verilen d finansman temini iznine istinaden imzalanacak ticari szlemede "Ticari szlemenin yrrle girmesi, teklif edilen d finansman koullarnn Hazine Mstearl tarafndan uygun grlp d finansmana ilikin anlamalarn mzakere edilerek imzalanmas ve sz konusu anlamalarn yrrle girmesi kouluna baldr." ifadesi; 9 uncu maddeye dayanlarak verilen d finansman temini iznine istinaden imzalanacak ticari szlemede ise Ticari szlemenin yrrle girmesi, Hazine Mstearl garantisi altnda gerekletirilecek tahvil ihracnn yrrle girmesine baldr. ifadesi yer alr.

(5) mzalanacak ticari szlemede; Yklenici, kuruluun onay haricinde d finansman kaynandan kullanm yapamaz ve her bir kullanm baznda kuruluu bilgilendirmekten sorumludur ifadesine yer verilir. Ancak yklenici tarafndan bilgilendirme yaplmamas, kuruluun salanan d finansmandan yaplacak kullanmlar takip etme ykmlln ortadan kaldrmaz.

(6) Daha nce d finansman salanm, yapm devam eden ve tamamlanabilmesi iin ek finansmana ihtiya duyulan projeye ilikin ilave d finansman taleplerinin deerlendirilebilmesi, Kalknma Bakanlnn ek d finansman temini konusunda uygun gr vermesi ve yl program kararnamesinde belirtilen usullere gre yatrm programnn revize edilmesi kouluna baldr.

D finansmann dorudan Mstearlk tarafndan temini

MADDE 7 (1) Mstearlk, projenin gerekletirilmesi iin gerekli d finansman, uygun grecei d finansman salayan yabanc lkelerden, lkelerce oluturulan birliklerden, resm finansman fonlarndan, uluslararas ve blgesel kurululardan veya belirli sayda bankann teklife davet edilmesi sonucunda iletilecek tekliflerin arasndan yaplacak deerlendirme sonucunda seecei herhangi bir d finansman kaynandan temin edebilir. Bu durumda kurulu, sadece ihale konusu projenin teknik zelliine ve fiyatna ilikin teklif alr.

(2) Kurululara d finansman temini izni verilmesi aamasnda, 5 inci, 6 nc, 12 nci, 15 inci ve 19 uncu maddelerde ngrlen kriterlerin ve koullarn karlanmas art aranr.

D finansman teklifinin yklenici tarafndan temin edilmesi

MADDE 8 (1) Kurulua, d finansman teklifinin yklenici tarafndan temin edilmesi kouluyla izin verildii durumlarda ihaleye katlanlar, ihale konusu projenin teknik zelliine ve fiyatna ilikin teklifin yan sra d finansman teklifi de vermek zorundadr.

(2) Yklenicinin temin ettii d finansman teklifi, ticari szlemenin imzalanmasn mteakip mzakere edilerek sonulandrlmak zere kurulu tarafndan Mstearla iletilir.

(3) Kurululara d finansman temini izni verilmesi aamasnda, 5 inci, 6 nc, 12 nci, 15 inci ve 19 uncu maddelerde ngrlen kriterlerin ve koullarn karlanmas art aranr.

D finansmann tahvil ihrac yolu ile temin edilmesi

MADDE 9 (1) Kurulua, uluslararas sermaye piyasalarnda tahvil ihrac yolu ile d finansman salamasna ilikin olarak izin verildii durumlarda kurulu, sadece ihale konusu projenin teknik zelliine ve fiyatna ilikin teklif alr.

(2) Kurululara d finansman temini izni verilmesi aamasnda, 5 inci, 6 nc, 15 inci ve 19 uncu maddelerde ngrlen kriterlerin ve koullarn karlanmas art aranr.

finansmandan d finansmana dntrlen projeler

MADDE 10 (1) finansmanla gerekletirilmekte iken d finansmanla devam uygun bulunan projeler hakknda 5 inci ve 6 nc maddelerde yer alan hkmler uygulanr.

NC BLM

D Borcun Tahsisi

Uygulanacak usul ve esaslar

MADDE 11 (1) Trkiye Cumhuriyeti adna Mstearlk tarafndan salanan d finansman, 2 nci maddenin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamndaki kurululara, Karayollar Genel Mdrlne, Devlet Su leri Genel Mdrlne ve savunma ve gvenlik hizmetleri sektrleri ile snrl olmak zere nihai kullancsnn 2 nci maddenin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamndaki kamu idarelerinden olmas durumunda projeyi yrten zel bte kapsamndaki kurululara, anlamadaki amaca sadk kalnarak geri deme ykmll olmakszn d borcun tahsisi yntemiyle kullandrmaya Bakan yetkilidir.

DRDNC BLM

D Borcun kraz

Uygulanacak usul ve esaslar

MADDE 12 (1) 2 nci maddenin birinci fkrasnn (b), (c), (), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yer alan kurulularn ikinci fkrada saylan kriterlerin salanmas kaydyla projelerinin d finansman ile (d) bendi hari anlan kurulularn finansman ihtiyalarn karlamak zere Trkiye Cumhuriyeti adna Mstearlka temin edilecek d finansman, anlamadaki mali koullara bal kalarak ikraz etmeye Bakan yetkilidir. Kalknma Bakanlnn uygun gr zerine Bakanlar Kurulu tarafndan gerekletirilmesi ivedi ve zaruri olarak tespit edilen projeler iin Trkiye Cumhuriyeti adna salanan d finansman gerektiinde Mstearln gr ve Bakann teklifi zerine Bakanlar Kurulu Karar ile anlamann mali artlarna bal kalmakszn d borcun ikraz yntemiyle kullandrlabilir.

(2) D borcun ikraz yntemiyle d finansman kullandrlmas, Mstearlk tarafndan aada yer alan koullar ve kriterler erevesinde deerlendirilir:

a) Yl bte kanunu ile belirlenen garantili imkn ve d borcun ikraz limiti kapsamnda kalnmas.

b) Kuruluun Mstearla vadesi gemi ykmllnn bulunmamas.

c) 2 nci maddenin birinci fkrasnn () bendinde yer alan ve sermayesinin yzde ellisinden fazlas yerel ynetimlere ait olan kurulular ile (d) bendinde yer alan kurulularn 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayl Belediye Kanununun 68 inci maddesinde ve 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayl l zel daresi Kanununun 51 inci maddesinde ngrlen borlanma limitini amam olmas.

) zelletirme kapsamnda bulunan kurulular iin d borcun ikraz yoluyla d finansman salanmas hususunda zelletirme daresi Bakanlnn uygun grnn alnmas.

d) D borcun ikraz yntemiyle kullandrlan kredinin geri deme dneminde kuruluun ngrlen tm nakit aklarnn, ikraza konu kredinin bor servisleri ile kuruluun Mstearla olan mevcut borlarndan kaynaklanan ykmllklerini ve kuruluun mevcut garantili ve ikrazl kredilerinin bor servisini ve sair tm ykmllklerini karlayacak dzeyde olmas.

(3) Kurulu, ikinci fkrann (d) bendindeki kriteri karladn ortaya koyacak projeksiyonlar ve bu projeksiyonlarn dayandrld varsaymlar gsteren raporlar Mstearla sunmak ile ykmldr. Mstearln bu konuda yapaca deerlendirmeler kurulu tarafndan ibraz edilen bilgi ve belgelerle snrl olup, sz konusu bilgi ve belgelerin temini ve doruluundan kurulu sorumludur.

(4) Mstearla yaplan d borcun ikraz yntemiyle d finansman kullanm taleplerinin sonulandrlabilmesi iin ikraz anlamas imzalanmadan nce aadaki koullarn yerine getirilmesi gerekmektedir:

a) krazl kredi ile finanse edilecek projenin yrtlmesi, izlenmesi ve gereklemelere ilikin raporlama yaplmas, bor geri demelerinin doru, dzenli ve tutarl bir ekilde yrtlmesi ve izlenebilmesi, Mstearla gerekli bilgi ve belgelerin iletilmesi, Mstearlkla gerekli koordinasyonun kurulmas ve evrak aknn dzenli olarak salanmas iin kurulu bnyesinde bir birimin proje koordinasyonundan sorumlu klnmas.

b) Bykehir belediyeleri, belediyeler, bunlara bal idareler ve il zel idareleri ile sair yerel ynetim kurulularnn yetkili organlar tarafndan, d borcun ikraz yntemiyle kullandrlacak d finansman tutarnda borlanlmasna izin veren ve d finansmann proje finansman amacyla saland durumlarda hesap kurulmasn uygun bulan bir karar alnmas.

(5) Birinci fkra uyarnca Bakanlar Kurulu tarafndan belirlenen projeler iin ikinci fkrann (b) ve (d) bentlerinde yer alan kriterler aranmaz.

kraz anlamas

MADDE 13 (1) Mstearlka salanan d finansmann kurulua kullandrlabilmesini teminen Mstearlk ile kurulu arasnda ikraz anlamas imzalanr. krazl kredi anlamasnn imza tarihinde salanan d finansmann ikraz edilecei kuruluun belli olmad haller dnda ikraz anlamas, ikrazl kredi anlamas yrrle girmeden nce sonulandrlr.

(2) l zel idareleri, bykehir belediyeleri ve belediyeler, kendilerine ait tzel kiilerin ve/veya kendilerine bal mstakil bteli ve kamu tzel kiiliini haiz kurulular ile kendilerinin ve/veya kendilerine ait tzel kiilerle kendilerine bal tzel kiilii haiz kurulularn sermayesinin yardan fazlasna sahip olduu zel idare irketleri ile belediye iktisadi teebbsleri iin d finansman kaynandan d borcun ikraz yntemiyle salanan d finansman imknlarna ilikin olarak ikraz anlamalarndan doan her trl ykmllklerden ve bu ykmllklerin aksatlmas neticesinde domu olan ve doabilecek Hazine alacaklarnn geri denmesinden mteselsilen sorumludurlar.

kraz creti

MADDE 14 (1) Mstearlk, d borcun ikraz yntemiyle d finansman kullandrlan kurulutan, bir defaya mahsus olmak zere kuruluun mali durumu, kurulua daha nceden garantili finansman ve ikrazl kredi salanm olmas halinde sz konusu garantili finansman ve ikrazl kredilerin geri deme performans ve salanan ikrazl kredinin finansman koullar gibi kriterleri dikkate alarak, ikraz edilen tutarn %1ine kadar ikraz creti tahsil eder. Bu oran be katna kadar artrmaya Bakan yetkilidir. 12 nci maddenin drdnc fkrasnn (a) bendinde yer alan ykmllklerini yerine getirmeyen veya kullanm ve geri deme bildirimlerini ikraz anlamas hkmleri dahilinde yapmayan kuruluun d finansman salanmasna ilikin yeni taleplerinde ikraz veya garanti creti, uygulanan en yksek oran zerinden tahakkuk ettirilir.

(2) Alt kullanclara tahsis edilmek zere ayn anlamada birden fazla kurulua d borcun ikraz edilmesi ve kullanm tutarnn batan ngrlememesi halinde her bir kurulutan tahsil edilecek ikraz creti, ikraz edilen tutarn kurulu saysna blnmesi ile elde edilecek tutar zerinden hesaplanr.

(3) kraz creti, ikraz anlamasnn imzalanmasn takip eden 15 gn iinde kurulu tarafndan risk hesabna denir.

(4) Borlu, kredinin tamamnn kullanlmamas, tamamen veya ksmen iptal edilmesi veya kullanmnn durdurulmas hallerinde ikraz cretinin tamamen veya ksmen iade edilmesini talep edemez.

BENC BLM

Hazine Geri deme Garantisi

Uygulanacak usul ve esaslar

MADDE 15 (1) 2 nci maddenin birinci fkrasnn (c), (), (d), (e), (f) ve (g) bentleri ile 5018 sayl Kanunun II/B sayl cetvelinde yer alan ve ikinci fkradaki kriterleri karlayan kurulularn projelerinin tahvil ihrac dahil d finansman ile (d) bendi hari anlan kurulularn finansman ihtiyalarn karlamak zere temin edecekleri d finansman iin Hazine geri deme garantisi vermeye Bakan yetkilidir.

(2) Hazine geri deme garantisi altnda d finansman kullandrlmas Mstearlk tarafndan aada yer alan kriterler erevesinde deerlendirilir:

a) Yl bte kanunu ile belirlenen garantili imkn ve d borcun ikraz limiti kapsamnda kalnmas.

b) Kuruluun Mstearla vadesi gemi ykmllnn bulunmamas.

c) 2 nci maddenin birinci fkrasnn () bendinde yer alan ve sermayesinin yzde ellisinden fazlas yerel ynetimlere ait olan kurulular ile (d) bendinde yer alan kurulularn 5393 sayl Belediye Kanununun 68 inci maddesinde ve 5302 sayl l zel daresi Kanununun 51 inci maddesinde ngrlen borlanma limitini amam olmas.

) zelletirme kapsamnda bulunan kurulular iin Hazine geri deme garantisi altnda d finansman salanmas hususunda zelletirme daresi Bakanlnn uygun grnn alnmas.

d) Hazine geri deme garantisi altnda tahvil ihrac yoluyla d finansman salanmas durumlarnda Sermaye Piyasas Kurulunun grnn alnmas.

e) Salanacak garantili finansmann geri deme dneminde kuruluun ngrlen tm nakit aklarnn, geri deme garantisine konu bor servislerini ve kuruluun Mstearla olan mevcut borlarndan kaynaklanan ykmllklerini ve kuruluun mevcut garantili finansman ve ikrazl kredilerinin bor servisini ve sair tm ykmllklerini karlayacak dzeyde olmas.

(3) Kurulu, ikinci fkrann (e) bendindeki kriterleri karladn ortaya koyacak projeksiyonlar ve bu projeksiyonlarn dayandrld varsaymlar gsteren raporlar Mstearla sunmak ile ykmldr. Mstearln bu konuda yapaca deerlendirmeler kurulu tarafndan ibraz edilen bilgi ve belgelerle snrl olup, sz konusu bilgi ve belgelerin temini ve doruluundan kurulu sorumludur.

(4) Mstearla yaplan Hazine geri deme garantisi taleplerinin sonulandrlabilmesi iin garanti protokol imzalanmadan nce aadaki koullarn yerine getirilmesi gerekmektedir:

a) Garantili finansman ile finanse edilecek projenin yrtlmesi, izlenmesi ve gereklemelere ilikin raporlama yaplmas, bor geri demelerinin doru, dzenli ve tutarl bir ekilde yrtlmesi ve izlenebilmesi, Mstearla gerekli bilgi ve belgelerin iletilmesi, Mstearlkla gerekli koordinasyonun kurulmas ve evrak aknn dzenli olarak salanmas iin kurulu bnyesinde bir birimin proje koordinasyonundan sorumlu klnmas.

b) Bykehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bal idareler ile sair yerel ynetim kurulularnn yetkili organlar tarafndan salanacak garantili finansman tutarnda borlanlmasna izin veren ve d finansmann proje finansman amacyla saland durumlarda hesap kurulmasn uygun bulan bir karar alnmas.

(5) Kuruluun, 21/12/2002 tarihli ve 24970 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hazine Garantileri Kapsamnda Yaplacak demelerin stlenilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik hkmlerini yerine getirmesi gerekmektedir.

Garanti protokol

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda salanan Hazine geri deme garantisinin geerlilik kazanmas, Mstearlk ile lehine garanti verilecek kurulu arasnda garanti protokol imzalanmas kaydyla mmkndr. Garanti protokol, garantili finansman anlamas yrrle girmeden nce imzalanr. Hazine geri deme garantisi altnda gerekletirilen tahvil ihralarnda garanti protokol, tahvil ihracna ilikin belgelerin imzalanmas ile e zamanl olarak imzalanr.

(2) l zel idareleri, bykehir belediyeleri ve belediyeler, kendilerine ait tzel kiilerin ve/veya kendilerine bal mstakil bteli ve kamu tzel kiiliini haiz kurulular ile kendilerinin ve/veya kendilerine ait tzel kiilerle kendilerine bal tzel kiilii haiz kurulularn sermayesinin yardan fazlasna sahip olduu zel idare irketleri ile belediye iktisadi teebbslerinin saladklar garantili finansman imknlarna ilikin olarak garanti protokolnden doan her trl ykmllklerden ve bu ykmllklerin aksatlmas neticesinde domu olan ve doabilecek Hazine alacaklarnn geri denmesinden mteselsilen sorumludurlar.

Ksmi garanti

MADDE 17 (1) Yukarda belirlenen esaslara uygun olarak; her bir garantili finansman baznda kuruluun mali durumu, kurulua daha nceden garantili finansman ve ikrazl kredi salanm olmas halinde sz konusu garantili finansman ve ikrazl kredilerin geri deme performans ve salanan garantili finansmann koullar gibi kriterler dikkate alnarak anlama tutarnn en fazla %95ine kadar ksmi garanti verilebilir. Ancak, uluslararas ve blgesel kurululardan salanan garantili finansman, yabanc lke hkmet fonlar, yabanc lkelerin resmi ihracat sigorta kurulular tarafndan dorudan salanan veya garanti verilen ihracat kredileri ksmi garanti uygulamasndan istisna tutulur.

(2) Hazine geri deme garantisi altndaki tahvil ihralarnda ise anlama tutarnn %100ne kadar garanti verilebilir.

Garanti creti

MADDE 18 (1) Mstearlk, lehine Hazine geri deme garantisi verilen kurulutan bir defaya mahsus olmak zere kuruluun mali durumu, kurulua daha nceden garantili finansman ve ikrazl kredi salanm olmas halinde sz konusu garantili finansmann ve ikrazl kredilerin geri deme performans ve salanan garantili finansmann koullar gibi kriterleri dikkate alarak garanti edilen tutarn %1ine kadar garanti creti tahsil eder. Bu oran be katna kadar artrmaya Bakan yetkilidir. 15 inci maddenin drdnc fkrasnn (a) bendi ile beinci fkrasnda yer alan ykmllklerini yerine getirmeyen veya kullanm ve geri deme bildirimlerini garanti protokol hkmleri dahilinde yapmayan kuruluun d finansman salanmasna ilikin yeni taleplerinde garanti veya ikraz creti, uygulanan en yksek oran zerinden tahakkuk ettirilir.

(2) Alt kullanclara kullandrlmak zere ayn anlamada birden fazla kurulu lehine Hazine geri deme garantisi verilmesi ve kullanm tutarnn batan ngrlememesi halinde her bir kurulutan tahsil edilecek garanti creti, anlama tutarnn kurulu saysna blnmesi ile elde edilecek tutar zerinden hesaplanr.

(3) Garanti creti, garanti protokolnn imzalanmasn takip eden 15 gn iinde kurulu tarafndan risk hesabna denir.

(4) Borlu, garantili finansmann tamamnn kullanlmamas, tamamen veya ksmen iptal edilmesi veya kullanmnn durdurulmas hallerinde garanti cretinin tamamen veya ksmen iade edilmesini talep edemez.

ALTINCI BLM

Hazine Kar Garantisi

Uygulanacak usul ve esaslar

MADDE 19 (1) 2 nci maddenin birinci fkrasnn (c), (), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yer alan ve ikinci fkradaki kriterleri karlayan kurulularn projelerinin d finansman ile (d) bendi hari anlan kurulularn d finansman ihtiyalarn karlamak zere bu kurulularn borlu sfatyla uluslararas piyasalardan temin edecekleri finansman imkanlarnn geri denmesi iin bir d finansman kayna tarafndan verilen garanti kapsam ile snrl olmak zere Hazine kar garantisi vermeye Bakan yetkilidir.

(2) Hazine kar garantisi altnda d finansman kullandrlmas Mstearlk tarafndan aada yer alan kriterler erevesinde deerlendirilir:

a) Yl bte kanunu ile belirlenen garantili imkn ve d borcun ikraz limiti kapsamnda kalnmas,

b) Kuruluun Mstearla vadesi gemi ykmllnn bulunmamas,

c) 2 nci maddenin birinci fkrasnn () bendinde yer alan ve sermayesinin yzde ellisinden fazlas yerel ynetimlere ait olan kurulular ile (d) bendinde yer alan kurulularn 5393 sayl Belediye Kanununun 68 inci maddesinde ve 5302 sayl l zel daresi Kanununun 51 inci maddesinde ngrlen borlanma limitini amam olmas,

) zelletirme kapsamnda bulunan kurulular iin Hazine kar garantisi altnda d finansman salanmas hususunda zelletirme daresi Bakanlnn uygun grnn alnmas,

d) Hazine kar garantisi altnda tahvil ihrac yoluyla d finansman salanmas durumlarnda Sermaye Piyasas Kurulunun grnn alnmas,

e) Salanacak garantili finansmann geri deme dneminde kuruluun ngrlen tm nakit aklarnn, Hazine kar garantisine konu bor servislerini ve kuruluun Mstearla olan mevcut borlarndan kaynaklanan ykmllklerini ve kuruluun mevcut garantili finansman ve ikrazl kredilerinin bor servisini ve sair tm ykmllklerini karlayacak dzeyde olmas.

(3) Kurulu, ikinci fkrann (e) bendindeki kriterleri karladn ortaya koyacak projeksiyonlar ve bu projeksiyonlarn dayandrld varsaymlar gsteren raporlar Mstearla sunmak ile ykmldr. Mstearln bu konuda yapaca deerlendirmeler kurulu tarafndan ibraz edilen bilgi ve belgelerle snrl olup, sz konusu bilgi ve belgelerin temini ve doruluundan kurulu sorumludur.

(4) Mstearla yaplan Hazine kar garantisi taleplerinin sonulandrlabilmesi iin garanti protokol imzalanmadan nce aadaki koullarn yerine getirilmesi gerekmektedir:

a) Garantili finansman ile finanse edilecek projenin yrtlmesi, izlenmesi ve gereklemelere ilikin raporlama yaplmas, bor geri demelerinin doru, dzenli ve tutarl bir ekilde yrtlmesi ve izlenebilmesi, Mstearla gerekli bilgi ve belgelerin iletilmesi, Mstearlkla gerekli koordinasyonun kurulmas ve evrak aknn dzenli olarak salanmas iin kurulu bnyesinde bir birimin proje koordinasyonundan sorumlu klnmas,

b) Bykehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bal idareler ile sair yerel ynetim kurulularnn yetkili organlar tarafndan, salanacak garantili finansman tutarnda borlanlmasna izin veren ve d finansmann proje finansman amacyla saland durumlarda hesap kurulmasn uygun bulan bir karar alnmas.

(5) Kuruluun, Hazine Garantileri Kapsamnda Yaplacak demelerin stlenilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik hkmlerini yerine getirmesi gerekmektedir.

Garanti protokol

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda salanan Hazine kar garantisinin geerlilik kazanmas, Mstearlk ile lehine garanti verilecek kurulu arasnda garanti protokol imzalanmas kaydyla mmkndr. Garanti protokol, garantili finansman anlamas yrrle girmeden nce imzalanr. Hazine kar garantisi altnda gerekletirilen tahvil ihralarnda garanti protokol, tahvil ihracna ilikin belgelerin imzalanmas ile e zamanl olarak imzalanr.

(2) l zel idareleri, bykehir belediyeleri ve belediyeler, kendilerine ait tzel kiilerin ve/veya kendilerine bal mstakil bteli ve kamu tzel kiiliini haiz kurulular ile kendilerinin ve/veya kendilerine ait tzel kiilerle kendilerine bal tzel kiilii haiz kurulularn sermayesinin yardan fazlasna sahip olduu zel idare irketleri ile belediye iktisadi teebbslerinin saladklar garantili finansman imknlarna ilikin olarak garanti protokolnden doan her trl ykmllklerden ve bu ykmllklerin aksatlmas neticesinde domu olan ve doabilecek Hazine alacaklarnn geri denmesinden mteselsilen sorumludurlar.

Ksmi garanti

MADDE 21 (1) 19 uncu ve 20 nci maddelerde belirlenen esaslara uygun olarak; her bir garantili finansman baznda kuruluun mali durumu, kurulua daha nceden garantili finansman ya da ikrazl kredi salanm olmas halinde sz konusu garantili finansman ya da ikrazl kredilerin geri deme performans ve salanan garantili finansmann koullar gibi kriterler dikkate alnarak d finansman kayna tarafndan garanti edilen tutarn en fazla %95ine kadar ksmi garanti verilebilir. Ancak, uluslararas ve blgesel kurulular, yabanc lke hkmet fonlar ve yabanc lkelerin resmi ihracat sigorta kurulular tarafndan garanti edilen tutarn tamamna Hazine kar garantisi salanabilir.

(2) Tahvil ihracna Hazine kar garantisi salanmas durumunda ise d finansman kayna tarafndan garanti edilen tutarn %100ne kadar garanti verilebilir.

Garanti creti

MADDE 22 (1) Mstearlk, lehine Hazine kar garantisi verilen kurulutan bir defaya mahsus olmak zere kuruluun mali durumu, kurulua daha nceden garantili finansman ve ikrazl kredi salanm olmas halinde sz konusu garantili finansman ve ikrazl kredilerin geri deme performans ve salanan garantili finansmann koullar gibi kriterleri dikkate alarak Hazine kar garantisine konu olan tutarn %1ine kadar garanti creti tahsil eder. Bu oran be katna kadar artrmaya Bakan yetkilidir. 19 uncu maddenin drdnc fkrasnn (a) bendi ve beinci fkrasnda yer alan ykmllklerini yerine getirmeyen veya kullanm ve geri deme bildirimlerini garanti protokol hkmleri dahilinde yapmayan kuruluun d finansman salanmasna ilikin yeni taleplerinde garanti veya ikraz creti, uygulanan en yksek oran zerinden tahakkuk ettirilir.

(2) Alt kullanclara kullandrlmak zere ayn anlamada birden fazla kurulu lehine Hazine kar garantisi verilmesi ve kullanm tutarnn batan ngrlememesi halinde her bir kurulutan tahsil edilecek garanti creti, Hazine kar garantisine konu tutarn kurulu saysna blnmesi ile elde edilecek tutar zerinden hesaplanr.

(3) Garanti creti, garanti protokolnn imzalanmasn takip eden 15 gn iinde kurulu tarafndan risk hesabna denir.

(4) Borlu, garantili finansmann tamamnn kullanlmamas, tamamen veya ksmen iptal edilmesi veya kullanmnn durdurulmas hallerinde garanti cretinin tamamen veya ksmen iade edilmesini talep edemez.

YEDNC BLM

Hesabn Oluturulmas ve leyii

Uygulanacak usul ve esaslar

MADDE 23 (1) 2 nci maddenin birinci fkrasnn () bendinde yer alan ve sermayesinin yzde ellisinden fazlas yerel ynetimlere ait olan kurulular ile (d) bendinde yer alan kurulular tarafndan gerekletirilecek projelere garantili finansman veya ikrazl kredi salanabilmesi iin hesap oluturulur.

(2) Bykehir belediyeleri ve belediyeler belediye meclis kararyla, il zel idareleri il genel meclisi kararyla, bal kurulular, 2 nci maddenin birinci fkrasnn () bendinde yer alan ve sermayesinin yzde ellisinden fazlas yerel ynetimlere ait olan kurulular ve sair yerel ynetim kurulular ise ynetim kurulu kararyla bankada Hesap aar. Hesabn oluturulmasna ilikin yetkili organn karar kesin olup, kuruluun ynetim deiiklii veya baka bir karar ile iptal edilemez. Hesabn almasna ilikin ilemler garantili finansman veya ikrazl kredi anlamas imzalanmadan nce tamamlanr.

(3) Hesabn kaynaklarn, proje iin temin edilen garantili finansmana veya ikrazl kredilere ilikin kuruluun geri deme ykmllklerini karlayacak ekilde, vergi ve yasal kesintiler yapldktan sonra, ncelikle finanse edilen projeden temin edilen gelirler bata olmak zere kurulu tarafndan aktarlacak tutarlar ve hesaptaki tutarlar iin salanan nemalar oluturur.

(4) Hesaba her ay aktarlacak tutar, kuruluun vadesi gelecek ilk bor taksiti tutarnn bykl gz nne alnarak aylk bazda eit olacak ekilde belirlenir. Hesaba aktarlan tutarlarn vade tarihinde borcun tamamn demeye yeterli olmamas halinde kurulu aradaki fark hesaba aktarmakla ykmldr.

(5) Kurulu, Mstearlk ile mutabk kalnan tutarlarn hesaba aktarlmas hususunda yetkili organlarnn kararn alr. Yetkili organlarn kararnda, hesaba aktarlacak tutarlar ve aktarm dnemleri ak olarak gsterilir.

(6) Sz konusu tutarlarn hesaba aktarlmasna ilikin yetkili organlarn karar kesin olup, kuruluun ynetim deiiklii veya baka bir karar ile iptal edilemez veya gelirleri azaltlacak ekilde deitirilemez.

(7) Kurulu, tek bir bankada tek bir Hesap aabilir ve ikraz anlamas veya garanti protokol uyarnca hesaba aktarlan tutarlar bor deme dnda baka bir amala kullanamaz.

(8) Kurulu, hesaba aktarlan tutarlar, aktarm yaplan gnden balamak zere, d bor deme takvimini aksatmayacak ekilde ve vade tarihinde geri dnleri hesaba olmak kaydyla, Kamu Haznedarl uygulamas kapsamnda nemalandrabilir.

(9) Hesabn alma usullerinin belirlenmesine ilikin olarak kurulu ile banka arasnda bir szleme imzalanr. Kurulu, sz konusu szlemenin bir nshasn Mstearla gnderir. Bahse konu szleme, Mstearlk ile kurulu arasnda imzalanan ikraz anlamasnn veya garanti protokolnn ayrlmaz parasdr. Kurulu, hesaptan para kullanmn bu szleme hkmleri erevesinde yapar. Hesabn kapatlmas bu Ynetmelik kapsamndaki baka bir bankaya transferi ve banka ile kurulu arasnda imzalanacak szlemede deiiklik yaplmas Mstearln uygun grne baldr. Bu szlemede, 24 nc maddede belirtilen raporlama ykmllnn yerine getirileceine ilikin hkmlere yer verilir.

(10) Hesaptan para kullanm aadaki ekilde gerekleir:

a) Garantili finansman iin d finansman kayna tarafndan kurulua bildirilen faiz, kupon demesi, anapara, taahht komisyonu ve dier giderler iin kurulu, 10/3/2006 tarihli ve 26104 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mahalli dareler Bte ve Muhasebe Ynetmeliine uygun ekilde hazrlanan deme evrakn vade tarihinden 7 gn nce bankaya gnderir. Banka, hesaptan bor servisini karlamak zere gerekli tutar d finansman kaynann hesabna transfer eder.

b) krazl krediler iin Mstearlk tarafndan kurulua bildirilen faiz, anapara, taahht komisyonu ve dier giderlere ilikin tutarn Mstearln ilgili hesabna aktarlmasn teminen kurulu, Mahalli dareler Bte ve Muhasebe Ynetmeliine uygun ekilde hazrlanan deme evrakn vade tarihinden 2 gn nce bankaya gnderir. Banka, hesaptan bor servisini karlamak zere gerekli tutar Mstearln hesabna transfer eder. Mstearln d bor servisine ilikin bildirim yapmamas, kuruluun deme ykmllklerini hibir ekilde ortadan kaldrmaz.

c) Projenin, garantili finansman ve ikrazl krediler ile birlikte finanse edilmesi ve bunlarn deme gnlerinin ayn olmas ve sz konusu proje kapsamnda nceden temin edilen garantili finansman ve/veya ikrazl kredilere ilikin ykmllklerinden kaynaklanan Hazine alaca olmas halinde hesaptan yaplan para kullanmnda u ncelik sras izlenir: lk olarak, garantili finansmana ilikin demeler; ikinci olarak, ikrazl kredilere ilikin demeler; ve nc olarak, sz konusu proje kapsamnda nceden temin edilen garantili finansman ve/veya ikrazl krediler ile ilgili olarak kuruluun Mstearla olan ykmllklerine ilikin demeler.

) Hesap bakiyesinin yeterli olmamas durumunda bor servisinin ksmen de olsa karlanabilmesi iin bakiye tutarn tm d finansman kaynann hesabna/Mstearln hesabna aktarlr.

(11) Hesabn ileyi sresi kuruluun d finansman kaynana ve/veya Mstearla sz konusu proje kapsamnda daha nceki anlamalardan kaynaklanan ykmllkleri de dahil olmak zere tm ykmllklerinin tamamen ifa edilmesine baldr. Hesabn ileyi sresi ancak Mstearln uygun gr ile sona erdirilir.

zleme, raporlama, denetim ve yaptrm

MADDE 24 (1) Hesaplar, Mstearlk nezdindeki Kamu Haznedarl Sistemi kapsamnda izlenir. Kurulu, salad garantili finansman veya ikrazl krediye ilikin her yeni kullanm ve/veya iptalin ardndan yeni deme plann Mstearla bildirmekle ykmldr. Kurulu ve Banka, Mstearln talebi halinde gerekli dier bilgileri Mstearla iletir.

(2) Mstearlk izleme ve/veya denetim sonularna gre, Hesaba aktarlmas gereken tutarn zamannda ve tam olarak aktarlmamas, Hesaptan bor demeleri dnda baka bir amala kullanm yaplmas ve birinci fkra kapsamndaki raporlama ykmllklerinin yerine getirilmemesi durumunda, kuruluun Mali Hizmetler Daire Bakan veya benzeri grevi ifa eden ynetici hakknda 25 inci maddeye gre idari para cezas uygulamaya yetkilidir.

(3) Mstearlk hesap ile ilgili olarak kuruluun vermi olduu taahhtler, garantili finansman ve ikrazl krediler erevesinde kendisine sunulan bilgi ve belgeler de dahil olmak zere gerekletirilen btn ilemleri, Hazine Kontrolrleri Kurulu vastasyla denetlemeye yetkilidir.

(4) Hazine alacaklarna 18/10/2005 tarihli ve 25970 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hazine Alacaklarnn Ynetimi, Takip ve Tahsiline Dair Ynetmelik hkmleri uygulanr.

SEKZNC BLM

eitli ve Son Hkmler

dari para cezalar

MADDE 25 (1) Bu Ynetmeliin;

a) 14 nc maddesinde belirtilen ikraz cretinin nc fkrada belirtilen sre ierisinde denmemesi,

b) 13 nc maddesinin ikinci fkrasnda, 16 nc maddesinin ikinci fkrasnda ve 20 nci maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen sorumluluk ile mteselsil sorumlulua ilikin ykmllklerin yerine getirilmemesi,

c) 18 ve 22 nci maddelerinde belirtilen garanti cretinin nc fkrada belirtilen sre ierisinde denmemesi,

) 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 nci maddelere gre salanan garantili finansmana ilikin geri demeler iin gereken tutarn yl btelerinde ncelikli olarak ayrlmamas,

d) 6 nc maddesinin birinci fkras, 23 nc maddesinin dokuzuncu fkras ve 24 nc maddesinin birinci fkrasnda belirtilen bilgi ve belgelerin Mstearlka talep edilen usul ve esaslar erevesinde verilmemesi,

e) 12 nci maddesinin nc fkras ve drdnc fkrasnn (a) bendi, 15 inci maddesinin nc fkras ve drdnc fkrasnn (a) bendi ile 19 uncu maddesinin nc fkras ve drdnc fkrasnn (a) bendi kapsamnda istenecek her trl bilgi ve belgenin Mstearlka talep edilen usul ve esaslar erevesinde verilmemesi,

f) Hesabn ihdasnda ve iletilmesinde 23 nc ve 24 nc maddelerde ve anlamalarda belirlenen esaslara uyulmamas

hallerinde, sz konusu ykmllkleri yerine getirmeyen kiiler hakknda 4749 sayl Kanunun 14/A maddesinde ngrlen idari para cezas uygulanr.

(2) dari para cezalarnn verilmesini gerektiren fiillerin yl ierisinde tekrar halinde, verilen para cezas iki kat, ayn sre ierisinde ikinci ve mteakip tekrar halinde ise kat artrlarak uygulanr.

(3) dari para cezas ilgilisine tebli tarihinden itibaren bir ay ierisinde denir.

Atflar

MADDE 26 (1) 17/12/2009 tarihli ve 27435 sayl Resm Gazetede yaymlanan 4749 sayl Kanun Kapsamnda D Finansman Salanmasna likin Usul ve Esaslara Dair Ynetmelie yaplan atflar bu Ynetmelie yaplm saylr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 27 (1) 17/12/2009 tarihli ve 27435 sayl Resm Gazetede yaymlanan 4749 sayl Kanun Kapsamnda D Finansman Salanmasna likin Usul ve Esaslara Dair Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Gei hkm

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihteki D Bor deme Hesabna konu Garanti Protokolleri ve kraz Anlamalar bu Ynetmelik hkmleri uyarnca alt ay ierisinde yenilenir. Garanti Protokolleri ve kraz Anlamalar yenilenirken mevcut Hesap bakiyeleri dikkate alnr.

(2) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarih itibaryla hesapta tutulan parann, gelecek bir yllk zaman diliminde garantili finansman veya ikrazl kredilerden kaynaklanan her trl deme dahil olmak zere tm bor servisini karlayacak tutar aan ksm, kurulu tarafndan baka amalar iin kullanlabilir.

Yrrlk

MADDE 28 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 29 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Hazine Mstearlnn bal olduu Bakan yrtr.