23 Aralk 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29214

YNETMELK

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mdrlnden:

TOPRAK MAHSULLER OFS GENEL MDRL PERSONEL

GREVDE YKSELME VE UNVAN DEKL YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; liyakat ve kariyer ilkeleri erevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlamas esas alnarak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mdrlnn merkez ve tara birimlerinde grev yapan personelinin grevde ykselme ve unvan deiikliklerine ilikin usul ve esaslarn belirlemektir.

(2) Bu Ynetmelik, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mdrlnn merkez ve tara tekilatnda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayl Kamu ktisadi Teebbsleri Personel Rejiminin Dzenlenmesi ve 233 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin Baz Maddelerinin Yrrlkten Kaldrlmasna Dair Kanun Hkmnde Kararnameye tabi olarak istihdam edilen personelden bu Ynetmeliin 4 nc maddesinde belirtilen grevlere, grevde ykselme veya unvan deiiklii suretiyle atanacaklar kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu, 399 sayl Kanun Hkmnde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Alt grev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayl Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha alt hiyerari iindeki grevleri,

b) Ayn dzey grev: Hiyerari, grev, yetki ve sorumluluk asndan ayn grupta ya da grup iinde alt gruplar olmas hlinde ayn alt grupta gsterilen grevleri,

c) Genel Mdr: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mdrn,

) Genel Mdrlk: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mdrln,

d) Grevde ykselme: Bu Ynetmelikte belirlenen kadro veya pozisyon unvanlarna ayn veya baka hizmet gruplarndan yaplacak ykselme niteliindeki atamalar,

e) Grevde ykselme szl snav: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mdrl tarafndan yaplacak olan szl snav,

f) Grevde ykselme yazl snav: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mdrl tarafndan veya lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlna, Milli Eitim Bakanlna, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdrlne ya da yksekretim kurumlarndan birisine yaptrlacak yazl snav,

g) Hizmet grubu: Benzer kadro ve pozisyon unvanlarnn gruplandrlmasn,

) Hizmet sresi: cretsiz izinli geen sreler hari, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi erevesinde Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mdrl merkez ve tara tekilatnda, dier kurumlarda geen sreleri,

h) Kadro veya pozisyon unvan: Personelin Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mdrlndeki kadro veya pozisyon unvann,

) Merkez: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mdrl merkez tekilatn,

i) Tara Tekilat: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mdrl merkez tekilat dndaki birimleri,

j) TMO: Toprak Mahsulleri Ofisini,

k) Unvan deiiklii: En az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilikin grevlere yaplan atamalar,

l) Unvan deiiklii snav: En az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilikin grevlere atanabilmek iin yaplan yazl snav,

m) st grev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayl Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha st hiyerari iindeki grevleri

ifade eder.

KNC BLM

Grevde Ykselme ve Unvan Deiikliine likin Esaslar

Grev gruplar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda grevde ykselme ve unvan deiikliine tabi kadro ve pozisyonlar aada belirtilmitir.

(2) Grevde ykselme suretiyle atama yaplacak kadro ve pozisyonlar;

a) Ynetim hizmetleri grubu;

1) ube mdr,

2) ef, itfaiye efi, koruma ve gvenlik grup efi, ajans amiri, koruma ve gvenlik amiri,

3) Koruma ve gvenlik amir yardmcs.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk maviri.

c) Denetim hizmetleri grubu;

1) Kontrolr.

) Aratrma, planlama hizmetleri grubu;

1) Eitim uzman, teknik uzman, uzman,

2) Uzman yardmcs.

d) Savunma hizmetleri grubu;

1) Sivil savunma uzman.

e) Bilgi ilem hizmetleri grubu;

1) zmleyici,

2) Sistem programcs.

f) dari hizmetler grubu;

1) Eksper, muhasebeci,

2) Bilgisayar iletmeni, sekreter, puantr, memur, ambar memuru, satn alma memuru, santral memuru, ofr, koruma ve gvenlik grevlisi,

3) tfaiyeci.

g) Yardmc hizmetleri grubu;

1) Datc, a, hizmetli, kaloriferci, bahvan, teknisyen yardmcs.

(3) Unvan deiikliine tabi kadro ve pozisyonlar; avukat, mhendis, mimar, kimyager, biyolog, eczac, ekonomist, istatistiki, diyetisyen, tekniker, teknisyen, laborant, grafiker, salk memuru, programc, mtercim.

Grevde ykselme snavna tabi olmadan yaplacak atamalarda aranlacak artlar

MADDE 5 (1) Mavir ve bauzman kadrolarna atanabilmek iin 399 sayl Kanun Hkmnde Kararnameye ekli I sayl cetvelde belirtilen kadro unvanlarnda alm olmak art aranr.

(2) Denetim Dairesi Bakan kadrosuna grevde ykselme snavna tabi olmadan yaplacak atamalarda 657 sayl Kanunun 125 inci maddesinin (C) bendine gre son be yl iinde ve (D) bendine gre son on yl iinde disiplin cezas almam olmak art ile, Denetim Dairesi Bakan ve i deneti kadrolarna grevde ykselme snavna tabi olmadan yaplacak atamalarda 30/9/2014 tarihli ve 2014/6842 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu ktisadi Teebbsleri ve Bal Ortaklklarnn 2015 Ylna Ait Genel Yatrm ve Finansman Programna ekli Kararn 24 nc maddesi gereince aadaki artlar aranr.

a) Denetim Dairesi Bakan kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az drt yllk yksekrenim mezunu olmak,

2) En az be hizmet yln doldurmann yan sra Kamu Deneti Sertifikas ve/veya CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor), CCSA (Certified Control Self Assessment) ve CGAP (Certified Government Auditing Professional) sertifikalarndan birine sahip i deneti olmak,

3) 657 sayl Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine gre aranan artlara sahip olmak,

gerekir.

(3) Denetim Dairesi Bakan, i denetiler iin aranan artlar haiz olan; tercihen TMO personeli arasndan; kdem, bilgi ve tecrbe dzeyi dikkate alnarak Genel Mdrn teklifi zerine Ynetim Kurulu tarafndan atanr.

(4) deneti kadrosuna atanabilmek iin;

a) En az drt yllk yksekrenim mezunu olmak,

b) En az be hizmet yln doldurmann yan sra Kamu Deneti Sertifikas ve/veya CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor), CCSA (Certified Control Self Assessment) ve CGAP (Certified Government Auditing Professional) sertifikalarndan birine sahip olmak,

gerekir.

(5) Drdnc fkrann (b) bendinde saylan sertifikalardan birine sahip yeterli sayda i deneti atanamamas durumunda; sertifika dndaki artlar haiz TMO personeli arasndan bo i deneti kadro saysnn iki katna kadar personel seilerek i denetim ile ilgili asgari iki aylk eitime gnderilir. Eitim sonrasnda yaplacak snavda baarl olanlar en fazla iki yl ierisinde ad geen sertifikalardan birine sahip olmak art ile i deneti olarak atanabilirler. ki sene ierisinde drdnc fkrann (b) bendinde saylan sertifikalardan birinin edinilememesi halinde i denetiler atandklar usule gre grevden alnrlar.

Grevde ykselme snavna tabi olarak yaplacak atamalarda aranlacak genel artlar

MADDE 6 (1) Grevde ykselme snavna tabi olarak yaplacak atamalarda aadaki artlar aranr.

a) Grevde ykselme yazl snavnda baarl olmak.

b) TMOda alt grevlerde alt ay alm olmak.

Grevde ykselme snavna tabi olarak yaplacak atamalarda aranlacak zel artlar

MADDE 7 (1) Snava tabi olarak grevde ykselme suretiyle yaplacak atamalarda; personelde aranacak zel artlar unvanlar itibariyle aada belirtilmitir.

a) ube mdr olarak atanabilmek iin;

1) 657 sayl Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine gre aranan artlara sahip olmak,

2) En az drt yllk yksekrenim mezunu olmak,

3) Grevde ykselme szl snavnda baarl olmak.

b) Hukuk maviri olarak atanabilmek iin;

1) 657 sayl Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine gre aranan artlara sahip olmak,

2) Hukuk fakltesi mezunu ve avukatlk ruhsatna sahip olmak.

c) Sivil savunma uzman olarak atanabilmek iin;

1) 657 sayl Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine gre aranan artlara sahip olmak,

2) En az drt yllk yksekrenim mezunu olmak.

) Kontrolr olarak atanabilmek iin;

1) Drt yllk yksekrenimin idari ve/veya teknik blmlerinden mezun olmak,

2) Hizmet sresi en az be yl olmak.

d) Teknik uzman olarak atanabilmek iin;

1) Drt yllk yksekrenimin teknik blmlerinden mezun olmak,

2) Hizmet sresi en az be yl olmak.

e) Uzman, eitim uzman olarak atanabilmek iin;

1) Uzman olabilmek iin drt yllk yksekrenimin idari blmlerinden mezun olmak,

2) Eitim uzman olabilmek iin drt yllk yksekrenimin eitimle ilgili blmlerinden mezun olmak,

3) Hizmet sresi en az be yl olmak.

f) ef, itfaiye efi, koruma ve gvenlik grup efi, ajans amiri, koruma ve gvenlik amiri, koruma ve gvenlik amir yardmcs olarak atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekrenim mezunu olmak,

2) ef ve ajans amiri kadrolar iin hizmet sresi en az be yl olmak,

3) Dierleri iin hizmet sresi en az yl olmak.

g) Sistem programcs ve zmleyici olarak atanabilmek iin;

1) Drt yllk yksekrenimin istatistik, fizik, matematik blmleri veya mhendislik fakltelerinin elektrik, elektrik/elektronik, elektronik ve bilgisayar ile ilgili blmlerinden veya drt yllk yksekrenimin bilgisayar ile ilgili blmlerinden mezun olmak,

2) Hizmet sresi en az yl olmak.

) Eksper olarak atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekrenimin tarm ile ilgili blmlerinden mezun olmak,

2) Hizmet sresi en az yl olmak.

h) Muhasebeci olarak atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekrenimin idari blmlerinden mezun olmak,

2) Hizmet sresi en az yl olmak.

) Uzman yardmcs olarak atanabilmek iin;

1) Drt yllk yksekrenim mezunu olmak,

2) Hizmet sresi en az yl olmak.

i) Bilgisayar iletmeni, sekreter, memur, ambar memuru, satn alma memuru, santral memuru olarak atanabilmek iin;

1) Bilgisayar letmeni kadrosu iin en az iki yllk yksekrenimin bilgisayar ile ilgili blmlerinden mezun olmak,

2) Dierleri iin en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

j) ofr olarak atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Ar vasta ehliyetine sahip olmak.

k) Koruma ve gvenlik grevlisi olarak atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayl zel Gvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen artlar tamak,

gerekir.

Unvan deiikliine tabi pozisyonlara yaplacak atamalarda aranacak genel artlar

MADDE 8 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda unvan deiiklii suretiyle yaplacak atamalarda; unvan deiiklii snavnda baarl olma koulunun yannda son bavuru tarihi itibariyle deneme sresine tabi szlemeli personel olmamak art aranr.

Unvan deiikliine tabi pozisyonlara yaplacak atamalarda aranacak zel artlar

MADDE 9 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda unvan deiiklii suretiyle yaplacak atamalarda; unvan deiiklii snavnda baarl olma koulunun yannda aadaki zel artlar aranr.

a) Unvan deiikliine tabi kadro ve pozisyonlardan; mhendis, mimar, kimyager, biyolog, eczac, ekonomist, istatistiki, mtercim, diyetisyen pozisyonlar iin faklte veya en az drt yllk yksekokullarn ilgili blmnden mezun olmak.

b) Avukat pozisyonu iin;

1) Hukuk fakltesi mezunu olmak,

2) Avukatlk ruhsatna sahip olmak.

c) Programc pozisyonu iin; bilgisayar programcl alannda en az iki yllk yksekrenim mezunu olmak veya drt yllk fakltelerin fizik, matematik blmleri ile mhendislik fakltelerinin elektrik, elektrik/elektronik, elektronik ve bilgisayar ile ilgili blmlerinden mezun olmak.

) Tekniker pozisyonu iin; atama yaplacak pozisyonun gerektirdii alanlarda iki yllk yksekrenim mezunu olmak.

d) Teknisyen pozisyonu iin; atama yaplacak pozisyonun gerektirdii alanlarda eitim veren bir ortaretim kurumundan mezun olmak.

e) Laborant pozisyonu iin; faklte, yksekokul, salk meslek liselerinin veya meslek liselerinin ilgili blmnden mezun olmak.

f) Salk memuru pozisyonu iin; faklte, yksekokul veya salk meslek liselerinin hemirelik blm mezunu olmak.

g) Grafiker pozisyonu iin; meslein gerektirdii alanda eitim veren en az iki yllk yksekokullarn ilgili blmnden mezun olmak,

gerekir.

NC BLM

Snav Kurulu ve Snavlara likin Hkmler

Snav Kurulu

MADDE 10 (1) Grevde ykselme ve unvan deiiklii snavna ilikin ilemleri yrtmek zere be kiiden oluan Snav Kurulu oluturulur. Snav Kurulu; Genel Mdr veya grevlendirecei Genel Mdr Yardmcs bakanlnda, Personel ve Eitim Dairesi Bakan ve dier yelerden oluur. Ayn usulle birer yedek ye belirlenir.

(2) Snav Kurulu yeleri, grevde ykselme ve unvan deiiklii snavna alnacak personelden fiilen yrtlmekte olan kadro unvan ve renim itibariyle daha dk seviyede olamazlar.

(3) Snav Kurulu yeleri, eleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dhil) kan ve shri hsmlarnn katlaca yazl snavlara ilikin i ve ilemlere dhil olamazlar. Bu durumdaki asl yelerin yerine yedek ye grevlendirilir.

(4) Snav Kurulu, ye tam says ile toplanr. Asl yenin bulunmad toplantya Kurul Bakannn marifetiyle yedek ye katlr. Kurul kararlar oy okluu ile alnr. Szl snav deerlendirmesi ise her ye tarafndan ayr ayr yaplr.

(5) Snav Kurulunun sekretarya hizmetleri Personel ve Eitim Dairesi Bakanlnca yrtlr.

Snav Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Snav Kurulunun grevleri unlardr:

a) Grevde ykselme ve unvan deiiklii yoluyla yaplacak atamalara ilikin grevde ykselme ve unvan deiiklii yazl snavlarnn hangi kurum tarafndan yaplacan ve snav tarihlerini belirlemek, yazl snav sorularn hazrlamak veya hazrlatmak, yazl snavlarn yaplmasn ve deerlendirilmesini salamak, yazl snava ilikin dier i ve ilemleri yrtmek,

b) Yazl snav sonularnn ve baarl olanlarn duyurulmasn salamak,

c) Yazl snava ilikin itirazlar sonulandrmak,

) ube mdr kadrolarna grevde ykselme yoluyla yaplacak atamalara ilikin szl snav tarihlerini belirlemek, szl snav sorularn hazrlamak veya hazrlatmak, szl snavlar yapmak ve deerlendirmek, szl snava ilikin dier i ve ilemleri yrtmek,

d) Szl snavlarn sonucuna gre baar listelerinin dzenlenmesini ve ilann salamak,

e) Szl snava ilikin itirazlar sonulandrmak.

Yazl snavn duyurulmas

MADDE 12 (1) Personel ve Eitim Dairesi Bakanlnca; atama yaplacak kadro ve pozisyon unvan, says, varsa derecesi, snf ile snava bavuru tarihi, bavuru sresi, snav yeri, snav tarihi ile atama yaplacak kadro ve pozisyonlara ilikin snav konularnn balklar ve snavdaki arlklar snavdan en az altm gn nce personele duyurulur ve TMO internet sayfasnda ilan edilir.

Yazl snava bavuru

MADDE 13 (1) lan edilen kadro veya pozisyonlar iin belirlenen bavuru tarihinin son gn itibariyle aranan nitelikleri tayan personel, bavuru artlarn tad farkl unvanl kadro veya pozisyonlardan sadece biri iin duyuruda belirtilen ekilde bavuruda bulunabilir.

(2) Aylksz izinde bulunanlar dhil olmak zere, ilgili mevzuat uyarnca verilen izinleri kullanmakta olanlar da bavuruda bulunabilir.

(3) Grevde ykselme ve unvan deiiklii snavna yaplan bavurular Personel ve Eitim Dairesi Bakanlnca incelenerek aranan artlar tayan personel, snav tarihinden otuz gn nce TMO internet sayfasnda ilan edilir.

Yazl snav konular ve puan arlklar

MADDE 14 (1) Grevde ykselme ve unvan deiiklii snavna tabi kadro ve pozisyonlar iin yaplacak olan yazl snava ilikin konular ve bu konularn snavdaki arlklar, atanlacak kadronun gerektirdii alanlar esas alnarak tespit edilir.

(2) Grevde ykselme ve unvan deiiklii snavna ilikin ders notlar snav tarihinden en az otuz gn nce personele duyurulur ve TMO internet sayfasnda yaymlanr.

Yazl snav

MADDE 15 (1) Grevde ykselme yazl snav, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mdrl tarafndan yaplabilecei gibi lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlna, Milli Eitim Bakanlna, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdrlne ya da yksekretim kurumlarndan birisine yaptrlabilir. Unvan deiiklii yazl snav, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mdrl tarafndan belirlenecek grev alanlar ve atama yaplacak grevin niteliine ilikin konularda yazl olarak yaptrlr. Yazl snav yz tam puan zerinden deerlendirilir. Yazl snavda en az yetmi puan alanlar baarl saylrlar. Szl snava alnacak personel iin yazl snav baar puan en az altm olarak uygulanr. Snav sonu listesi baar sralamasna gre oluturulur ve TMO internet sayfasnda ilan edilir.

Szl snav

MADDE 16 (1) Szl snav sadece ube mdr kadrosu iin yaplr.

(2) ube mdr iin yaplan yazl snavda en yksek puan alan adaydan balamak zere ilan edilen kadro saysnn be katna kadar aday yazl snav sonucunun kesinletii tarihten itibaren en ge on be gn ierisinde szl snava alnr. Son adayla ayn puana sahip olan personelin tamam szl snava alnr.

(3) lgili personel, Snav Kurulunun her bir yesi tarafndan;

a) Snav konularna ilikin bilgi dzeyi,

b) Bir konuyu kavrayp zetleme, ifade yetenei ve muhakeme gc,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranlarnn greve uygunluu,

) zgveni, ikna kabiliyeti ve inandrcl,

d) Genel kltr ve genel yetenei,

e) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl

esas alnarak yz tam puan zerinden deerlendirilir.

(4) Her yenin vermi olduu puanlarn aritmetik ortalamas alnarak personelin szl snav puan tespit edilir. Szl snavda yz tam puan zerinden en az yetmi puan alanlar baarl saylr.

Snav sonularnn duyurulmas

MADDE 17 (1) Yazl snav sonular, snavn yapld tarihten itibaren en ge otuz gn iinde ilan edilir.

(2) ube mdr kadrosu iin yaplan szl snav sonular, szl snavnn yapld tarihten sonra en ge on be gn iinde TMO internet sayfasnda ilan edilir.

Snav sonularna itiraz

MADDE 18 (1) Snav sonularnn TMO internet sayfasnda akland tarihten itibaren en ge be i gn iinde snav sonularna itiraz edilebilir.

(2) Bu itirazlar en ge on i gn iinde incelenerek karara balanr. tiraz sonular, Personel ve Eitim Dairesi Bakanlnca itiraz sahiplerine duyurulur.

(3) Yaplan snavlarda hatal sorular var ise hatal sorulara tekabl eden puanlar eit ekilde dier sorulara datlr. Ancak, sorularn yzde beinden fazlasnn hatal olduunun tespit edilmesi hlinde snav iptal edilir ve en ksa srede yeniden snav yaplr.

Engellilerin snav

MADDE 19 (1) TMO, gerekli artlar tayan ve atama yaplacak grevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin snavlarnn yaplabilmesi iin gerekli artlar salamakla ykmldr.

Yazl snavn dier kurumlarca yaplmas

MADDE 20 (1) Yazl snavn lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlna, Milli Eitim Bakanlna, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdrlne veya yksekretim kurumlarndan birisine yaptrlmas hlinde, snava ilikin hususlar, Genel Mdrlk ile ilgili kurum arasnda dzenlenecek protokol erevesinde belirlenir.

DRDNC BLM

Atamaya likin Hkmler

Atama

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelikte belirtilen grevlere ilikin bo kadro ve pozisyonlara atanmak iin;

a) ube mdr iin yazl ve szl snav puanlarnn aritmetik ortalamas, ube mdr dnda kalan dier pozisyonlar iin ise yazl snav sonular esas alnarak ilgili personelin tercihlerine gre atamalar yaplr.

b) ube mdr iin szl snav, dier pozisyonlar iin yazl snav sonularnn kesinletii tarihten itibaren en ge otuz gn iinde atama yaplr.

(2) Grevde ykselme ve unvan deiiklii snavnda baarl olmalarna ramen, ilan edilen kadro veya pozisyon says nedeniyle atamas yaplamayacak personelden en fazla asl aday says kadar personel, baar sralamas listesinde yedek olarak belirlenir.

(3) Baar sralamasnda, snav puannn eit olmas durumunda srasyla;

a) Hizmet sresi fazla olanlara,

b) Daha st renimi bitirmi olanlara,

c) st renim mezuniyet notu yksek olanlara,

ncelik verilir.

(4) Atamalar yaplanlardan, yasal sresi iinde grevine balamayanlarn atamalar iptal edilir. Bu durumda olanlarn grevde ykselme ve unvan deiiklii suretiyle atanabilmeleri iin, bu Ynetmelikte ngrlen usul ve esaslar erevesinde grevde ykselme ve unvan deiiklii snavna yeniden girmeleri ve baarl olmalar gerekir.

(5) Duyurulan kadrolardan;

a) Atama artlarn tamadklar iin snavlarn geersiz saylmas veya bu sebeple atamalarn iptal edilmesi, atanlan greve geerli bir mazeret olmakszn sresi iinde balanlmamas ya da atanma hakkndan vazgeilmesi,

b) Emeklilik, lm, memurluktan ekilme veya karlma, baka unvanl kadrolara ya da baka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle bo kalan ya da boalan kadro veya pozisyonlara, baar sralamasnn kesinletii tarihten itibaren alt aylk sreyi amamak zere ayn unvanl kadro veya pozisyonlar iin yaplacak mteakip snava ilikin duyuruya kadar baar listesindeki yedek adaylar arasnda en yksek baar puan olandan balamak zere atama yaplabilir.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Kazanlm haklar

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik kapsamna giren unvanlara, ilgili mevzuat uyarnca atanm veya atanma hakk kazanm olanlarn kazanlm haklar sakldr.

Hizmet gruplar arasnda geiler

MADDE 23 (1) Bu Ynetmeliin 4 nc maddesinde belirtilen grev gruplar arasndaki geiler aadaki esaslara gre yaplr.

a) Ayn grev grubunda kalmak kaydyla atanlacak kadro veya pozisyonun gerektirdii zellikleri tayanlar, snav yaplmakszn alt grevlere atanabilirler.

b) Gruplar aras grevde ykselme niteliindeki geiler ve alt gruptan st gruplara geiler grevde ykselme snavna tabidir.

c) TMOda veya dier kamu kurum ve kurulularnda daha nce bulunulan grevler ile bu grevlerle ayn dzey grevlere atanlacak kadro veya pozisyonun gerektirdii zellikleri tamak kaydyla grevde ykselme snavna tabi tutulmadan atama yaplabilir.

) TMOda veya dier kamu kurum ve kurulularnda daha nce bulunulan grevlerden alt grevlere, grevde ykselme snavna tabi tutulmadan atama yaplabilir.

d) Unvan deiikliine tabi kadrolar arasndaki geiler, ilgili kadro iin dzenlenen unvan deiiklii snav sonucuna gre yaplabilir.

e) Avukat pozisyonundan hukuk mavirlii kadrosuna bu Ynetmelikte belirlenen atama artlarn tamak ve TMOda alt ay alm olmak kaydyla grevde ykselme snavna tabi tutulmadan atama yaplabilir.

f) Dorudan merkeze bal tara tekilatndaki ube mdr yardmcs pozisyonuna atanabilmek iin drt yllk yksekrenim mezunu, TMOda alt grevlerde alt ay alm ve toplam en az alt yl hizmet sresi olmak kaydyla grevde ykselme snavna tabi tutulmadan atama yaplabilir.

(2) Bu Ynetmelik kapsamndaki personelden doktora renimini bitirmi olanlar,

a) Unvan deiiklii snavna katlmakszn renimle ihraz edilen grevlere,

b) Atanlacak grev iin aranan hizmet sresine sahip olmalar ve mevzuatla aranan renim artn tamalar kaydyla,

uzman veya ayn dzeydeki grevler ile daha alt grevlere, grevde ykselme snavna tabi olmakszn atanabilirler.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 24 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ile Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 25 (1) 14/8/2005 tarihli ve 25906 sayl Resm Gazetede yaymlanan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mdrl Personeli Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

renim durumu

GEC MADDE 1 (1) 18/4/1999 tarihinde grevde bulunan personel hakknda dier koullara sahip olduklar takdirde bu Ynetmeliin 6 nc ve 7 nci maddesinin uygulanmas bakmndan iki veya yllk yksekrenim grm olanlar drt yllk yksekrenim grm kabul edilirler.

Yrrlk

MADDE 26 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 27 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mdr yrtr.