23 Aralk 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29214

YNETMELK

evre ve ehircilik Bakanlndan:

ATIK PL VE AKMLATRLERN KONTROL YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 31/8/2004 tarihli ve 25569 sayl Resm Gazetede yaymlanan Atk Pil ve Akmlatrlerin Kontrol Ynetmeliinin 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 3 Bu Ynetmelik 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayl evre Kanununda ngrlen ama ve ilkeler dorultusunda 29/6/2011 tarihli ve 644 sayl evre ve ehircilik Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (i) bentleri ile 9 uncu maddesinin () bendi ve 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanun hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesine HDPE tanmndan sonra gelmek zere aadaki tanm eklenmitir.

Piyasa gzetimi ve denetimi: Bu Ynetmelik kapsamnda yer alan ilk defa piyasaya arz edilecek pil ve akmlatrlerin piyasaya arz veya datm aamasnda veya rn piyasada iken ilgili teknik dzenlemeye uygun olarak retilip retilmediinin, gvenli olup olmadnn denetlenmesini,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesine aadaki (m) bendi eklenmitir.

m) Bu Ynetmelik kapsamnda yer alan ve piyasaya ilk defa arz edilecek pil ve akmlatrlerin piyasa gzetim ve denetimi, 4703 sayl Kanun hkmleri erevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl tarafndan gerekletirilir. Ancak, piyasa gzetimi ve denetimi sonucunda gvensiz ve/veya uygunsuz olduu tespit edilen pil ve akmlatrlerin toplatlmas ve bertaraf 2872 sayl Kanun erevesinde yaplr. Pil ve akmlatrlerin ithalatnda aranan evre Uyum Belgesi evre ve ehircilik Bakanl tarafndan dzenlenir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 35 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

Bu Ynetmelikte yer alan rnlerin piyasa gzetimi ve denetimine ynelik idari yaptrmlar ilgili mevzuat hkmleri erevesinde uygulanr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 36 nc maddesine aadaki fkra eklenmitir.

Pil ve akmlatrlerin piyasa gzetimi ve denetiminin usul ve esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnca belirlenir.

MADDE 6 Bu Ynetmelik yaym tarihinden iki ay sonra yrrle girer.

MADDE 7 Bu Ynetmelik hkmlerini evre ve ehircilik Bakan yrtr.