23 Aralk 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29214

YNETMELK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

VERMLLK PROJE DLLER USUL VE ESASLARI HAKKINDA

YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 21/2/2014 tarihli ve 28920 sayl Resm Gazetede yaymlanan Verimlilik Proje dlleri Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (b), (c), (d), (e), (n) ve (o) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Ba deerlendirici: Deerlendirme srelerinin planlanmas, uygulanmas ve dl Yrtme Komitesi ile dier taraflar arasndaki koordinasyonu salamaktan sorumlu olan ve bamsz deerlendiriciler arasndan seilen kiiyi,

c) Bireysel n deerlendirme formu: Bamsz deerlendiricilerin ek-1de yer alan deerlendirme kriterlerine gre projeleri bireysel olarak deerlendirecekleri formu,

d) Bamsz deerlendirici: Deerlendirici bavuru formu kullanlarak, gnll deerlendiricilerden alnan bavurular zerine dl Yrtme Komitesi tarafndan uzmanlk alanlar ve deneyimlerine gre seilen, projelerin n deerlendirme ve yerinde inceleme aamalarnda grev yapan, Bakanlk dndan kamu kurum ve kuruluu, zel sektr, niversite veya sivil toplum rgt temsilcisini,

e) Deerlendirici bavuru formu: Bamsz deerlendiricilerin kiisel bilgileri, eitim bilgileri, mesleki deneyimi, uzmanlk alanlar ve proje deerlendirme tecrbesine ilikin bilgileri ieren formu,

n) Verimlilik projesi: Bir iletmenin sunduu rn veya hizmetlerin kalitesini, srelerinin performansn, hammadde, malzeme, enerji, sermaye ve insan kaynaklarnn verimliliini ve krlln artrmaya, maliyetlerini azaltmaya, alma yaamnn kalitesini iyiletirmeye ynelik gerekletirilen tamamlanm projeleri,

o) Yerinde inceleme sonras deerlendirme raporu: Yerinde inceleme sonucunda bamsz deerlendiricilerin her kriteri yeniden deerlendirdii toplantda hazrlanan raporu,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinin (3), (4), (5) ve (6) numaral alt bentleri aadaki ekilde deitirilmi, (c) bendinde yer alan Deerlendirici ibaresi Bamsz Deerlendirici eklinde deitirilmi ve () bendinin (2) numaral alt bendi yrrlkten kaldrlmtr.

3) Projelerin deerlendirme gruplarna atanmasn salamak.

4) Ba deerlendiricileri ve bamsz deerlendiricileri belirlemek.

5) Bamsz deerlendiricilere ynelik proje deerlendirme eitimini planlamak ve uygulanmasn salamak.

6) Mevcut kaynaklar gz nnde bulundurarak yerinde inceleme ve nihai deerlendirme yaplacak proje saysn belirlemek.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin drdnc ve dokuzuncu fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Projenin tamamland tarih ile son bavuru tarihi arasndaki sre bir yl geemez.

(9) Bakanlk, iletme bavuru formunda yer alan tm bilgilerin gizliliinin salanmasn, Bakanlk ve bamsz deerlendiriciler dndaki herhangi bir kii ve kurulu ile paylalmamasn ve sadece Verimlilik Proje dlleri iin kullanlacan taahht eder.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fkras; nc fkrasnn (a) bendinin (1) ve (2) numaral alt bentleri, (b) bendinin (3), (5) ve (6) numaral alt bentleri ve (c) bendinin (1) ve (2) numaral alt bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Genel Mdrlk ile bamsz deerlendiriciler arasnda bavuru sahibi iletme bilgilerinin ve deerlendirme srecine ilikin koullarn ve taahhtlerin yer ald bir gizlilik szlemesi imzalanr.

(2) Bamsz deerlendiricilere projelerin deerlendirilmesinden nce dl srecinin ve kriterlerin anlatld proje deerlendirme eitimi verilir.

1) dl Yrtme Komitesi tarafndan bavuran bamsz deerlendiriciler arasndan yeterli sayda deerlendirme grubu oluturulur ve projeler deerlendirilmek zere bu gruplara atanr.

2) Bamsz deerlendiriciler bavuru formlar zerinden projeleri deerlendirir.

3) Yerinde inceleme srasnda ncelikli olarak proje yrtcleri tarafndan proje ile ilgili bir sunum gerekletirilir ve sunum srasnda bamsz deerlendiriciler sorularn sorar. Gerekli olmas durumunda yneticilerle grmeler yaplr, veriler incelenir ve proje ile ilgili tesis, makine-ekipman, personel alma alanlar ve benzeri grlebilir.

5) Yerinde incelemeye ilgili deerlendirme gruplarnda grev alan en az iki bamsz deerlendirici katlr.

6) Yerinde inceleme sonucunda bamsz deerlendiricilerin her kriteri yeniden deerlendirdii bir toplant yaplr ve yerinde inceleme sonras deerlendirme raporu hazrlanarak dl Yrtme Komitesine sunulur.

1) dl Yrtme Komitesi tarafndan, yerinde inceleme puan en yksek olandan balamak zere yaplacak sralamaya gre, dl verilecek proje saysnn iki kat kadar proje nihai deerlendirme yaplmak zere dl Jrisine sunulur. Yerinde inceleme puan en yksek olandan balamak zere yaplan sralama sonucunda, son sradaki proje ile eit puana sahip projeler de nihai deerlendirmeye alnr. Projeler dl Jrisi tarafndan; projenin zgnl, bir bulua konu olmas, yaratt ekonomik, sosyal ve evresel fayda, iletmenin performansna ve ihracat kapasitesine katks, lkenin fikri sermayesine ve inovasyon kapasitesine salad katk, iyi uygulama rnei ve yaygnlatrlabilir olma potansiyeli ve benzeri kriterler dikkate alnarak nihai olarak deerlendirilir.

2) dl Jrisi, jri nihai deerlendirme raporunu kullanarak her bir kategoride dle layk grlen projeleri belirler.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Bamsz deerlendiriciler aadaki hususlar gz nnde bulundurarak projeye en fazla be ek puan verebilir:

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) dl treninde dl Yrtme Komitesi tarafndan belirlenen projelerin sunumu gerekletirilir.

MADDE 7 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 8 Bu Ynetmelik hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

21/2/2014

28920