23 Aralk 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29214

YNETMELK

Babakanlk (Hazine Mstearl)tan:

DER HAZNE ALACAKLARININ YNETM, TAKP VE TAHSL LE

KAYDEDLMESNE DAR YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, dier Hazine alacaklarnn ynetimi, takip ve tahsili ile kaydedilmesine dair usul ve esaslar dzenlemektir.

(2) Bu Ynetmelik, Hazine Mstearlna dier Hazine alaca borlusu olanlar ile koordinasyon, takip ve muhasebe birimlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayl Kamu Finansman ve Bor Ynetiminin Dzenlenmesi Hakknda Kanunun 11 inci ve 16 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Hazine Mstearlnn bal bulunduu Bakan,

b) Borlu: Dier Hazine alaca kapsamnda, deme ykmll bulunan kamu veya zel tzel kiiler ile gerek kiileri,

c) Dier Hazine Alaca: Kanunda tanmlanan Hazine alaca dnda kalan ve Mstearln Devlet tzel kiiliini temsilen taraf olduu ilemlerden kaynaklanan alacaklar,

) Kanun: 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayl Kamu Finansman ve Bor Ynetiminin Dzenlenmesi Hakknda Kanunu,

d) Koordinasyon Birimi: Takip birimleri ile muhasebe birimleri arasndaki koordinasyonu salayan Mstearlk Kamu Finansman Genel Mdrl Alacak Ynetimi Dairesini,

e) Muhasebe Birimi: Mstearlk demeler, D demeler ve Devlet Borlar Muhasebe Birimlerinden konusuna gre ilgili muhasebe birimini,

f) Mstear: Hazine Mstearn,

g) Mstearlk: Hazine Mstearln,

) Takip Birimi: Dier Hazine alacana ilikin i ve ilemleri yrten Mstearlk birimleri ile ilgili mevzuat uyarnca ayn konuda grev yklenen vergi daireleri hari Mstearlk d kurum ve kurulular

ifade eder.

KNC BLM

Genel Hkmler

Dier Hazine alacana ilikin genel usul ve esaslar

MADDE 4 (1) Borlu, dier Hazine alaca kapsamndaki her trl mali ykmlln, vadesinde ve tam olarak yerine getirmekle ykmldr.

(2) lgili mevzuatta veya borcu douran anlama ve szlemede aksine bir hkm bulunmamas halinde, Mstearlk takip birimi, tahsil edilen dviz tutarnn Trk Liras karln Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas dviz sat kurunu esas alarak hesaplar.

(3) Mstearlk d takip birimleriyle koordinasyonu Mstearlk ilgili takip birimi salar.

(4) Her bir dier Hazine alacana ilikin Mstearlk takip birimini Mstear belirler.

Takip birimlerince yaplacak i ve ilemler

MADDE 5 (1) Dier Hazine alaca tutarlarn tahakkuk ettirir ve vadesi belirli olan dier Hazine alacaklarnn vadesinde ve tam olarak, belirli bir vadesi olmayan dier Hazine alacaklarnn ise ilgili mevzuat erevesinde tam olarak denip denmediini takip eder.

(2) lgili mevzuat uyarnca, vadesi gelmemi dier Hazine alacaklarnn ertelenmesi ve/veya yeniden yaplandrlmas ile dier Hazine alacaklarnn borlu tarafndan vadesinde denmemesi halinde erteleme yapma, yeniden yaplandrmaya gitme, faiz, gecikme zamm veya temerrt faizi hesaplama ve yasal takibe geme gibi ilemleri yerine getirir.

(3) Vadesi gemi dier Hazine alacaklarndan tahsil edilen tutarlar, ilgili mevzuatta veya anlamada aksine bir hkm bulunmamas halinde, borlunun Mstearla olan borlarnn en eski vadelisinden balamak zere, asl ve ferilerine orantl olarak mahsup eder.

(4) Mstearlk d takip birimleri, birinci, ikinci ve nc fkralarda saylan hususlarla ilgili tm bilgi ve belgeleri ilgili Mstearlk takip birimine iletmekle; Mstearlk takip birimleri ise bu bilgilerle ilgili Mstearlk d takip birimleriyle mutabakat salamakla, mutabakatn salanmasnn ardndan gelen bilgi ve belgeleri koordinasyon birimine iletmekle ve bu bilgi ve belgelere dayanarak dier Hazine alacaklarna ilikin verileri Mstearlk bnyesinde oluturulan bilgi sistemlerine girmekle ykmldr.

Koordinasyon birimince gerekletirilecek i ve ilemler

MADDE 6 (1) Takip birimleri ile muhasebe birimleri arasnda koordinasyonu salar.

(2) Takip birimlerinden gelen bilgi ve belgeleri, muhasebe kaytlarna yansmalarn teminen ilgili muhasebe birimine iletir.

(3) Dier Hazine alacaklarna ilikin politika gelitirilmesine ve mevzuat almalarna katkda bulunur.

(4) Dier Hazine alacaklarnn bilgi sistemleri aracl ile takibine ilikin sistem ve sreleri koordine eder.

(5) Dier Hazine alacaklarna ilikin yllk rapor hazrlar.

Muhasebe birimince yaplacak i ve ilemler

MADDE 7 (1) Koordinasyon birimi tarafndan bildirilen dier Hazine alacaklarnn muhasebe kaydn zamannda, tam ve doru olarak yapar.

(2) Muhasebe kaydna esas tekil edecek bilgi, belge ve raporlarda eksiklik olmas halinde bu durumu gerei iin koordinasyon birimine bildirir.

(3) Gncel muhasebe kaytlarn, mutabakat amacyla er aylk dnemler itibaryla koordinasyon birimine iletir.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Sorumluluk, bilgi verme ve denetim

MADDE 8 (1) Mstearlk, dier Hazine alaca kapsamnda borlunun her trl hesap ve belgelerini denetlemeye yetkilidir.

(2) Mstearlk d takip birimleri ve borlular Mstearlka talep edilen her trl veri, bilgi ve belgeleri talep edilen srede, talep edilen ekil ve ierikte, yazl olarak ve elektronik ortamda vermekle ykmldr.

Tereddtlerin giderilmesi

MADDE 9 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda ortaya kabilecek tereddtleri gidermeye Bakan yetkilidir.

Yrrlk

MADDE 10 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 11 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bakan yrtr.