23 Aralk 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29214

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 15/12/2014

Karar No : 2014/125

Konu : Maliye Hazinesi adna kaytl, Antalya/Alanya/Kargcak/Ketirky

Mevkii, 272 ada, 32 Parsel No.lu tanmazn sat.

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanl (dare)nn 1/10/2014 tarih, 6871 sayl yazsna istinaden;

1. Kurulumuzun 4/10/2013 tarih, 2013/167 sayl Karar ile zelletirme kapsam ve programna alnan Maliye Hazinesi (Hazine) adna kaytl Antalya ili, Alanya ilesi, Kargcak Mahallesi, Ketirky mevkii, 272 ada, 32 numaral parselde bulunan 58.180,50 m2 yzlml tanmazn sat yntemiyle zelletirilmesini teminen hale lan ve hale artnamesinde belirtilen hususlar kapsamnda yaplan ihale sonucunda hale Komisyonunca;

Hazine adna kaytl Antalya ili, Alanya ilesi, Kargcak Mahallesi, Ketirky mevkii, 272 ada, 32 numaral tanmazn 6.830.000.- (Altmilyonsekizyzotuzbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Santek Salk Turizm Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited irketine hale artnamesi erevesinde satlmasna, Santek Salk Turizm Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited irketinin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 6.820.000.- (Altmilyonsekizyzyirmibin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Konfor Gayrimenkul Mavirlik naat Sanayi ve Ticaret Limited irketine hale artnamesi erevesinde satlmasna, Konfor Gayrimenkul Mavirlik naat Sanayi ve Ticaret Limited irketinin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine

dair verilen Kararn onaylanmasna,

2. Bu karar erevesinde sat szlemesinin imzalanmas ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarnda darenin yetkili klnmasna,

karar verilmitir.