23 Aralk 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29214

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 15/12/2014

Karar No : 2014/124

Konu : Maliye Hazinesi adna kaytl Antalya ili, Alanya ilesi, Mahmutlar

Mahallesi, 480 ada, 10 parsel numaral arsann sat.

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanl (dare)nn 1/10/2014 tarih, 6870 sayl yazsna istinaden;

1. Kurulumuzun 7/10/2013 tarih, 2013/173 sayl Karar ile zelletirme kapsam ve programna alnan Maliye Hazinesi (Hazine) adna kaytl Antalya ili, Alanya ilesi, Mahmutlar Beldesi, 480 ada, 10 parsel numaral 2.001,67 m2 yzlml arsann sat yntemiyle zelletirilmesini teminen hale lan ve hale artnamesinde belirtilen hususlar kapsamnda yaplan ihale sonucunda hale Komisyonunca;

Hazine adna kaytl Antalya ili, Alanya ilesi, Mahmutlar Beldesi, 480 ada, 10 parsel numaral tanmazn 5.900.000.- (Bemilyondokuzyzbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Yenisey Kuyumculuk Otelcilik Turizm letmecilik naat Taahht Sanayi ve Ticaret Anonim irketine hale artnamesi erevesinde satlmasna, Yenisey Kuyumculuk Otelcilik Turizm letmecilik naat Taahht Sanayi ve Ticaret Anonim irketinin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 5.810.000.- (Bemilyonsekizyzonbin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren kr lker naat Gda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited irketine hale artnamesi erevesinde satlmasna, kr lker naat Gda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited irketinin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 5.700.000.- (Bemilyonyediyzbin) Trk Liras bedelle nc teklifi veren Kurt Safir naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketine hale artnamesi erevesinde satlmasna, Kurt Safir naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketinin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine

dair verilen Kararn onaylanmasna,

2. Bu karar erevesinde sat szlemesinin imzalanmas ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarnda darenin yetkili klnmasna

karar verilmitir.