23 Aralk 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29214

TEBL

Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumundan:

KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDZEN HESAP

PLANI VE ZAHNAMES HAKKINDA TEBLDE DEKLK

YAPILMASINA DAR TEBL

MADDE 1 26/1/2007 tarihli ve 26415 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Katlm Bankalarnca Uygulanacak Tekdzen Hesap Plan ve zahnamesi Hakknda Tebliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn 3 Katlm Fonu ve Dier Yabanc Kaynaklar grubuna, hesap sralamasna uygun olarak yerletirilmek zere aadaki hesaplar eklenmi ve ayn fkrann 8 Kr Pay D Giderler grubuna, hesap sralamasna uygun olarak yerletirilmek zere aadaki hesaplar eklenmitir.

39070 KRED BORCU BAKYESNDEN FAZLA YAPILAN DEMELER

39170 KRED BORCU BAKYESNDEN FAZLA YAPILAN DEMELER

84004 SERMAYE PYASASI LEMLERNE

84104 SERMAYE PYASASI LEMLERNE

MADDE 2 Ayn Tebliin 9 uncu maddesinin nc fkrasnn 1 Krediler balkl aklamasnn nc paragraf yrrlkten kaldrlm ve ayn fkrann 3 KATILIM FONU VE DER YABANCI KAYNAKLAR grubunun 390 MUHTELF BORLAR-TRK PARASI aklamasndan sonra gelmek zere aadaki aklama eklenmitir.

39070 KRED BORCU BAKYESNDEN FAZLA YAPILAN DEMELER

Kredi kart borlar da dahil olmak zere kredi mterilerince bor bakiyesinden fazla yaplan demelerin szlemede katlm fonu olarak nitelendirilerek katlm fonu hesaplarnda izleneceine ilikin bir hkmn veya mterinin bu ynde bir irade beyannn bulunmamas halinde izlenecei hesaptr.

MADDE 3 Bu Tebli 1/1/2015 tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Tebli hkmlerini Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumu Bakan yrtr.