23 Aralk 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29214

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

STN DEERLENDRLMESNE YNELK DESTEKLEME

UYGULAMA ESASLARI TEBL

(TEBL NO: 2014/60)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; lkemiz st retiminin gelitirilmesi, kayt altna alnmas, i st arznn fazla olduu dnemlerde i stn st tozu yaplmak suretiyle piyasadan ekilmesi ve i st fiyatlarnda istikrarn salanmas amacyla ihracat firmalarn ihra ettikleri rnlerin bnyesinde kullandklar st tozunu i piyasadan temin etmelerine ynelik st tozu retiminin desteklenmesi ile ilgili usul ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayl Tarm Kanununun 19 uncu maddesi ile 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan 2014 Ylnda Yaplacak Tarmsal Desteklemelere likin Kararn 4 nc maddesinin onsekizinci fkrasna dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

b) i st: nek, kei, koyun veya mandann salmasyla elde edilen, 40Cnin zerinde stlmam veya edeer etkiye sahip herhangi ilem grmemi kolostrum dndaki meme bezi salgsn,

c) i st referans birim fiyat: Bakanlk tarafndan aylk olarak belirlenecek olan fatura/mstahsil makbuzlarnda ibraz edilerek st tozu retiminde kullanlacak soutulmu i st fiyatn,

) Genel Mdrlk: Hayvanclk Genel Mdrln,

d) Hak edi formu: hracat firmalarn yesi olduu hracat birlikleri tarafndan hazrlanan, ihra edilen rn miktar ile rn ierisinde kullanlan st tozu miktarlarn gerekleen ihracata ait gmrk beyannamesi tescil tarihini gzeterek aylar itibariyle gsteren belgeyi,

e) hracat birlikleri: hracatlar rgtlendirmek suretiyle ihracat artrmak ve d ticaretin lke menfaatine uygun olarak gelimesini salamak zere, zel bteye sahip ve tzel kiilii haiz olarak kurulan birlikleri,

f) l mdrl: l gda, tarm ve hayvanclk mdrlklerini,

g) hracat: Bnyesinde st tozu kullanlan ilem grm rnn tamamn veya bir ksmn reten ve bu rnn ihracatn kendisi ve/veya arac ihracat vastasyla gerekletiren firmay,

) Komisyon: Bakanlktan iki, ihracat birliklerinden iki, Ekonomi Bakanlndan bir, Konseyden iki yenin katlm ile oluan komisyonu,

h) Konsey: 8/6/2013 tarihli ve 28671 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ulusal St Konseyi Kurulu, alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre kurulmu olan Ulusal St Konseyini,

) Kota: Desteklemeye esas olacak, bir takvim yl iinde veya muayyen bir dnem itibariyle Bakanlka retilmesine izin verilen st tozu miktarn,

i) Kota dnemi: Bakanlka st retim arz akna gre belirlenecek olan dnemleri,

j) St tozu: 12/4/2005 tarihli ve 25784 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Koyulatrlm St ve St Tozu Tebliine uygun yal-yasz st tozunu,

k) St tozu reten/rettiren firma: 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gda letmelerinin Kayt ve Onay lemlerine Dair Ynetmelie uygun olarak faaliyetlerini yrten iletmelere sahip, Konseye ye olan firmay,

l) Tahsisat belgesi: hracat Birliklerinin hak edi bildirimini mteakip Ulusal St Konseyi tarafndan dzenlenen, ihracatn gerekletii aylar, st tozu miktarlarn ve st tozunun hangi firmadan alnacan gsteren, desteklemeye esas belgeyi,

m) retici rgt: Merkez birlii dzeyinde rgtlenmi, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununa gre kurulmu slah amal birlii, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayl Tarmsal retici Birlikleri Kanununa gre kurulmu retici birliini, Bakanlka kuruluuna izin verilen 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayl Kooperatifler Kanununa gre kurulmu hayvanclk faaliyeti yrten tarmsal amal kooperatiflerin merkez birliklerine ortak olan st birlik orta kooperatifi,

ifade eder.

KNC BLM

i St ve St Tozunun Temini ve Destekleme Esaslar

St tozunun yurt iinde rettirilmesi ve temin edilmesi

MADDE 4 (1) hrac yaplan ilem grm rnn elde edilmesinde hammadde olarak kullanlan st tozunun yurt iinden temin edilmesi esastr.

(2) St tozu temini Bakanlka st tozu retim kotas tahsis edilen st tozu reten/rettiren firmadan yaplr.

(3) hracatn gerekletiinin belgelenmesi kaydyla, st tozu retim kotas olan firmalardan yurt ii almn yaplmasna imkn bulunmamas halinde, ilgili hracat Birlikleri Genel Sekreterliinin uygun gr ile Konseyce dzenlenen st tozunun yurt iinden temin edilemediine dair belge olmas kaydyla ithalat yaplmasna izin verilebilir.

Desteklemeden yararlanacaklar

MADDE 5 (1) Bakanlka tahsis edilen kota kapsamnda st tozu reten/rettiren firmalarn ihracat firmaya satm olduu birim ton st tozuna destekleme demesi yaplr. Destekleme demesi ihracat firmaya yaplr. St tozu reten/rettiren ile ihracat firmalar arasnda st tozu almna dair szleme yaplr. Bu szlemenin tarihi st tozu sat faturas ile uyumlu olmaldr. rettii st tozunu kendi ihracatnda kullanan firmalardan destekleme demesi iin szleme ve sat faturas aranmaz.

St tozu kotas iin mracaat yeri ve zaman

MADDE 6 (1) Destekleme kapsamnda st tozu kotas talep eden st tozu reten/rettiren firmalar mracaatlarn; Ek-1de yer alan taahhtname ile birlikte st tozu reten/rettiren iletmenin kurulu bulunduu il mdrlklerine ve konseye alt aylk iki dnem halinde yapar. Mracaat srasnda st tozu reten/rettiren firmalardan Bakanlktan alnan Gda letmelerinin Kayt ve Onay lemlerine Dair Ynetmelie uygunluk belgesi ve Konseye yelik belgesi istenir.

Kota miktar belirlenmesi

MADDE 7 (1) Bu Tebli kapsamnda st tozu reten/rettiren firmalarn st tozu retim kota miktarlar ve kotalarn datm tarihleri Genel Mdrlke belirlenir.

(2) Genel Mdrlke, kotalarn belirlenmesinde aadaki yntemlerden bir veya birka birlikte veya ayr ayr bu Tebli amacna uygun olarak deerlendirilir.

a) St tozu reten/rettiren firmalara taahhtleri ve kapasiteleri dikkate alnarak kota verilebilir.

b) Arz fazlal oluan blgelerden st almnn gerekletirilecek olmas kota tahsisinde dikkate alnr.

c) Kota tahsisi yaplacak aydan nce olmak artyla retici rgtlerinin merkez birliklerince kendilerine ye olan alt birliklerin arz fazlas olarak pazarlayamad soutulmu i stn deerlendirilmesine ynelik talepler Konseye yaplr. Bu talepler kota tahsisinde deerlendirilebilir.

) St tozu reten/rettiren firmalarn bir nceki ay ierisinde iledikleri st miktarlar, elinde bulunan stok miktarlar ve tahsis edilen kotalarn kullanm oranlar, ihracat firmalarn st tozu hak edi miktarlar kota tahsisinde gz nnde bulundurulur.

(3) Bakanlk st arznn yetersiz olduu dnemlerde kota tahsisi yapmayabilir. Kota tahsisi yaplmayan dnemlerde destekleme birim fiyat belirlenir ve bu aylarda gerekleen ihracat karl oluan st tozu hak edileri, bu fiyatlar zerinden takip eden aylarda tahsis edilen kota kapsamnda retilen st tozundan karlanr.

Destekleme birim fiyatnn belirlenmesi

MADDE 8 (1) Destekleme birim fiyat, komisyonun raporu dikkate alnarak Genel Mdrlke belirlenir.

(2) Birim fiyat oluumunda; kota tahsisinin yapld aydan bir nceki ay iindeki yurt d borsalarnda oluan yal/yasz st tozu ortalama birim fiyat ile soutulmu i stten retilen st tozu yurt ii retim maliyeti fark, retici fiyatlar, depolama ve tama fiyatlar ile yurt ii ve yurt d st tozu kalite farklar dikkate alnr.

(3) Birim fiyat belirlemesinde soutulmu i st iin referans fiyat uygulamas esastr. Konsey teklifi ile kota tahsisi yaplan ay iin referans fiyat Genel Mdrlke belirlenir. St tozu retiminde kullanlan soutulmu i stn, kota tahsisi yaplan ay iin belirlenen referans fiyatn altnda satn alnmas halinde bu st tozunu kullanan ihracatya destekleme demesi yaplmaz.

(4) St tozu reten/rettiren firmalar maliyetlerin belirlenmesine esas olacak yal/yasz st tozu retim maliyetlerini aylk olarak Konseye bildirirler.

(5) Komisyon, her ayn son be i gn iinde Konseyin belirledii gn toplanr.

St tozu retimi iin stn tedarik edilmesi

MADDE 9 (1) St tozu retimi iin gerekli olan soutulmu i stn, retici rgtlerinden tedarik edilmesi esastr. Dorudan iftlik baznda stn tedarik edilmesi halinde reticinin rgtl olmas ve bu durumun belgelendirilmesi zorunludur.

St tozu kullanm, ihracat ve sat ilemleri

MADDE 10 (1) Bu Tebli kapsamnda, firmalarn ihracatn gerekletirdikleri rnlerin karlnda oluan st tozu miktar ve ihracatn gerekletii aylar gsterir biimde ihracat birlikleri tarafndan Ek-2de yer alan hak edi formu hazrlanarak Konseye gnderilir. Desteklemeden faydalanacak ihracat firmalar, ihracatn gerekletii ay ve kullanlan st tozu miktarn gsteren tahsisat belgeleri ile desteklemeye mracaat etmek zorundadrlar. Konsey bu belgeleri bir liste halinde hazrlayarak her ayn son gnne kadar Genel Mdrle bildirir. Belge asllar be yl boyunca Konseyde saklanr.

(2) St tozu sat, aada belirtilen kurallara gre yaplr:

a) hracat firmalar, ihracatn gerekletii tarihten itibaren en ge alt ay ierisinde bnyesinde st tozu kullanlarak retilip ihra edilen rnlere ait beyannameler ve sarfiyat tablosu ile bal bulunduklar ihracat birlikleri genel sekreterliklerine mracaat ederler. hracat birlikleri bu belgeleri inceleyerek ihracat firmann gerekletirdii ihracata ait gmrk beyannamesi tescil tarihini gzeterek, aylk olarak hak edi formu dzenler, Genel Mdrle ve Konseye gnderir.

b) Konsey, hak edi formu, ihracat listesi, sarfiyat tablosu ve st tozu reten/rettiren firmalar ile ihracat firmalar arasnda yaplan szlemelerde ve alm satm faturasnda yer alan bilgilere istinaden hak edi formu tarihinden itibaren en ge ay ierisinde tahsisat belgesi dzenler.

c) Birden fazla st tozu reten/rettiren firmadan st tozu alnmas durumunda alm yaplan firma says kadar tahsisat belgesi dzenlenir.

) Gnderilen hak edi formuna istinaden hazrlanan tahsisat belgelerine ilikin bilgiler Konsey tarafndan Genel Mdrle ve ihracat birlikleri genel sekreterliklerine yazl olarak bildirilir.

d) Konsey tarafndan dzenlenecek tahsisat belgelerinde st tozu yal-yasz olarak ayrlmaz. Ancak, bu durum sata ilikin faturalarda belirtilir.

Desteklemeye mracaat

MADDE 11 (1) St tozu desteklemesinden yararlanmak isteyen ihracat firmalardan istenecek belgeler ve desteklemeden yararlanmaya ilikin hususlar aada belirtilmitir:

a) Bavuru dilekesi.

b) hracat firmalarn letme Kayt Belgesi.

c) St tozu reten/rettiren firmalarn i st temin ettii reticinin, retici rgtne ye olduuna dair belge.

) Tahsisat Belgesi.

d) Bal bulunduu vergi dairesinden vadesi gemi vergi borcu olmadna dair belge (e-bildirgesi).

e) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu uyarnca Trkiye genelinde prim ve idari para cezas bulunmadna veya tecil ve taksitlendirildiine ya da yaplandrldna ve yaplandrmann bozulmadna dair Sosyal Gvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alnacak yaznn asl veya e-bildirgesi.

f) Asl grlmek suretiyle yetkili kiilerin imza sirkleri nshas.

g) Destekleme kapsamnda st tozu retimi iin gerekli olan i stn iletmeye alnmas ile ilgili dzenlenen, st miktarnn litre olarak belirtildii mstahsil makbuzu ve/veya faturalar, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanununa uygun, er nsha ve aylk olarak dzenlenen mstahsil makbuzlar/faturalarn asl ve/veya nshalarnn vergi dairesi mdrl veya vergi dairesi mdrl olmayan yerlerde ile mal mdrl onayl fatura dip koan fotokopisi.

) l mdrl tarafndan st tozu reten/rettirenlerce ton olarak dzenlenmi sat faturasnn asl zerine i Stn Deerlendirilmesine Ynelik Destekleme Uygulamasndan yararlandrlmtr kaesi baslr ve kaeli bir sureti ilgili dosyaya eklenir.

(2) l mdrlklerince destekleme evraklar be yl boyunca ayr bir dosyada tutulur.

cmallerinin hazrlanmas ve destekleme demesi

MADDE 12 (1) Destekleme icmallerinin hazrlanmas ve demesine ilikin hususlar aada belirtilmitir:

a) Desteklemeden yararlanmak isteyen ihracat firmalar bavurularn Bakanlktan letme Kayt Belgesi ald il mdrlne veya st tozu reten/rettiren iletmenin kurulu bulunduu il mdrlklerine yapabilir.

b) Destekleme demesine esas olacak belgelerin tamamnn incelenmesi il mdrlklerince mracaat tarihinden itibaren en ge on i gn iinde tamamlanr.

c) Desteklemeye esas olacak sat faturas ve tahsisat belgesinde gsterilen st tozu miktar ile belgelendirilen i st miktar, st tozu retimi iin gerekli olan e deer miktar ile uyumlu olur. 1 kg st tozu iin en az 10 litre i st esas alnr.

) Destekleme demeleri, ihracat firmann gerekletirdii ihracata ait gmrk beyannamesi tescil tarihi baz alnarak, Genel Mdrlke belirlenmi ayn aya ait birim fiyat zerinden yaplacaktr.

d) demeye uygun bulunan mracaatlar iin Ek-3te yer alan rnek icmal tablosu dzenlenerek onaylanr ve be i gn iinde Genel Mdrlkte olacak ekilde gnderilir.

e) Desteklemede ngrlen bte miktarn amamak art ile gelen icmaller Genel Mdrlke deerlendirilerek aylk olarak deme yaplmak zere gnderilir.

f) hra edilen rnn yurda geri getirilmesi halinde yaplan destekleme demesi Bakanlka geri alnr.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

eitli yetki ve sorumluluklar

MADDE 13 (1) St tozu reten/rettirenlerce dzenlenen taahhtleri dikkate alarak bteyi amamak artyla retim planlamas yapmaya, bu Teblide yer almayan hususlarla ilgili talimatlar yaymlamaya, 2014 Ylnda Yaplacak Tarmsal Desteklemelere likin Karara bal kalmak koulu ile Genel Mdrlk yetkilidir.

(2) retici rgtlerince arz fazlal nedeniyle pazarlanamayan i stn, st tozu reten/rettirenlerce st tozuna ilenmesi ve retim iin ihtiya duyulan i stn temin edilmesini salayacak dzenlemeler konusunda Konsey yetkilidir.

(3) Destekleme kapsamnda retim yapmak isteyen st tozu reten/rettiren firmalar stok bilgilerini aylar baznda Konseye bildirmek zorundadr. Konsey st tozu retim stoklarn Genel Mdrle, Ekonomi Bakanl ile ihracat birliklerine bildirir.

(4) Bakanlk tarafndan kendisine verilmi aylk st tozu kotasn herhangi bir sebeple retmeyen st tozu reten/rettiren firmalarn kotalarn, bir sonraki ay ierisinde yetkili dier firmalara talepleri dorultusunda verme hususunda Genel Mdrlk yetkilidir.

(5) Yurt ierisinde ihracatlara satlacak olan st tozu paketleri zerinde Bu rn Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn destekleme uygulamas kapsamndadr. yazs bulunur.

Desteklemeden yararlanamayacaklar

MADDE 14 (1) Aada belirtilenler bu desteklemeden yararlandrlmazlar:

a) Bu Teblide belirlenen hkmlere uymayanlar.

b) Geree aykr beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler.

c) Kamu kurum ve kurulular.

Finansman ve demeler

MADDE 15 (1) Destekleme demeleri Bakanln cari yl btesinde hayvanclk desteklemeleri iin ayrlan kaynaktan salanr.

(2) demeler T.C. Ziraat Bankas A.. aracl ile yaplr. Bu Tebliin uygulanmas ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankas A..'ye destekleme tutarnn % 0,2'si orannda hizmet komisyonu denir.

Haksz demelerin geri alnmas ve hak mahrumiyeti

MADDE 16 (1) Haksz yere yaplan destekleme demeleri, deme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zamm oranlar dikkate alnarak hesaplanan kanun faizi ile birlikte anlan Kanun hkmlerine gre geri alnr. Haksz demenin yaplmasnda demeyi salayan, belge veya belgeleri dzenleyen gerek ve tzel kiiler, geri alnacak tutarlarn tahsilinde mtereken sorumlu tutulurlar.

(2) lgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolnden ve kendi hazrladklar belgelerden sorumlu olur. Bu ykmll yerine getirmeyerek haksz yere demeye neden olanlar ile haksz yere demelerden yararlanmak zere sahte veya ierii itibariyle gerek d belge dzenleyenler hakknda genel hkmler uygulanr.

(3) Bu Tebli ile yaplan destekleme demelerinden, idari hata sonucu dzenlenen belgelerle yaplan demeler hari, haksz yere yararland tespit edilen reticiler, ifti Kayt Sistemi Ynetmeliine gre illerde kurulan l Tahkim Komisyonu kararyla be yl sreyle hibir destekleme programndan yararlandrlmazlar.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 17 (1) 26/12/2013 tarihli ve 28863 sayl Resm Gazetede yaymlanan i Stn Deerlendirilmesine Ynelik Destekleme Uygulama Esaslar Teblii (Tebli No: 2013/64) yrrlkten kaldrlmtr.

Tamamlanamayan ilemler

GEC MADDE 1 (1) 26/12/2013 tarihli ve 28863 sayl Resm Gazetede yaymlanan i Stn Deerlendirilmesine Ynelik Destekleme Uygulama Esaslar Teblii (Tebli No: 2013/64) hkmlerine gre bavurular yaplm ve sonulandrlmam ilemler ilgili Tebli hkmlerine gre sonulandrlr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Tebli 1/1/2015 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Ekler iin tklaynz