23 Aralk 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29214

GENELGE

Babakanlktan:

Konu : ok Paydal Salk Sorumluluunu

Gelitirme Program

GENELGE

2014/21

Hkmet olarak, insan merkezli yaklamla salk sorunlarna zamannda, uygun ve etkili zmler sunarak dnya standartlarnda birey ve toplum saln en st dzeyde korumak ve salkl yaam bilincini gelitirmek temel salk politikamzdr. Son yllarda koruyucu salk hizmetlerinin yaygnlatrlmas ve bulac hastalklarla mcadelede elde edilen baarlarn yan sra ihtiya duyulan insan kaynaklarnn gelitirilmesi ve salk hizmetlerinin sunumundaki ilerlemeler neticesinde, Salk Bakanlmz planlama, uygulama ve denetim ilevlerinde dnyada da rnek gsterilen bir konuma ykselmitir.

Bu kapsamda bugne kadar oluturduumuz salk politikalar ile gelecee ynelik program ve hedefler, Dnya Salk rgt tarafndan oluturulan ve lkemizin de taraf olduu 2020 Salk Hedefleri stratejik amalarndan birisi olan Salk ynetiiminin iyiletirilmesi, tm sektrlerdeki kilit aktrler ve karar vericilerin salk alanndaki sorumluluklarnn ve saln gelitirilmesinde potansiyel rollerinin farknda olmalarnn salanmas amac ile de tam bir uyum ierisindedir.

lkemiz, son on yldr kararllkla yrtlen Salkta Dnm Program sayesinde, bebek ve anne lmlerinin azaltlmas, baklama oranlarnn ykseltilmesi, beklenen yaam sresinin uzamas ve ttn kontrol gibi ok paydal bir ok uygulamada baarl sonular elde ederek nemli deneyimlere sahip olmutur.

Onuncu Kalknma Plannda (2014-2018) salk politikalar bal altnda belirtilen hedeflere ulalmas ve bireylerin bedenen ve ruhen salkl olmalar iin koruyucu salk hizmetlerinin, bireyle birlikte, sosyal, biyolojik ve fiziki evreye ynelik ok paydal bir yaklamla gelitirilmesi kararlatrlmtr. Bu yaklamda; bakanlklar, kamu kurum ve kurulular, niversiteler, meslek birlikleri, sivil toplum kurulular ve ilgili dier tm paydalar ile vatandalarmzn gr, neri ve katklar dorultusunda hareket edilecektir.

Saln gelitirilmesi ve toplum salnn st gelir grubu lkelerin dzeyine tanabilmesi iin, Salk Bakanl dndaki dier paydalarn grev ve sorumluluklarnn da ak bir ekilde tanmlanmas ve tam bir ibirlii ierisinde allmas gerekmektedir.

Dnya Salk rgtnn benimsedii temel salk hizmetlerine genel yaklam modelinde saln tm sektrlere entegrasyonu ve tm sektrler ile ortak politikalar iin ibirlii modelleri gelitirilmesi esas alnmaktadr. Bu kapsamda Salk Bakanl ve Kalknma Bakanlnn koordinasyonuyla, ilk aamada koruyucu salk ve saln gelitirilmesi hizmetlerine, ikinci aamada ise tedavi ve rehabilite edici salk hizmetlerine ok paydal yaklama ynelik ok Paydal Salk Sorumluluunu Gelitirme Program hazrlanmtr.

Program erevesinde kurumlar aras ibirlii ve koordinasyonu salamak, temel stratejileri belirlemek ve sorunlarn zm iin gerekli tedbirleri almak zere Babakann bakanlnda; Aile ve Sosyal Politikalar Bakan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan, alma ve Sosyal Gvenlik Bakan, evre ve ehircilik Bakan, Dileri Bakan, Genlik ve Spor Bakan, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan, ileri Bakan, Kalknma Bakan, Kltr ve Turizm Bakan, Maliye Bakan, Milli Eitim Bakan ve Salk Bakannn katlmyla ok Paydal Salk Politikalar Yksek Konseyi kurulmutur. Yksek Konsey olaan olarak her yl Mays aynda, ihtiya halinde ise Bakann ars ile toplanacaktr. Toplantlara gndem ile ilgili bakanlar davet edilebilecektir.

Yksek Konseye bal olarak programn amalar dorultusunda; cra Kurulu, Uygulama Koordinatrl, Bilimsel Danma Kurulu, zleme ve Deerlendirme Kurulu ile alma komisyonlar ve alt alma gruplar tekil edilebilecek, bunlarn alma usul ve esaslar ile program zerindeki her trl deiiklik Yksek Konseyin onayna tabi olacaktr.

Genelgenin yaymndan sonra Salk Bakanlnn internet adresinde ilan edilecek ve ilgili Bakanlklar ile kamu kurum ve kurulularna gnderilecek olan sz konusu Program ile paydalarn tm aktivitelerinde insan sal odakl yaklamlarn salanmas; yetki ve sorumluluklarn, i aklar ve kaynaklarn sektrel kapsayclk anlay ierisinde belirlenmesi; sunulan hizmetlerin performans hedef ve ltlerinin tespit edilmesi ile izleme ve deerlendirmede kullanlacak mekanizmalarn belirlenmesi amalanmtr.

ok Paydal Salk Sorumluluunu Gelitirme Program, gerek hazrlan, gerek ierik ve gerekse kapsam asndan Dnya Salk rgtnn dier lkelere rnek gsterdii ve kresel salk politikalarn etkileyebilecek zgn bir programdr. Bu nedenle uygulama aamasnda da ayn baarnn devam ettirilebilmesi iin, yaplacak alma ve uygulamalara kamu kurum ve kurulular, niversiteler, zel kesim ve sivil toplum kurulularnn etkin bir ekilde katlmas ve katk salamas hususunda bilgilerini ve gereini nemle rica ederim.

 

 

Ahmet DAVUTOLU

Babakan