23 Aralk 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29214

YNETMELK

Kahramanmara St mam niversitesinden:

KAHRAMANMARA ST MAM NVERSTES SREKL ETM

MERKEZ (KS-SEM) YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 19/8/2002 tarihli ve 24851 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kahramanmara St mam niversitesi Srekli Eitim Merkezi (KS-SEM) Ynetmeliinin 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 1 Bu Ynetmelik; Kahramanmara St mam niversitesi Srekli Eitim Merkezinin amalarna, alma alanlarna, organlarna ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 2 Bu Ynetmelikte geen;

a) Koordinatrler: Srekli Eitim Merkezi Koordinatrlerini,

b) Merkez (SEM): Kahramanmara St mam niversitesi Srekli Eitim Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Kahramanmara St mam niversitesi Rektrn,

d) niversite (KS): Kahramanmara St mam niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 3 nc maddesi balyla birlikte aadaki eklide deitirilmitir.

Merkezin amac ve faaliyet alanlar

Madde 3 Merkezin amac; niversitenin eitim verdii rgn nlisans, lisans ve lisansst programlar dnda rencilere ve toplumun tm kesimlerine ihtiya duyulan alanlarda cretli ya da cretsiz eitimler vermek ve toplumun eitim-kltr dzeyinin ykseltilmesine katk salamak, niversitenin kamu, zel sektr, yerel ynetim, sivil toplum ve uluslararas kurulularla ibirliinin gelitirilmesine katkda bulunmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) htiya duyulan her alanda, rgn ve uzaktan retim yntemlerinin kullanld her ortamda eitim ve sertifika programlar amak, kurslar, seminerler, konferanslar, proje pazarlar, eitim fuarlar ve benzeri faaliyetler dzenlemek; niversite-sanayi, niversite-yerel ynetimler, niversite-sivil toplum kurulular ile bilimsel ve eitim ilikilerini gelitirici organizasyonlar yapmak ve birimler kurmak, bu amala laboratuarlar kurmak ve mevcut laboratuarlardan yararlanmak, srekli eitim kapsamnda Ynetim Kurulunca nerilen ve/veya niversite Ynetim Kurulu tarafndan kararlatrlan dier faaliyetleri gerekletirmek.

b) Merkezin alma alanna giren konularda ulusal ve uluslararas bilimsel toplantlar dzenlemek, bunlara itirak etmek, yurtii-yurtd eitim, bilim, aratrma, inceleme kurumlar, zel-kamu kurulular, sivil toplum rgtleri ile ibirlii yapmak, bunlarla hizmet deiimi salamak.

c) Srekli eitim faaliyetleri iin grsel, iitsel ve yazl her trl yayn, ilan ve duyurular yapmak.

) Ulusal ve uluslararas dzeyde projeler hazrlamak, hazrlanm projelere itirak etmek.

d) Kurulu amacna uygun olarak ve ilgili mevzuat hkmlerine gre kendisine verilecek dier grevleri yapmak.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 4 Merkez aadaki organlardan meydana gelir.

a) Ynetim Kurulu,

b) Merkez Mdr,

c) Koordinatrler.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Ynetim Kurulu

Madde 5 Ynetim Kurulu; Merkez Mdr ve Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlardan Rektr tarafndan grevlendirilen iki ye olmak zere toplam yeden oluur. Ynetim Kurulu Merkez Mdrnn daveti zerine ayda en az bir defa salt ounluk ile toplanr ve oy okluu ile karar alr. Ynetim Kurulu kendi iinden bir yeyi Ynetim Kurulu Bakan seer. Merkez Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi iki yldr. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Sresi dolmadan ayrlan yenin yerine ayn ekilde grevlendirme yaplr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Ynetim Kurulunun grevleri

Madde 6 Ynetim Kurulu aadaki grevleri yerine getirir:

a) Bu Ynetmelik erevesinde Merkezin alma dzenini planlamak, merkezin idari ve teknik kadro ihtiyacn belirlemek.

b) Merkezce yrtlecek faaliyetlerle ilgili alma esaslarn, patent ve hizmet haklarna ait esaslar tespit etmek.

c) Eitim programlar sonunda verilecek baar belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koullarn belirlemek, eitim programlarnn dzenlenmesine, eitim programlarnda grev alacaklara ilikin karar vermek.

) Kurulu amacna uygun aratrma, proje ve eitim mracaatlarn inceleyerek karara balamak.

d) Merkezin dnemler halinde alma plann hazrlamak ve uygulamaya koymak.

e) Yurtii-yurtd bilim, aratrma, inceleme kurumlar, zel-kamu kurulular, vakf ve derneklerle ibirlii yaparak, ama ve grevlere uygun proje ve karlkl yardm gerekletirmek.

f) Merkezin yllk bte nerilerini ve raporlarn hazrlamak.

g) Mdrn gndeme getirecei dier konular grp karara balamak.

) Yllk faaliyet raporlarnda yer almayan konularla ilgili Rektrn onayn alarak dier faaliyetlerin balatlmasna karar vermek.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Merkez Mdr

Madde 7 Merkez Mdr, niversitenin aylkl retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan iki yl iin grevlendirilir. Sresi biten mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr; almalarnda kendisine yardmc olmak zere belirleyecei en fazla iki retim elemann mdr yardmcs olarak grevlendirilmesi iin Rektre nerebilir. Mdr yardmcs mdr grevi banda olmad zaman yerine vekalet eder. Mdrn grevden ayrlmas veya vekaletin alt aydan fazla srmesi halinde, Rektr tarafndan yerine yeni mdr grevlendirilir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Merkez Mdrnn grevleri

Madde 8 Merkez Mdrnn grevleri unlardr:

a) Deiik bilim alanlarndan Ynetim Kurulunda grev yapabilecek yeleri belirleyerek, atanmas iin Rektre nermek.

b) Merkezi temsil etmek.

c) Merkezin idari ve mali ilerini yrtmek.

) Ynetim Kurulunun toplant gndemini belirlemek ve toplantya armak.

d) Ynetim Kurulunca karara balanan konularda gerekli protokol ve anlamalar yapmak.

e) Eitim programlarnn baarl ve amaca uygun olarak gereklemesi iin gerekli nlemleri almak, projeler hazrlamak ya da hazrlatmak, faaliyet raporunu hazrlamak, Ynetim Kuruluna sunmak, Merkez adna her trl iletiimi ve i birliini salamak, ilgili mevzuat hkmlerine gre verilen dier grevleri yapmak.

f) Ynetim Kurulu kararn bu Ynetmelik kapsamnda uygulamak.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Koordinatrler

Madde 9 htiya duyulmas halinde, alanlar ile ilgili olarak Merkezin eitim programlarn neren ve Ynetim Kurulu tarafndan karar verildii takdirde ilgili programn yrtlmesi iin gerekli koordinasyonu salayan kiilerdir. Mdrn nerisi zerine Ynetim Kurulundan ya da retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan grevlendirilir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Koordinatrlerin grevleri

Madde 10 Koordinatrlerin grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyet alanlar ile ilgili olarak taraflarla grmeler yapmak, eitim programlar hazrlamak.

b) Eitim program nerisini hazrlayp, nerilen programn almas iin dileke ile Ynetim Kuruluna sunmak.

c) Yrtmekte olduu eitim programyla ilgili fiziki artlarn salanmasndan sorumlu olmak.

) Eitim programnn yrtlmesi konusunda retim elemanlar, renciler ve ibirliinde bulunulan kurulu/dernek arasndaki iletiimi salamak.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

d) Merkez organlarnda grev alan retim elemanlarnn huzur, cret, telif ve zlk haklar,

MADDE 12 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 13 Bu Ynetmelik hkmlerini Kahramanmara St mam niversitesi Rektr yrtr.