23 Aralk 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29214

YNETMELK

stanbul Bilim niversitesinden:

STANBUL BLM NVERSTES SREKL ETM UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul Bilim niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, grevlerine ve ynetimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul Bilim niversitesi Rektrlne bal kurulan stanbul Bilim niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez (BSEM): stanbul Bilim niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Merkez Danma Kurulu: Merkez Danma Kurulunu,

c) Merkez Mdr: Merkezin Mdrn,

) Merkez Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

d) Rektr: stanbul Bilim niversitesi Rektrn,

e) Senato: stanbul Bilim niversitesi Senatosunu,

f) niversite: stanbul Bilim niversitesini,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alan

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; rgn nlisans, lisans ve lisansst eitim programlar dnda niversite mezunlar ile mensuplarnn ve toplumun her kesiminin yaam boyu renim srecinde yer almas iin, her trl eitim ve retim program, kurs, seminer, sertifika program ve etkinlik yapmak veya yaplmas iin ortam salamak, niversite ile zel sektr, sanayi ve dier kamu kurulular arasnda ibirliine dayal olarak hizmet sunmaktr.

Merkezin faaliyet alan

MADDE 6 (1) Merkez, amalar dorultusunda, kamu, zel sektr ve uluslararas kurulu ve kiilere, ihtiya duyduklar alanlarda, ulusal ve uluslararas dzeyde, eitim programlar, kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri etkinlikler dzenler, bu faaliyetlerin koordinasyonunu salar ve bu alanlardaki niversite olanaklarnn tantmn yapar.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Merkez Mdr.

b) Merkez Ynetim Kurulu.

Merkez Mdr

MADDE 8 (1) Merkez Mdr; Rektr tarafndan niversitenin tam zamanl retim yeleri arasndan yl iin grevlendirilir. Grev sresi sona eren Merkez Mdr yeniden grevlendirilebilir. Merkez Mdrnn alt aydan fazla grevinin banda bulunamayaca durumlarda grevi sona erer. Merkez Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere retim yeleri arasndan en fazla iki kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirmek zere Rektrn onayna sunar. Merkez Mdrnn grevi banda olmad zamanlarda yerine yardmclarndan birisi vekalet eder.

Merkez Mdrnn grevleri

MADDE 9 (1) Merkez Mdrnn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez Ynetim Kurulunun ald kararlar ve alma programn uygulamak.

c) Merkezi amalar dorultusunda ynetmek.

) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilikin koordinasyonu salamak.

d) Merkezin yllk faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait alma programn dzenlemek ve Merkez Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektrn onayna sunmak.

e) Merkez Ynetim kuruluna bakanlk yapmak.

Merkez Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Merkez Ynetim Kurulu; Merkez Mdr, iki mdr yardmcs ile niversite retim yeleri arasndan Rektr tarafndan grevlendirilen iki ye olmak zere toplam be kiiden oluur. Merkez Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Grev sresi dolan yeler yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden ayrlan yelerin yerine, ayn usulle yenileri grevlendirilir. Merkez Ynetim Kurulu, Merkez Mdrnn daveti zerine en az iki ayda bir kez yelerinin salt ounluu ile toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Merkez Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Merkez Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eitim programlarnn hazrlanmas ve planlanmas, katlm koullarnn belirlenmesi, eitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun salanmas konularnda kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun dzenlenmesine ilikin esaslar tespit etmek ve sunulan raporu deerlendirmek.

c) Bir sonraki dneme ait alma programnn dzenlenmesine ilikin esaslar tespit etmek ve sunulan raporu deerlendirmek.

) Eitim programlar ile bu programlarn sonunda katlm belgesi, baar belgesi ve benzeri belgeleri dzenleyerek vermek.

DRDNC BLM

Son Hkmler

Yrrlk

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Bilim niversitesi Rektr yrtr.