23 Aralk 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29214

YNETMELK

stanbul Bilim niversitesinden:

STANBUL BLM NVERSTES ADL BLMLER UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul Bilim niversitesi Adli Bilimler Uygulama ve Aratrma Merkezinin tekilat, ynetim, alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul Bilim niversitesi Adli Bilimler Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez: stanbul Bilim niversitesi Adli Bilimler Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: stanbul Bilim niversitesi Adli Bilimler Uygulama ve Aratrma Merkezinin Mdrn,

c) Rektr : stanbul Bilim niversitesi Rektrn,

) niversite: stanbul Bilim niversitesini,

d)Ynetim Kurulu: stanbul Bilim niversitesi Adli Bilimler Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; niversitenin ilgili blm ve anabilim dallarnn i birlii ile yurt iinde ve yurt dnda su ve yaratt sorunlara adli bilimsel yaklam ile ilgili her alanda aratrma yapmak ve eitime ynelik faaliyetlerde bulunmak, adli genetik, cinsel sular, kriminalistik, adli toksikoloji, adli antropoloji, klinik adli tp ve adli psikoloji alanlarnda bilirkiilik hizmeti yapmak, adli bilimlerle ilgili btn kurum ve kurulularn almalarna katkda bulunmak, onlarn ihtiyalar dorultusunda inceleme ve aratrma yapmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Adli genetik, cinsel sular, kriminalistik, adli toksikoloji, adli antropoloji, klinik adli tp ve adli psikoloji alanlarnda merkez ynetim kurulunun onayyla bilirkiilik hizmeti sunmak.

b) Yurt iinde ve yurt dnda adli bilimlerle ilgili her konuda aratrma, inceleme yapmak ve yaplmakta olan bu gibi almalara katlmak ve desteklemek.

c) Adli Bilimler konusunda ulusal ve uluslararas dzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler dzenlemek.

) Adli Bilimler konusunda alma yrten ulusal ve uluslararas kurulularla iletiim a oluturmak.

d) Adli Bilimlerle ilgili btn kurum ve kurulularn almalarna katkda bulunmak, ihtiya ve talepleri ynnde inceleme ve aratrma yapmak, proje hazrlamak.

e) Malpraktis ve komplikasyon kavramlarnn ayrmn retmek zere stanbul Bilim niversitesi rencilerini yetitirmek ve bu alanlarda ulusal bilgilendirme yapmak.

f) Tp eitiminde adli tp ve adli genetik eitimini ileri dzey molekler teknolojilerle vermek.

g) Molekler Biyoloji ve Genetik eitiminde adli genetik; Hemirelik ve ebelik eitiminde adli hemirelik; Psikoloji eitiminde adli psikoloji; ve Diyetetik eitiminde adli toksikoloji eitimlerini salamak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar; Mdr ve Ynetim Kuruludur.

Mdr

MADDE 8 (1) Rektr tarafndan niversitenin kadrolu retim yeleri arasndan bir kii Mdr olarak yllk sre iin grevlendirilir. Grev sresi dolan Mdr tekrar grevlendirilebilir. Mdr almalarnda kendisine yardmc olmak zere en ok iki Mdr Yardmcs grevlendirebilir. Mdr bulunmad zamanlarda Mdre Mdr Yardmclarndan biri vekalet eder. Greve vekalet alt aydan uzun srerse yeni Mdr grevlendirilir.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdr Rektre kar birinci derecede sorumludur. Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek.

c) Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak.

) Faaliyet gruplar arasnda koordinasyonu salamak.

d) Faaliyet gruplarnn almalarnn dzenli ve uyumlu bir ekilde yrtlmesini salamak.

e) Merkeze bal tm idari, teknik ve aratrmac personelin ynetim denetim ve genel gzetimini yapmak, hizmetlerin istihdam, alma dzeni, nbet, kyafet, disiplin ve baar durumlarnn deerlendirilmesini salamak.

f) Her akademik yl sonunda Merkezin yllk faaliyetlerini bir rapor halinde Rektre sunmak.

g) Bu Ynetmelik gereince Mdre verilen dier grevleri yerine getirmek.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ile Rektr tarafndan grevlendirilen 8 ye olmak zere toplam 9 yeden oluur. Ynetim Kurulunda grevlendirilecek retim yeleri; Dahili Tp Bilimleri Blm Adli Tp Anabilim Dalndan, Dahili Tp Bilimleri Blm Farmakoloji Anabilim Dalndan, Cerrahi Tp Bilimleri Blm Kadn Hastalklar ve Doum Anabilim Dalndan ve Temel Tp Bilimleri Blm Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalndan en az birer kii olmak zere Tp Fakltesinden en az 6 kii, Fen-Edebiyat Fakltesi Molekler Biyoloji ve Genetik Blm ve Psikoloji Blmlerinin her birinden en az birer kii olmak zere Fen-Edebiyat Fakltesinden en az 2 kii olmak zere toplam 8 kiiden oluur.

(2) Ynetim Kurulu yl iin grevlendirilir. Ynetim Kurulu en az ayda bir kez olmak zere bilirkiilik hizmetlerinin sre ve younluuna gre ve Mdrn gerekli grd hallerde toplanr.

Ynetim Kurulunun Grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin alma programn hazrlamak ve yrtmek.

b) Merkezin yllk faaliyet raporunu hazrlamak.

c) Mdrn getirdii konularda karar almak.

) Bilirkiilik hizmetlerinin tamam ynetim kurulunun mesuliyetinde olup bilimsel ve etik ynden deerlendirme ve onay verme hususlarnda bamszdr.

d) Bu Ynetmelik gereince verilen dier grevleri yerine getirmek.

DRDNC BLM

Son Hkmler

Yrrlk

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Bilim niversitesi Rektr yrtr.