23 Aralk 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29214

YNETMELK

Trkiye Barolar Birlii Bakanlndan:

TRKYE BAROLAR BRL STAJ KRED YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 19/12/2001 tarihli ve 24615 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren Trkiye Barolar Birlii Staj Kredi Ynetmeliinin 6 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 6 Vekalet pullar Trkiye Barolar Birlii tarafndan bastrlr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 7 Vekalet pullarnn, bedeli karl barolara datm ekline Trkiye Barolar Birlii Ynetim Kurulu karar verir. Datmn bedel karlnda bir kurulua yaptrlmas da mmkndr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 8 Her yl Aralk aynda, bir sonraki yl iin verilecek kredinin miktar Trkiye Barolar Birlii Ynetim Kurulunca belirlenir. Miktarn belirlenmesinde; barolarda staj yapan stajyerlerin says, fonda toplanan para miktar gz nnde bulundurulur.

Belirlenecek yeni miktar sadece bir sonraki takvim ylnda staj kredisine bavuru evraklar Trkiye Barolar Birliine ulap bavurular kabul edilenlere uygulanr. Kredi almaya devam edenler staj kredi szlemesini imzaladklar dnemdeki miktar zerinden almaya devam ederler.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 11 Kredi isteminin koullara uygunluu Trkiye Barolar Birlii Ynetim Kurulunun yetkilendirdii yeleri tarafndan incelenerek kabul veya ret edilir. Kredi bavurusu ile ilgili karar kredi bavurusunun tam ve eksiksiz olarak Trkiye Barolar Birliine ulat tarihten itibaren 30 gn iinde stajyere bildirilir. Ret kararlar aleyhine, stajyer tarafndan, kendisine yaplan tebli tarihinden itibaren 10 gn iinde Trkiye Barolar Birliine itiraz edilebilir. tirazlar, Trkiye Barolar Birlii Ynetim Kurulunda incelenir. tiraz zerine verilen kararlar kesindir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 12 Bavuru esnasnda belirlenen kredi sresi ve kredi miktar, kredi verilme sresince deitirilemez. Staj listesinde yazl stajyere kredi, Birlik tarafndan bavurunun kabul edilmesi kouluyla bavuru tarihinden itibaren balayarak staj bitimi sresince denir. Kredi talep eden stajyer staj bitim tarihine kadar ki sreden daha az sreli kredi talep ediyorsa bu istemini bavuru formunda belirtmek zorundadr. Talep edilen sre daha sonra uzatlamaz.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Kredi tahsis edilen stajyer iin Trkiye Barolar Birliinde bir dosya alr ve krediden yararlanan stajyer ile ilgili kayt ve demeler bu dosyada saklanr. Uyumsuzluk ve uyumazlk durumunda bu dosya ierii ve Trkiye Barolar Birlii Bilgi lem Merkezi tarafndan tutulan kaytlar esas alnr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin ikinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 16 Kredi almakta olan stajyerin, bir baka Baroya nakil dndaki nedenlerle adnn staj listesinden silinmesi, staja balama anndaki niteliklerini yitirmesi, kredi isteminde bulunurken yapt bavurunun veya beyanlarnn aksinin ortaya kmas, Avukatlk Kanunu ve bu Kanun gerei kartlan ynetmelikler ile meslek kurallarnda gsterilen esaslara uyulmadnn tespiti, verilen grevlerin yerine getirilmemesi, kendisinin talep etmesi gibi durumlarda, kredi demesine son verilir. Bu durumda kredi borcunun tamam ihtar ekilmesine gerek kalmadan otuz gn sonra muaccel hale gelir. Bu bor, yasal faiziyle borludan ve kefillerinden mtereken ve mteselsilen tahsil edilir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Kredinin kesilmesine ilikin karar tarihinde stajyerin kredi borcunun tamam ihtar ekilmesine gerek kalmadan 30 gn sonra muaccel hale gelir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 20 Kredi borlusunun, arka arkaya 3 ay bor taksitlerini belirlenen srelerinde dememesi halinde borcun tamam muaccel hale gelir. Bu bor muacceliyet tarihinden balayacak yasal faiziyle birlikte borlu ve kefillerinden mtereken ve mteselsilen tahsil edilir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 21 Staj srasnda veya geri deme sresi iinde vefat eden ya da alamayacak derecede sakat kalm olduu, tam teekkll bir hastanenin salk kurulu tarafndan belgelenen borlularn denmeyen kredi borlar Trkiye Barolar Birlii Ynetim Kurulu tarafndan silinir. Bu silinmeden kefilleri de yararlanr.

MADDE 12 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 13 Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye Barolar Birlii Ynetim Kurulu yrtr.