22 Aralık 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29213

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 11939/T3 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG)-İKMAL

İSTASYONU-KARAYOLU TAŞITLARI İÇİN-EMNİYET

KURALLARI STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2014/10)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 11939/T3 (Kasım 2014) standardının tadilinin mecburi uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 3 – (1) 26/12/2013 tarihli ve 28863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2013/44) ile mecburi uygulamaya konulan TS 11939 “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-İkmal İstasyonu-Karayolu Taşıtları İçin-Emniyet Kuralları” standardının T3 (Kasım 2014) metninde; 3.19 uncu, 4.1 inci, 5.2.6 ncı ve 5.3.8 inci maddeleri tadil edilmiş ve Türk Standardları Enstitüsü Teknik Kurulu’nun 13/11/2014 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.

Uyma zorunluluğu

MADDE 4 – (1) TS 11939 (Ekim 2013) standardı ile bu standardın değişen hükümlerini içeren TS 11939/T3 (Kasım 2014) tadil metni kapsamında hizmet veren işyerlerinin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Temin

MADDE 5 – (1) TS 11939/T3 (Kasım 2014) standardının tadil metni, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden onbeş gün sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.