22 Aralık 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29213

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İNŞAAT

MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/5/2004 tarihli ve 25475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “%0.7’i” ibaresi “%0,5’i” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.