22 Aralık 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29213

YÖNETMELİK

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

BASIN İLAN KURUMU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 77 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Gazetelerde yayınlanacak resmi ilanlar Kurum veya Valilikler tarafından elektronik ortamda alınabilir ve dağıtılabilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.