19 Aralık 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29210 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Giresun Üniversitesine bağlı olarak kurulan Giresun Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Giresun Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (GIDUAM): Giresun Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Giresun Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Çalışma Alanları ve Görevleri

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite mensupları, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör veya tüzel kişilerin yürütecekleri uygulamalı araştırmaların planlanması, kamuoyu değerlendirmeleri, alan çalışmaları ve etüt projeleri yapmak ve istatistiksel değerlendirmelerde bulunarak danışmanlık hizmeti vermek.

b) İstatistik ve biyoistatistik alanlarında eğitim programları düzenlemek, eğitim programlarını tamamlayanlara sertifika vermek.

c) İstatistik ve biyoistatistik alanlarında yayın çalışmalarında bulunmak.

ç) Üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör işbirliği ile istatistik konularında kongre, sempozyum, panel, bilgilendirme toplantıları, kurs programları düzenlemek.

d) İstatistik alanında yapılacak her türlü bilimsel çalışma ve araştırmalara destek olmak.

e) Lisans ve lisansüstü öğrencilerine staj imkânı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilimsel araştırma ve tez çalışmalarında, araştırma tasarımından, veri analizi ve yorumlanması safhalarına uzanan süreçte Üniversite öğretim üyelerinin ve diğer akademik/idari çalışanların ve lisansüstü öğrencilerinin ihtiyaç duydukları istatistik danışmanlık hizmetini sağlamak.

b) İstatistik ve biyoistatistik ile ilgili bilgisayar yazılımları ve paket programların kullanımı konusunda pratik çalışma, seminerler düzenlemek, eğitim programları düzenlemek ve programları tamamlayanlara sertifika vermek.

c) Veri analizi, optimal örneklem büyüklüğü ve istatistiksel güç konularında eğitim programları düzenlemek ve programları tamamlayanlara sertifika vermek.

ç) Rektörlük ve birimleri ile kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve kişilerin talepleri doğrultusunda ölçme ve değerlendirme, istatistik faaliyet alanlarında danışmanlık hizmeti vermek, araştırma ve incelemeler yaparak rapor ve projeler hazırlamak, eğitim ve sınav hizmeti vermek.

d) Üniversiteye bağlı birimlerde ölçme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirmek, yapılmakta olan çalışmaların niteliğini artırmak ve uygulanan sınavların değerlendirilmesi hizmetini vermek.

e) Üniversitedeki eğitim kalitesinin arttırılması ve sürdürülebilir kalitenin sağlanması amacıyla araştırmalar ve incelemeler yapmak, bu alandaki çalışmalara katılmak ve desteklemek.

f) Üniversite bünyesinde ve alt birimlerinde öğrencilere, öğretim elemanlarına ve idari personele yönelik uygulanacak anketlerin hazırlanmasına destek vermek ve sonuçların analizlerini yaparak rapor olarak sunmak.

g) Üniversitede çeşitli amaçlarla seçme, sınıflama, yerleştirme, rehberlik, öğretimi geliştirme, araştırma gibi çalışmalarda kullanılan ölçme araçlarının geliştirilmesi, uyarlanması çalışmalarını planlamak, gerçekleştirmek ve bu alanda yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek.

ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek.

h) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak, ölçme ve değerlendirme ile ilgili rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından, Üniversitede Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda görev yapan öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine görevlendireceği müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdür yardımcılarının görevi Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, denetimini sağlamak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yaparak, amaca uygun proje ve yardımı gerçekleştirmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

f) Proje ve çalışma grubunda görev alacak elemanlar ile proje yürütücülerini belirlemek, görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

g) Merkezin, resmi, özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

(2) Müdür yardımcıları; Müdürün ve Yönetim Kurulunun, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak kendilerine verdiği görevleri yerine getirirler.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından seçilerek görevlendirilen dört üye ile Müdür ve iki müdür yardımcısı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, yılın ocak ve haziran aylarında olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Gerekli durumlarda, Müdürün daveti üzerine her zaman toplanabilir. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin, bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına uygun olarak çalışma düzenini belirlemek ve çalışmalar ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek.

c) Merkezin yılsonu raporunu hazırlamak.

ç) Bilimsel eğitim programları, kongre, sempozyum, panel, kurs gibi faaliyetler düzenleme konusunda önerileri karara bağlamak, bu faaliyetler için Müdüre yetki vermek.

d) Merkez bünyesinde yapılacak proje, eğitim programı gibi konularda gerektiğinde geçici ve sürekli çalışma grupları kurmak, Müdürün önerilerini değerlendirerek bu gruplarda görevlendirilecek kişileri belirleyerek Rektörün onayına sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin daha etkin şekilde yürütülmesini sağlamak ve verimliliği arttırmak maksadı ile çalışma grupları oluşturulabilir. Bu grupların başkan ve üyeleri geçici veya sürekli olarak Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu çalışma gruplarının faaliyetlerini izler, denetler ve faaliyet raporu düzenletebilir.

Çalışma esası

MADDE 13 – (1) Merkez proje ve danışanlarının verilerini bir veri bankasında toplayabilir. İstediği takdirde istatistiksel çalışmalarda kullanabilir ya da kullanılması için bir başka özel ve tüzel kişilere teminini sağlayabilir.

(2) Danışan ve Merkez arasındaki işleyişi yürütme esasları ilgili sözleşme ile belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.