19 Aralık 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29210

TEBLİĞ

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ

HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/8)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/5)

MADDE 1 – 23/9/2010 tarihli ve 27708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin amacı, şirketlerin uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik şirketler, işbirliği kuruluşları ve Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Eğitim: Şirketlerin ihracat kapasitelerini geliştirmek amacıyla, teorik ve uygulamalı olarak gerekli bilgi, beceri, donanım ve anlayışlar elde etmelerine yönelik işletme, ekonomi ve ticari konulardaki her türlü etkinliği,

c) Eğitimci: Bakanlık tarafından eğitim verme konusunda yetkilendirilmiş ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunan şirketler ile vakıf iktisadi işletmelerini,

ç) Eğitmen: Eğitimci bünyesinde uzmanlık alanıyla ilgili eğitim veren gerçek kişiyi,

d) İşbirliği Kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri,

e) Proje Değerlendirme Komisyonu: Bakanlık temsilcilerinden oluşan ve bu Tebliğ kapsamındaki UR-GE Projelerine ilişkin değerlendirme yapan komisyonu,

f) UR-GE Projesi: İşbirliği Kuruluşlarınca, üyesi şirketlere yönelik olarak yürütülen; amacı, kapsamı, süresi ile bütçesi belirlenmiş ihtiyaç analizi, istihdam, eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerinden oluşan ve azami 3 yıl süreyi kapsayan projeyi,

g) Şirket: Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri,

ifade eder.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça uygun görülen ve bu Tebliğe ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarında belirlenen konularda eğitim programı düzenlenebilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) İşbirliği kuruluşları, UR-GE Projelerine ilişkin başvurularını Bakanlığa yapar.

(2) Proje Değerlendirme Komisyonu, proje başvurularını ihracat stratejisi ve politikaları çerçevesinde içerik, amaca uygunluk, bütçe ve İşbirliği Kuruluşunun proje yönetim kapasitesi açısından değerlendirerek sonuçlandırır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinden sonra yer alan “birinci alt bölüm” ibaresi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilerek 9 uncu maddeden sonra eklenmiş ve 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“BİRİNCİ ALT BÖLÜM

İHTİYAÇ ANALİZİ, EĞİTİM VE/VEYA DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ İLE PROJE UZMANI İSTİHDAMI

MADDE 10 – (1) UR-GE Projelerinin ilk aşaması olan ihtiyaç analizi faaliyeti kapsamında şirketlerin rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesini teminen şirket, sektör, pazar analizi, değer-tedarik zinciri analizi yapılarak firmaların ihracat potansiyeli belirlenir, proje iş planı ve ihracat stratejisi hazırlanır ve projenin yol haritası belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) UR-GE Projeleri kapsamında hazırlanan ihtiyaç analizi gideri ile düzenlenen eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetlerine ilişkin aşağıda yer alan giderlerin en fazla %75’i proje bazında 400.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

a) İhtiyaç analizi raporu bedeli.

b) Eğitim/danışmanlık hizmeti bedeli.

c) Faaliyet organizasyonuna ilişkin giderler (Salon kirası, afiş-broşür bedeli, tercümanlık hizmeti).”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) UR-GE Projelerinin kümelenme anlayışı temelinde planlanması ile proje faaliyetlerinin organizasyonu ve koordine edilmesine yönelik olarak işbirliği kuruluşları tarafından istihdam edilen en fazla 2 uzman personelin istihdam giderlerinin en fazla %75’i proje süresince desteklenir.

(2) Bu projelerde istihdam edilen uzman personelin her biri için proje süresince ilgili İşbirliği Kuruluşunun emsal personeli istihdam gideri esas alınır.

(3) Bu madde kapsamında istihdam edilen uzman personelin Türkiye'deki üniversitelerin veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C düzeyinde veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip olması gerekir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinden sonra yer alan “ikinci alt bölüm ibaresi” başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilerek 12 nci maddeden sonra eklenmiş ve 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İKİNCİ ALT BÖLÜM

YURT DIŞI PAZARLAMA VE ALIM HEYETİ FAALİYETLERİ

MADDE 13 – (1) UR-GE Projeleri kapsamında ihtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetlerine katılan şirketlere yönelik olarak İşbirliği Kuruluşunca, Bakanlık koordinasyonunda yurt dışı pazarlama ve/veya alım heyeti düzenlenebilir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) İşbirliği kuruluşunca bu Tebliğin 13 üncü maddesi kapsamında düzenlenen 10 adet yurt dışı pazarlama faaliyeti için her bir faaliyet başına 150.000 ABD Dolarına kadar, 10 adet alım heyeti faaliyeti için ise her bir faaliyet bazında 100.000 ABD Dolarına kadar, bu madde kapsamında yer alan giderlerin en fazla %75’i desteklenir:

a) Ulaşım: Yurt dışı pazarlama faaliyetlerinde bir şirket/işbirliği kuruluşundan en fazla 2 kişinin, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket/kuruluştan en fazla 2 kişinin uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri,

b) Konaklama: Yurt dışı pazarlama faaliyetlerinde bir şirket/işbirliği kuruluşundan en fazla 2 kişinin, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket/kuruluştan en fazla 2 kişinin, kişi başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla oda ve kahvaltı giderleri,

c) Tanıtım ve Organizasyon Giderleri:

-Tercümanlık gideri,

-Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri,

-Fuar katılımına ilişkin giderler,

-Görsel ve yazılı tanıtım giderleri,

-Halkla ilişkiler hizmeti gideri,

-Sergilenecek ürünlerin nakliye giderleri.

(2) İşbirliği kuruluşu, yurt dışı pazarlama faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere ön heyet düzenleyebilir. Ön heyet kapsamında yurt dışında görevlendirilen (işbirliği kuruluşu çalışanı/heyet katılımcısı şirket ortağı/çalışanı) 2 kişiye ait ulaşım ve konaklama giderleri bu madde kapsamındaki limitler dahilinde desteklenir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Bu Tebliğin, Bölge Planlarında belirlenen öncelikler çerçevesinde ve Kalkınma Ajansları çalışmaları neticesinde tespit edilen kümelere uygulanmasını teminen Kalkınma Ajansları ile işbirliği içinde çalışılır.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinden sonra yer alan “üçüncü alt bölüm” ibaresi başlığıyla birlikte 15 inci maddeden sonra eklenmiş ve 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ÜÇÜNCÜ ALT BÖLÜM

BİREYSEL DANIŞMANLIK PROGRAMI

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğin 10 uncu, 11 inci ve 13 üncü maddeleri kapsamında ihtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık faaliyeti/faaliyetleri ile yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetine/faaliyetlerine katılan şirketler, Bakanlıkça uygun görülen konularda proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti alabilir.

(2) Proje bitimini müteakip bu madde kapsamında, şirketlerin yıllık 50.000 ABD Dolarına kadar 3 yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri % 70 oranında desteklenir.

(3) Bu madde kapsamında düzenlenen proje bazlı bireysel danışmanlık programı başvuruları proje bitiminden itibaren en geç 6 ay içerisinde Bakanlığa yapılır. Bakanlık, proje bazlı bireysel danışmanlık başvurularını değerlendirerek sonuçlandırır.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan danışmanlık hizmetlerinin Bakanlıkça uygun görülen danışmanlardan veya en az doktor unvanına sahip kişilerden alınması gerekir. Doktor unvanına sahip kişilerin danışmanlık yapacağı konuda akademik bir çalışmasının (makale, araştırma, yayın ve benzeri) bulunması gerekir.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinden sonra yer alan “dördüncü bölüm” ibaresi başlığıyla birlikte 17 nci maddeden sonra eklenmiş ve 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÖDEME BELGELERİNİN İBRAZI VE ÖDEME

Ödeme Esasları

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğin 6 ncı maddesi kapsamında düzenlenen eğitim programlarına ilişkin ödeme belgeleri ile Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer belgeler, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde şirketler tarafından doğrudan Bakanlığa ibraz edilir. 6 aylık sürenin hesaplanmasında Bakanlığın evrak giriş tarihi esas alınır.

(2) Bu Tebliğ kapsamındaki UR-GE projesi faaliyetlerine ilişkin destek ödemesi başvuruları ödeme belgeleri ile Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer belgelerle birlikte, faaliyet bitiş tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde Bakanlığa yapılır. 6 aylık sürenin hesaplanmasında Bakanlığın evrak giriş tarihi esas alınır.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Bakanlık, gerekli incelemenin yapılmasını müteakip, ödeme yapılacak şirketi/kuruluşu ve ödeme tutarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) bildirir.

(2) Ödemeye ilişkin hesaplamalarda TCMB döviz alış kurları dikkate alınır.

(3) TCMB döviz kurlarında yer almayan para birimlerine istinaden yapılan hesaplamalarda Bakanlıkça uygun görülen diğer uluslararası veri kaynakları esas alınır.

(4) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanmak için başvuranların eksik bilgi ve belgelerini bildirim tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde tamamlamaları gerekir. Eksikliklerin 3 ay içerisinde tamamlanmaması halinde destek başvurusu süresi içinde yapılmamış kabul edilir. 3 aylık süre Bakanlığın evrak-çıkış tarihiyle başlar ve Bakanlığın evrak-giriş tarihi ile biter.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinden sonra yer alan “beşinci bölüm” ibaresi başlığıyla birlikte 19 uncu maddeden sonra eklenmiş ve 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“BEŞİNCİ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Yetki

MADDE 20 – (1) Destek başvurularına ve bu başvuruların sonuçlandırılmasına yönelik olarak istenen bilgi, belge ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça düzenlenen Uygulama Usul ve Esasları ile belirlenir.

(2) Bakanlık, bu Tebliğin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamasında ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu durumlar ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, gerekli görülmesi durumunda destek oranlarını azaltmaya ve her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye yetkilidir.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yaptırım

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ kapsamında haksız olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında eğitimci olarak yetkilendirilmiş olanlardan usulsüz, yanıltıcı bilgi, belge beyanı ve/veya bu Tebliğe aykırı işlemlerde bulunduğu tespit edilenlerin eğitimci statüsü geri alınır. Ayrıca, statüsü geri alınan şirketlerin ortağı veya ortakları tarafından kurulan ve/veya kurulacak olan şirketler de bu Tebliğ kapsamında eğitimci olarak yetkilendirilemezler.

(3) Bakanlık, şirketlerin ve İşbirliği Kuruluşlarının faaliyetlerini izler ve değerlendirir. Faaliyetlerin bu Tebliğin amaç ve hükümlerine uygun bulunmaması veya yanıltıcı bilgi ve/veya belge ibraz edildiğinin tespit edilmesi durumunda şirket ve/veya işbirliği kuruluşu destek kapsamından çıkarılır ve sonuçlandırılmamış destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Bu çerçevede destek kapsamından çıkarılan şirketler/işbirliği kuruluşları Bakanlığın kapsamdan çıkarım bildirim yazısı evrak çıkış tarihinden itibaren en az 6 ay süresince bu Tebliğ kapsamında yeni bir başvuruda bulunamaz.

(4) Destek kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde hizmet sağlayan kurum/kuruluşların Tebliğin amaç ve hükümlerine uygun olmayan faaliyetlerinin veya yanıltıcı bilgi ve belge ibraz ettiğinin tespit edilmesi halinde; faaliyet destek kapsamından çıkarılır. Söz konusu kurum ve kuruluşlardan alınacak hizmetlere ilişkin faaliyetler Bakanlığın kapsamdan çıkarım bildirim yazısı evrak çıkış tarihinden itibaren en az 6 ay süresince destek kapsamına alınmaz.”

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İzleme ve değerlendirme

MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ kapsamında projelerin işleyişine ve İşbirliği Kuruluşları ile şirketlerin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin giderler yıllık en fazla 250.000 ABD Doları ve %100 oranında desteklenir.”

MADDE 18 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İstisna

MADDE 23 – (1) 24/5/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4) çerçevesinde destek kapsamına alınmış olan şirketler (harcama yetkisi alanlar dahil) bu Tebliğ hükümlerinden yararlanamazlar.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yer alan desteklerden yararlanan şirketler ve İşbirliği Kuruluşları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen aynı mahiyetteki desteklerden yararlanamazlar.”

MADDE 19 – Aynı Tebliğin 24, 25 ve 26 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Eğitim ve Danışmanlık Yardımı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2007/3) kapsamında yetkilendirilen eğitimcilerin statüsü yetkilendirme tarihinden itibaren 2 yıl süresince devam eder. Bu kapsamda eğitimci statüsünün devamına veya iptaline bu Tebliğin 6 ncı maddesi çerçevesinde karar verilir.”

MADDE 21 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla destek başvurusu henüz sonuçlanmamış şirketlere ve İşbirliği Kuruluşlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’in lehe olan hükümleri uygulanır.”

MADDE 22 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 23 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.