17 Aralık 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29208

YÖNETMELİK

Siirt Üniversitesinden:

SİİRT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesinde Yabancı Diller Yüksekokulunun ilgili birimlerince yürütülen ortak zorunlu yabancı dil dersleri ve yabancı dil hazırlık sınıflarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, lisans alanı yabancı dil eğitimi olan bölümler hariç, Siirt Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencilerine verilen yabancı dil hazırlık programı, ortak zorunlu yabancı dil dersleri ve yabancı dil hazırlık sınıflarına ilişkin eğitim-öğretim esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün bağlı bulunduğu fakülteyi/yüksekokulu,

b) Hazırlık sınıfı: Üniversitede öğrencilere zorunlu veya isteğe bağlı olarak yabancı dil eğitimi veren sınıfları,

c) Rektör: Siirt Üniversitesi Rektörünü,

ç) Rektörlük: Siirt Üniversitesi Rektörlüğünü,

d) Senato: Siirt Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Siirt Üniversitesini,

f) Yeterlik/düzey belirleme sınavı: Hazırlık sınıfından muaf tutulacak öğrencilerin veya hazırlık eğitimi alacak olan öğrencilerin düzeylerini belirleyen sınavı,

g) Yüksekokul (YADYO): Siirt Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri ve Muafiyet

Ortak zorunlu yabancı dil dersleri

MADDE 5 – (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi çerçevesinde verilen zorunlu yabancı dil eğitimi fakülte/konservatuvar ve 4 yıl süreli eğitim-öğretim yapılan yüksekokullarda en az 2 yarıyıl, en fazla 4 yarıyıl olmak üzere haftada 4 saatten, 2 yıl süreli meslek yüksekokullarında 2 yarıyıl haftada 2 saatten az olamaz.

Zorunlu yabancı dil derslerinin toplam kredi değeri

MADDE 6 – (1) Zorunlu yabancı dil derslerinin toplam kredi değeri fakülte/konservatuvar/yüksekokullarda toplam 8 veya 16 kredi, iki yarıyıl ders açılan meslek yüksekokullarında ise toplam 4 kredidir.

Ders açılması

MADDE 7 – (1) Bir fakülte/konservatuvar/yüksekokulda bir dilde ders açılması için o dili en az 10 öğrencinin seçmesi gerekir. Sayının az olması halinde ilgili birimin kararıyla, öğrenciler ders açılan dillerden birini alır veya seçtikleri dilin derslerine Üniversitenin bir başka biriminde devam ederler.

Muafiyet

MADDE 8 – (1) Siirt Üniversitesinin zorunlu hazırlık sınıfı olmayan fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokullarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler muafiyet sınavından 70 ve üstünde not aldıkları takdirde ya da eşdeğerliği Üniversite tarafından belirlenen sınavların birinden 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen tablodaki puanları alan öğrenciler zorunlu yabancı dil dersinden muaf tutulur.

(2) Muafiyet sınavında başarısız olan veya sınava girmeyen öğrencilere yeni bir sınav açılmaz ve muafiyet sınavı iptal edilmez.

Derslere devam

MADDE 9 – (1) Bir eğitim-öğretim yarıyılındaki derslerin %70'ine devam zorunludur. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler yarıyıl sonu (final) sınavlarına alınmazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hazırlık Eğitim-Öğretimi ve Sınavlarla İlgili Esaslar

Yabancı dil hazırlık eğitiminden muafiyet

MADDE 10 – (1) Üniversitenin zorunlu yabancı dil eğitimi öngören birimlerine ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler hazırlık sınıfına katılmak zorundadır. Ancak bu öğrencilerden; Senatoca eşdeğerliği kabul edilen veya 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ulusal veya uluslararası sınavlardan son üç yıl içinde geçerli puanı alanlar ile hazırlık sınıfında okutulacak dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar hazırlık sınıfından muaf tutulur.

(2) Yeterlik/düzey belirleme sınavından 100 tam puan üzerinden 70 puan ve üzeri alan öğrencilerle eşdeğerliği Üniversite tarafından belirlenen sınavların birinden aşağıda belirtilen tablodaki puanları alan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf tutulur.

 

İNGİLİZCE

YETERLİK/DÜZEY BELİRLEME SINAVI

KPDS

YDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

TOEIC

IELTS

FCE

CAE

CPE

70

70

65

155

470

775

6.0

C

C

C

ALMANCA

YETERLİK/DÜZEY BELİRLEME SINAVI

KPDS

YDS

ZDfB

B2

Goethe-Zertifikat

B2

Goethe-Zertifikat C1 ZMP

PWD

DSH

C1

Test DaF C1

Mittelstufe Deutsch

B2

Oberstufe Deutsch

C1

70

70

İyi

B2

80-89

İyi

B2

80-89

Orta

C1

70-79,5

Orta

C1

DSH-2

C1

TDN-3

C1

İyi

Orta

FRANSIZCA

YETERLİK/DÜZEY BELİRLEME SINAVI

KPDS /YDS

DELF B2

70

70

70

ARAPÇA

YETERLİK/DÜZEY BELİRLEME SINAVI

KPDS /YDS

70

70

FARSÇA

YETERLİK/DÜZEY BELİRLEME SINAVI

KPDS /YDS

70

70

 

(3) Muafiyet için; öğrencilerin, geçerliği kabul edilen belgelerin asıllarını veya Üniversitece onaylı örneğini, bir dilekçe ile kayıt yaptırdıkları eğitim-öğretim yılında yapılan yeterlik/düzey belirleme sınavı tarihinden en az on gün önce Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir. Eğitim-öğretim yılı içerisinde muafiyet durumlarını belgeleyen öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmeyip takip eden yarıyılda bölüm veya programlarına devam ederler.

Yeterlik/düzey belirleme sınavı

MADDE 11 – (1) Yeterlik/düzey belirleme sınavı, YADYO tarafından yılda bir kez olmak üzere her akademik yılbaşında yapılır. Ancak, çift anadal, yan dal başvurularının değerlendirilmesi ya da ek kontenjan yerleştirmeleri gibi durumlarda Rektörlük kararı ile ayrıca yeni bir yeterlik/düzey belirleme sınavı açılabilir.

(2) Yeterlik/düzey belirleme sınavına, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre hazırlık sınıfından muaf olan öğrenciler hariç, Üniversitenin zorunlu yabancı dil eğitimi öngören diploma programlarına ilk kez kayıt yaptıran tüm öğrenciler girer. Yeterlik/düzey belirleme sınavından alınan puana göre, öğrencinin;

a) Hazırlık sınıfından muaf olup olmadığı,

b) Hazırlık sınıfında hangi seviyeden öğrenim göreceği,

belirlenir.

Eğitim-öğretim programları ve süreleri

MADDE 12 – (1) Zorunlu yabancı dil eğitimi veren bölümlerde, hazırlık sınıfı eğitim süreleri her yıl Senato tarafından onaylanan akademik takvimle belirlenir.

(2) Hazırlık sınıfında Avrupa dil yeterlilik ölçütleri çerçevesinde A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 olmak üzere altı farklı içerikten oluşan seviye sistemi uygulanır.

(3) Hazırlık sınıflarının normal eğitim-öğretim süresi bir akademik yıldır. Bir akademik yıl veya bir yarıyıl içinde B2 seviyesini başarıyla tamamlayan öğrenciler hazırlık sınıfını başarmış sayılırlar ve takip eden birinci öğretim yılında bölümlerine devam edebilirler.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfında her seviye için haftada 20 ders saatinden az olmamak üzere eğitim-öğretim yapılan bir yabancı dil programı uygulanır. Bu program akademik yılın başında Üniversitenin yabancı diller bölümü tarafından belirlenen ve Common European Framework (CEF) standartlarını karşılayan bir kaynak kitap serisinin, hazırlanan ek materyallerle desteklenmesi suretiyle yürütülür.

(5) Seviyelerin haftalık ders programları ve saatleri akademik yılbaşında, YADYO’nun önerisiyle Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Hazırlık sınıfının tekrarı ve derslere devam

MADDE 13 – (1) Öğrenciler hazırlık sınıfında kayıt yaptırdıkları eğitim-öğretim yılında her bir seviyedeki derslerin %80’ine devam etmek zorundadır.

(2) Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılının başında, YADYO tarafından hazırlık sınıfı öğrencileri için açılan yeterlik/düzey belirleme sınavına girer. Bu sınavda da 100 puan üzerinden 70 puanın altında not alan öğrenciler zorunlu yabancı dil eğitimi için hazırlık sınıfını bir defaya mahsus olmak üzere tekrar eder.

(3) Zorunlu yabancı dil eğitimi için hazırlık sınıfına kayıt yaptıran ve ilk yılında devam koşulunu yerine getirmesine rağmen başarısız olan öğrenciler, ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek, yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı ön lisans veya lisans öğretimlerine devam eder.

(4) Hazırlık sınıfına kayıt yaptırıp iki akademik yılsonunda başarısız öğrenciler hazırlık sınıfında eğitim göremez. Bu öğrenciler, bir yıl içinde YADYO tarafından verilen yeterlik/düzey belirleme sınavı veya Senatoca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavların birinden geçerli puanı elde etmeleri durumunda başarılı sayılır. Başarısız öğrenciler hakkında ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

İzinli sayılma

MADDE 14 – (1) İzinli sayılmaya ilişkin esaslar şunlardır:

a) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinden bir akademik yıl için izin başvurusu yapanlardan izin gerekçesi uygun görülenlere ilgili birim yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile sadece bir kereye mahsus olmak üzere izin verilebilir. Bir yarıyıl için izin verilmez.

b) Bir akademik yıl için izinli sayılan öğrenciler, bir sonraki akademik yılın başında yapılan yeterlik/düzey belirleme sınavına girebilirler. Sınavda başarısız olan öğrencilerin hazırlık sınıfına devam hakları saklıdır.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 15 – (1) Üniversitenin akademik program ihtiyaçları esas alınarak en alt düzey A1 olmak üzere sırasıyla A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 seviyelerine göre düzenlenen yabancı dil hazırlık sınıfı programlarında, öğrencinin başarılı sayılması için her seviyede yapılacak sınavlardan başarı notunun 100 puan üzerinden en az 70 puan olması gerekir.

(2) Başarısız olan öğrenciler aynı seviyeyi sadece bir kez tekrar eder. B2 seviyesi güz veya bahar dönemlerinde bitirilebilir.

(3) Her seviye için yapılacak sınav şekli ve sayısı YADYO Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Mazeret sınavları

MADDE 16 – (1) Mazeretlerle ilgili hususlar ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde YADYO tarafından değerlendirilir. Mazeretleri kabul edilen öğrencilere belirlenen tarihte mazeret sınavı düzenlenir. Mazeret sınavına girmeyen öğrenciler için ikinci bir mazeret sınavı hakkı tanınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 5/6/2012 tarihli ve 28314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Siirt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.