12 Aralk 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29203 (Mkerrer)

KANUN

HKMLER VE SAVCILAR KANUNU LE BAZI KANUN VE KANUN

HKMNDE KARARNAMELERDE DEKLK

YAPILMASINA DAR KANUN

Kanun No. 6572 Kabul Tarihi: 2/12/2014

MADDE 1 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayl Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Boalan, alan veya drdnc snftan nc snfa geirilen noterlikler Resm Gazetede ilan olunur.

MADDE 2 1512 sayl Kanunun 24 nc maddesinin ikinci fkrasnda yer alan son ibaresi Resm Gazetede eklinde deitirilmi ve maddeye aadaki fkra eklenmitir.

Noterlere Trkiye Noterler Birlii tarafndan verilen kimlik kart, tm resm ve zel kurulular tarafndan kabul edilecek resm kimlik hkmndedir.

MADDE 3 1512 sayl Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Atama yaplrken ayn snftan noterlerin meslekteki kdemleri esas alnr. Kdemde eitlik hlinde Adalet Bakanlnca verilen noterlik belge sra numaras nce olan tercih edilir.

MADDE 4 1512 sayl Kanunun 59 uncu maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesinde yer alan Hasta noterler Cumhuriyet savcl kanal ile Hkmet tabiplerinden veya Devlet hastanesi doktorlarndan ibaresi Noterler, hastalklar nedeniyle eklinde deitirilmitir.

MADDE 5 1512 sayl Kanunun 193 nc maddesinde yer alan 116 nc ibaresi 116 ve 198/A eklinde deitirilmitir.

MADDE 6 1512 sayl Kanuna 198 inci maddesinden sonra gelmek zere aadaki 198/A maddesi eklenmitir.

Elektronik ilemler:

MADDE 198/A Bu Kanunda ngrlen ilemler, elektronik ortamda gvenli elektronik imza kullanlarak da yaplabilir. Ancak, dzenleme eklinde yaplmas zorunlu tutulan ilemler ile irade beyanlarnn alnmasna ilikin ilemlerde gvenli elektronik imza kullanlabilmesi iin ilgililerin noter huzurunda olmalar gerekir.

Elektronik ortamda gvenli elektronik imza kullanlarak noter huzurunda veya huzurda olmadan yaplabilecek noterlik ilemleri ile 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayl Elektronik mza Kanununda tanmlanan zaman damgas kullanlmasnn zorunlu olduu noterlik ilemleri ynetmelikle dzenlenir. Belirlenen bu noterlik ilemlerine ilikin tm bilgi ve belgeler gvenli elektronik imzayla elektronik ortamda ilenebilir, saklanabilir ve gerektiinde ilgili dier kii veya kurumlara elektronik ortamda gnderilebilir. Ayrca 61 inci maddede dzenlenen tespit ileri gvenli elektronik imza ile elektronik ortamda da yaplabilecei gibi ayn usulle elektronik ortamdaki durum, grnt, ilem veya benzeri her trl verinin tespiti de yaplabilir.

Noterler tarafndan yaplan tm ilemlere dair bilgi ve belgeler Trkiye Noterler Birliinin Biliim Sisteminde kaydedilir ve saklanr. Gvenli elektronik imza ile imzalanm belgelerde kanunlarda belirtilen mhrleme ilemi uygulanmaz ve ayrca suret aranmaz. Gvenli elektronik imza ile oluturulan belge, talep edilmedike ayrca fiziki olarak dzenlenmez. Elektronik ortamdan fiziki rnek kartlmas gereken hllerde belgenin aslnn ayn olduu belirtilerek noterlike imzalanr ve mhrlenir. Gvenli elektronik imza ile imzalanm belgenin elle atlan imzal suretiyle elimesi hlinde noterlerin kulland biliim sisteminde kaytl olan gvenli elektronik imzal belge esas alnr.

Noterlik ilemlerinin elektronik ortamda yaplmas srasnda ilenen kiisel verilerin korunmas ve bilgi gvenliinin salanmas iin gerekli tedbirler alnr.

Elektronik ortamda yaplacak noterlik ilemlerine ilikin cretler, 112 nci maddeye gre dzenlenecek tarifede gsterilir.

kinci fkra uyarnca elektronik ortamda yaplabilecek bir noterlik ileminin bir belgeye dayanmas hlinde; belge sureti, taraflar, vekilleri veya temsilcileri tarafndan gvenli elektronik imza ile imzalanarak elektronik ortamda notere gnderilebilir. Ancak belge aslnn fiziki olarak ibraznn zorunlu olduu hllerde elektronik ortamda yaplan bavuru sonrasnda belge asl ynetmelikte belirlenen sre iinde notere ibraz edilir.

Birlik, noter odalar ve noterlik personeli ile noterlere datlacak nitelikli elektronik sertifikalar, Trkiye Noterler Birlii tarafndan temin edilerek datlr.

Noterlik ilemlerinin elektronik ortamda yaplmasna, saklanmasna ve paylalmasna ilikin usul ve esaslar ynetmelikte dzenlenir.

Yabanc memleketlerde, noterlik ilemlerinin elektronik ortamda yaplmas iin salanmas gerekli olan teknik ve idari artlara dair usul ve esaslar ynetmelikte dzenlenir.

Bu madde kapsamnda hazrlanacak ynetmelik, Dileri Bakanl, Trkiye Noterler Birlii ve Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumunun grleri alnarak Adalet Bakanl tarafndan karlr.

MADDE 7 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayl Dantay Kanununun 8 inci maddesinin birinci fkrasna (d) bendinden sonra gelmek zere aadaki bent eklenmi ve dier bentler buna gre teselsl ettirilmi; ikinci fkrasnda yer alan yirmi ibaresi on yedi eklinde deitirilmitir.

e) Hkimler ve Savclar Yksek Kurulu Genel Sekreterlii,

MADDE 8 2575 sayl Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan Bakanlar ibaresi Bakanlk eklinde deitirilmitir.

MADDE 9 2575 sayl Kanunun 13 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan ondrd ibaresi on bei, biri ibaresi ikisi ve onbe ibaresi on yedi eklinde deitirilmitir.

MADDE 10 2575 sayl Kanunun 14 nc maddesinin ikinci ve drdnc fkralarnda yer alan Bakanlar ibareleri Bakanlk eklinde deitirilmi, maddenin nc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 11 2575 sayl Kanunun 16 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve drdnc fkrasnn son cmlesi yrrlkten kaldrlmtr.

1. dari ler Kurulu, idari dairelerin bakanlar ile her takvim yl banda Bakanlk Kurulunca her idari daireden seilecek bir ye ve her dava dairesinden seilecek bir bakan veya yeden oluur. Kurulun seimle belirlenen yeliklerinde boalma olmas hlinde Bakanlk Kurulunca otuz gn iinde seim yaplr.

MADDE 12 2575 sayl Kanunun 17 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde, nc fkrasnda yer alan otuzbir ibaresi yirmi be eklinde deitirilmitir.

1. dari Dava Daireleri Kurulu, idari dava dairelerinin bakanlar ile her idari dava dairesinden iki yl iin Bakanlk Kurulu tarafndan grevlendirilen iki asl ve iki yedek yeden; Vergi Dava Daireleri Kurulu ise vergi dava dairelerinin bakanlar ile her vergi dava dairesinden iki yl iin Bakanlk Kurulu tarafndan grevlendirilen asl ve yedek yeden oluur. ki yllk sre sonunda Bakanlk Kurulunca, her iki kuruldaki yelerin yars iki yl sreyle yeniden grevlendirilirken, dier yars kurullarda daha nce grevlendirilmeyen yeler arasndan yenilenir. Kurullarda grevlendirilen asl yeler, st ste en fazla iki dnem grevlendirilebilir. Asl yenin grevini geici olarak yerine getirememesi durumunda ilgili daireden, zorunlu hallerde dier dairelerden grevlendirilen yedek ye kurul toplantlarna katlr. Kurullarn asl veya yedek yeliklerinde boalma olmas hlinde Bakanlk Kurulu tarafndan yedi gn iinde, kalan sreyi tamamlamak zere yeni ye grevlendirilir.

MADDE 13 2575 sayl Kanunun 26 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan Ondrdnc ve Onbeinci ibaresi On drdnc, On beinci ve On altnc eklinde, ikinci fkras aadaki ekilde, nc fkrasnda yer alan Bakanlar ibaresi Bakanlk eklinde deitirilmitir.

Bakanlk Kurulu, i yk bakmndan zorunluluk domas hlinde vergi dava daireleri, idari dava daireleri veya idari dairelerden birinin veya birkann grev alann deitirerek bu daireleri; vergi dava dairesi, idari dava dairesi veya idari daire olarak grevlendirebilir.

MADDE 14 2575 sayl Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fkrasnn ikinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmi, nc ve drdnc cmleleri yrrlkten kaldrlmtr.

zel kanunlarda bakaca hkm bulunmad takdirde dava daireleri arasndaki i blm aadaki esaslar uyarnca Bakanlk Kurulu tarafndan belirlenir.

MADDE 15 2575 sayl Kanunun 41 inci maddesinde yer alan Birinci Daire ve ibaresi Birinci ve On yedinci daireler ile eklinde deitirilmitir.

MADDE 16 2575 sayl Kanunun 42 nci maddesinin bal Birinci ve On Yedinci dairelerin grevleri eklinde; birinci fkrasnda yer alan Birinci Daire: ibaresi Birinci ve On yedinci daireler: eklinde deitirilmitir.

MADDE 17 2575 sayl Kanunun 52 nci maddesinin birinci fkrasnn (a), (b), (c) ve (d) bentleri yrrlkten kaldrlm ve nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

3. Bakanlar Kurulunun kararlar kesin olup bu kararlar aleyhine baka bir yarg merciine bavurulamaz.

MADDE 18 2575 sayl Kanunun 52/A maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 52/A 1. Bakanlk Kurulunun grevleri unlardr:

a) yelerin grev yerlerini, dairelerin i durumunu ve ihtiyalarn gz nnde tutarak belirlemek.

b) Zorunlu hllerde daire bakan ve yelerin dairelerini deitirmek.

c) Dantay tetkik hkimlerinin alacaklar daireleri, kurullar ve grecekleri ileri belli etmek ve gerektiinde yerlerini deitirmek.

d) Daireler arasnda i blmn belirlemek.

e) Yetkili merciin neresi olduu belirtilmemi olan ynetim ilerini belli etmek veya bu ileri yapmak.

f) Kanunlarla verilen dier grevleri yerine getirmek.

2. Bakanlk Kurulunun kararlar kesin olup bu kararlar aleyhine baka bir yarg merciine bavurulamaz.

MADDE 19 2575 sayl Kanunun geici 24 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan Bu Kanunun yaym tarihinden itibaren yl sreyle ibaresi 31/12/2016 tarihine kadar eklinde deitirilmitir.

MADDE 20 2575 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 26 1. Bu Kanunun yrrle girdii tarihten itibaren on be gn iinde bu Kanuna gre oluturulan Dantay yelii kadrolar iin seim yaplr.

2. Seimin tamamlanmasndan itibaren be gn iinde bu Kanunla ihdas edilen daire bakanl kadrolar iin seim yaplr.

3. Bakanlk Kurulu, i durumunu dikkate alarak daireler arasndaki i blmn yeniden belirler ve buna ilikin karar derhl Resm Gazetede yaymlanr. Bu karar, yaym tarihinden itibaren on gn sonra uygulanmaya balanr.

4. Bakanlk Kurulu, i blmne ilikin kararn Resm Gazetede yaymlanmasndan itibaren on gn iinde, kurullarn ve dairelerin i durumunu ve ihtiyalarn gz nnde bulundurarak Dantay daire bakanlar, kurullarda ve dairelerde grev yapan Dantay yeleri ve tetkik hkimlerinin hangi kurul ve dairelerde grev yapacan yeniden belirler.

5. Bakanlk Kurulunun i blmnn belirlenmesine ilikin karar uygulanmaya balayncaya kadar bu Kanunla yaplan deiiklikten nceki i blmne ilikin hkmler uygulanmaya devam olunur.

6. Yeni i blmyle dairesi deitirilen dava dosyalar, i blmne ilikin kararn Resm Gazetede yaymlanmasndan itibaren on gn iinde ayrca bir karar verilmesine yer olmakszn listeye balanmak suretiyle mevcut hlleriyle ilgili daireye devredilir. blm karar sonras Dantaya gelecek olanlar (karar dzeltme ve yarglamann yenilenmesi dhil) ile kanun yollarna konu edilerek bozulan dava dosyalar i blm kararyla grevleri belirlenen dairelerce sonulandrlr.

MADDE 21 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayl Yargtay Kanununun 5 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 5 Yargtayda yirmi hukuk, yirmi ceza dairesi ve her dairede bir daire bakan ile yeteri kadar ye bulunur.

MADDE 22 2797 sayl Kanunun 14 nc maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesi yrrlkten kaldrlm, ayn fkrada yer alan hukuk veya ceza dairesi olarak belirlenmesi ile ibaresi madde metninden karlmtr.

MADDE 23 2797 sayl Kanunun 27 nci maddesinin birinci fkrasnn (7) numaral bendi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 24 2797 sayl Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fkrasnda yer alan yirmi ibaresi onyedi eklinde deitirilmitir.

MADDE 25 2797 sayl Kanunun 36 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 36 Yargtayda yeteri kadar tetkik hkimi bulunur. Tetkik hkimleri, meslekte en az be yln fiilen doldurmu adli yarg hkim ve Cumhuriyet savclar arasndan Hkimler ve Savclar Yksek Kurulunca atanr.

MADDE 26 2797 sayl Kanunun 59 uncu maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 27 2797 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 14 Bu Kanunun yrrle girdii tarihten itibaren on be gn iinde bu Kanuna gre oluturulan Yargtay yelii kadrolar iin seim yaplr.

Seimin tamamlanmasndan itibaren be gn iinde bu Kanunla ihdas edilen daire bakanl kadrolar iin seim yaplr.

kinci fkra uyarnca yaplan seimin tamamlanmasndan itibaren be gn iinde Birinci Bakanlk Kurulu yeniden belirlenir.

Yeni oluan Birinci Bakanlk Kurulu, i durumunu dikkate alarak daireler arasndaki i blmn yeniden belirler ve buna ilikin karar derhl Resm Gazetede yaymlanr. Bu karar, yaym tarihinden itibaren on gn sonra uygulanmaya balanr.

Birinci Bakanlk Kurulu, i blmne ilikin kararn Resm Gazetede yaymlanmasndan itibaren on gn iinde, dairelerin i durumunu ve ihtiyalarn gz nnde bulundurarak Yargtay daire bakanlar, yeleri ve tetkik hkimlerinin hangi dairelerde grev yapacan yeniden belirler.

Yargtay Birinci Bakanlk Kurulunun i blm karar uygulanmaya balayncaya kadar bu Kanunla yaplan deiiklikten nceki i blmne ilikin hkmler uygulanmaya devam olunur.

Yeni i blmyle dairesi deitirilen dava dosyalar, beinci fkra uyarnca grevlendirme yaplmasndan itibaren on gn iinde mevcut hlleriyle ilgili daireye gnderilir.

MADDE 28 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayl Hkimler ve Savclar Kanununun 8 inci maddesinin birinci fkrasnn Anayasa Mahkemesi tarafndan iptal edilen (b) bendi aadaki ekilde yeniden dzenlenmi; (k) bendinde yer alan be ibaresi ve tarih ibaresi yln ocak aynn birinci gn eklinde deitirilmitir.

b) Giri snavnn yapld yln ocak aynn birinci gn itibaryla otuzbe yan doldurmam olmak.

MADDE 29 2802 sayl Kanunun 106 nc maddesinin drdnc fkrasna Adalet Mfettilerine, ibaresinden sonra gelmek zere Hkimler ve Savclar Yksek Kurulu Mfettilerine ve Bakanlk Denetilerine ibaresi, beinci fkrasna deme yaplanlara; ibaresinden sonra gelmek zere yabanc dil tazminat hari, ibaresi ve maddeye beinci fkradan sonra gelmek zere aadaki fkra eklenmi; mevcut altnc fkrada yer alan vergiye ibaresi vergi ve kesintiye eklinde deitirilmitir.

Yargtay Birinci Bakan, Dantay Bakan, Yargtay Cumhuriyet Basavcs, Dantay Basavcs, Yargtay Birinci bakanvekilleri, Dantay bakanvekilleri, Yargtay Cumhuriyet Basavcvekili, Yargtay ve Dantay daire bakanlar, Adalet Bakanl Mstear, Yargtay ve Dantay yeleri, birinci snf hkim ve savclar, birinci snfa ayrlm hkim ve savclar ve dier hkim ve savclara (15.000) gsterge rakamnn memur aylklarna uygulanan katsay ile arpm sonucu bulunacak miktarda aylk ek tazminat denir. Bu Kanuna tabi olan hkim ve savclardan Anayasa Mahkemesinde grev yapanlara denen aylk ek denek ve Uyumazlk Mahkemesinde grev yapanlara denen denek ile bu fkrada belirlenen ek tazminattan yalnzca biri ve yksek olan denir.

MADDE 30 2802 sayl Kanuna 112 nci maddesinden sonra gelmek zere aadaki 112/A maddesi eklenmitir.

Silah edinme:

MADDE 112/A Hkim ve savclar, Emniyet Genel Mdrlnce 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayl Ateli Silahlar ve Baklar ile Dier Aletler Hakknda Kanunun ek 8 inci maddesi uyarnca temin edilen yerli veya ithal tabancalar, anlan maddedeki artlar uyarnca bedeli mukabilinde zat silah olarak satn alabilirler.

MADDE 31 2802 sayl Kanuna 112/A maddesinden sonra gelmek zere aadaki 112/B maddesi eklenmitir.

Mesleki kimlik kart:

MADDE 112/B Hkim ve savclar ile yksek yarg organ mensuplarna verilen mesleki kimlik kart, tm resmi ve zel kurum ve kurulularn i ve ilemlerinde resmi kimlik hkmndedir.

MADDE 32 2802 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 19 Adli yarg hkim ve Cumhuriyet savclar ile idari yarg hkim ve savclar hakknda 14/2/2005 tarihinden 1/9/2013 tarihine kadar ilenmi fiillerden dolay verilmi olan uyarma ve aylktan kesme cezalar btn sonular ile affedilmitir.

Af kapsamna giren disiplin cezalarnn verilmesini gerektiren fiillerden dolay ilgililer hakknda disiplin inceleme, soruturma ve kovuturmas yaplmaz; devam etmekte olan disiplin inceleme, soruturma ve kovuturmalar ilemden kaldrlr; kesinlemi olan disiplin cezalar uygulanmaz.

14/2/2005 tarihinden 1/9/2013 tarihine kadar ilenmi fiillerden dolay Kanunun 65 inci maddesi, 66 nc maddesi, 67 nci maddesi ve (e) ve (f) bentleri hari 68 inci maddesi uyarnca verilip kesinlemi bulunan disiplin cezalar ile Kanunun 69 uncu maddesinin ikinci fkrasnn son cmlesi ve nc fkras uyarnca verilmi cezalar, hakknda ceza tertip olunann, bu Kanunun yrrle girdii tarihten itibaren altm gn iinde bavurusu zerine Hkimler ve Savclar Yksek Kurulu Genel Kurulunca incelenir.

Yaplan inceleme sonunda Genel Kurul, bavurunun reddine karar verebilecei gibi nceki kararn kaldrlmasna veya eyleme uyan alt bir disiplin cezasna karar verebilir. Genel Kurul tarafndan verilen bu kararlara kar Bakan veya hakknda ceza tertip olunan, tebli tarihinden itibaren on gn iinde, Genel Kuruldan yeniden inceleme talebinde bulunabilir. Yeniden inceleme talebi zerine verilen kararlar kesindir.

Disiplin cezalar affedilenlerin sicil dosyalarndaki bu disiplin cezalarna dair kaytlar, ilgililerin mracaat aranmakszn hkmsz kalr ve dosyalarndan karlr.

Disiplin cezalarnn aff, ilgililere gemi sreler iin zlk haklar ve parasal ynden herhangi bir talep hakk vermez.

MADDE 33 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayl Adalet Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin Deitirilerek Kabul Hakknda Kanunun 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 3 Adalet Bakanl tekilat, merkez, tara ve yurt d tekilat ile bal kurululardan meydana gelir.

MADDE 34 2992 sayl Kanunun nc Ksmnn bal Tara ve Yurt D Tekilat ile Bal Kurulular eklinde deitirilmitir.

MADDE 35 2992 sayl Kanunun 25 inci maddesinden sonra gelmek zere aadaki 25/A maddesi eklenmitir.

Yurt D Tekilat

MADDE 25/A Bakanlk, 13/12/1983 tarihli ve 189 sayl Kamu Kurum ve Kurulularnn Yurtd Tekilat Hakknda Kanun Hkmnde Kararname esaslarna uygun olarak yurt d tekilat kurmaya yetkilidir.

Yurt d tekilatnda yer alan Adalet Mavirlii kadrolarna, hkimlik ve savclk mesleinde fiilen en az be yl grev yapm ve stn baars ile yurt d hizmetlerinde yararl olaca anlalm bulunanlar arasndan atama yaplr.

Yurt d tekilatna atanan adalet mavirlerinin bu grevde geirdikleri sreler hkimlik ve savclk mesleinde gemi saylr ve ilgilinin kademe ve derece ilerlemesinde dikkate alnr. Adalet mavirleri hakkndaki siciller, 2802 sayl Hkimler ve Savclar Kanunu hkmleri uyarnca Adalet Bakanl Mstear tarafndan verilir.

Yurt d srekli grev sresi yldr. Bu sre hizmetin gerektirdii hllerde Bakann onayyla bir yla kadar uzatlabilir. Grev sresi sona erenler tekrar atanabilir.

Adalet Bakanl yurt d kadrolarna atanan hkim ve savclara 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu kapsamnda srekli grevle yurt d kadrolarnda bulunanlara yaplan demeler, ayn usul ve esaslar erevesinde denir.

Adalet mavirlerinin grev, yetki ve sorumluluklar ile dier hususlar Dileri Bakanlnn gr alnarak Bakanlka karlacak ynetmelikle dzenlenir.

MADDE 36 2992 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 9 Bu maddenin yrrle girdii tarihte 2802 sayl Hkimler ve Savclar Kanununun 50 nci maddesi kapsamnda d temsilciliklerde adalet maviri olarak grevli olanlardan, grev yaptklar temsilcilikte ilgili mevzuat uyarnca Adalet Bakanl yurt d tekilat kurulduu tarih itibaryla grevde bulunanlar; bu tekilatlarn kurulduu tarihte grevli bulunduklar temsilcilik iin tahsis edilmi olan adalet maviri kadrolarna atanm saylr.

MADDE 37 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayl Trkiye Adalet Akademisi Kanununun 22 nci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendine aadaki cmle eklenmitir.

Bu bende gre grevlendirilenler, ders verdikleri gnlerde izinli saylrlar.

MADDE 38 4954 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 13 Hkim ve savc adaylarna verilen meslek ncesi eitim sonunda yaplan yazl snavlarda baar gsteremedii iin genel idare hizmetleri snfnda bir kadroya atanan veya adaylna son verilenler, bu Kanunun yrrle girdii tarihten itibaren bir ay iinde, yeni bir yazl snava alnmalar talebiyle Akademiye bavurabilirler. Bavuru sresinin sona erdii tarihten itibaren bir ay iinde ilgililer, Akademi tarafndan Kanunun 28 inci maddesi uyarnca yaplacak yazl snava alnrlar.

MADDE 39 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayl Adl Yarg lk Derece Mahkemeleri ile Blge Adliye Mahkemelerinin Kurulu, Grev ve Yetkileri Hakknda Kanunun 9 uncu maddesinin beinci fkrasna aadaki cmleler eklenmitir.

zel kanunlarda bakaca hkm bulunmad takdirde ihtisaslamann salanmas amacyla, gelen ilerin younluu ve nitelii dikkate alnarak daireler arasndaki i dalm, Hkimler ve Savclar Yksek Kurulu tarafndan belirlenebilir. Bu kararlar, Resm Gazetede yaymlanr. Daireler, tevzi edilen davalara bakmakla ykmldr. Hkimler ve Savclar Yksek Kurulunca i dalmnn yapld tarih itibaryla grlmekte olan davalarda daireler, i blm gerekesiyle dosyalar dier bir daireye gnderemez.

MADDE 40 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanununun 116 nc maddesinde yer alan somut delillere dayal kuvvetli ibaresi makul eklinde deitirilmitir.

MADDE 41 5271 sayl Kanunun 128 inci maddesinin ikinci fkrasnn (a) bendinin (17) numaral alt bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

17. Anayasal Dzene ve Bu Dzenin leyiine Kar Sular (madde 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316),

MADDE 42 5271 sayl Kanunun 135 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan tespit edilebilir, ibaresi madde metninden karlm, beinci fkradan sonra gelmek zere aadaki fkra eklenmi ve dier fkralar buna gre teselsl ettirilmi, mevcut yedinci fkrasnn (a) bendinin (14) numaral alt bendi aadaki ekilde deitirilmi, bu alt bentten sonra gelmek zere aadaki alt bent eklenmi ve dier alt bent buna gre teselsl ettirilmitir.

(6) pheli ve sann telekomnikasyon yoluyla iletiiminin tespiti, soruturma aamasnda hkim, kovuturma aamasnda mahkeme kararna istinaden yaplr. Kararda, yklenen suun tr, hakknda tedbir uygulanacak kiinin kimlii, iletiim aracnn tr, telefon numaras veya iletiim balantsn tespite imkn veren kodu ve tedbirin sresi belirtilir.

14. Devletin birliini ve lke btnln bozmak (madde 302),

15. Anayasal Dzene ve Bu Dzenin leyiine Kar Sular (madde 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316),

MADDE 43 5271 sayl Kanunun 140 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinin (11) numaral alt bendi aadaki ekilde deitirilmi, bu alt bentten sonra gelmek zere aadaki alt bent eklenmi ve dier alt bent buna gre teselsl ettirilmitir.

11. Devletin birliini ve lke btnln bozmak (madde 302),

12. Anayasal Dzene ve Bu Dzenin leyiine Kar Sular (madde 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316),

MADDE 44 5271 sayl Kanunun 153 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 153 (1) Mdafi, soruturma evresinde dosya ieriini inceleyebilir ve istedii belgelerin bir rneini harsz olarak alabilir.

(2) Mdafiin dosya ieriini inceleme veya belgelerden rnek alma yetkisi, soruturmann amacn tehlikeye drebilecek ise Cumhuriyet savcsnn istemi zerine hkim kararyla kstlanabilir. Bu karar ancak aada saylan sulara ilikin yrtlen soruturmalarda verilebilir:

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununda yer alan;

1. Kasten ldrme (madde 81, 82, 83),

2. Cinsel saldr (birinci fkra hari, madde 102),

3. ocuklarn cinsel istismar (madde 103),

4. Uyuturucu veya uyarc madde imal ve ticareti (madde 188),

5. Su ilemek amacyla rgt kurma (madde 220),

6. Devletin Gvenliine Kar Sular (madde 302, 303, 304, 307, 308),

7. Anayasal Dzene ve Bu Dzenin leyiine Kar Sular (madde 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316),

8. Devlet Srlarna Kar Sular ve Casusluk (madde 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337).

b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayl Ateli Silahlar ve Baklar ile Dier Aletler Hakknda Kanunda tanmlanan silah kaakl (madde 12) sular.

c) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayl Bankaclk Kanununun 160 nc maddesinde tanmlanan zimmet suu.

d) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayl Kaaklkla Mcadele Kanununda tanmlanan sular.

(3) Yakalanan kiinin veya phelinin ifadesini ieren tutanak ile bilirkii raporlar ve ad geenlerin hazr bulunmaya yetkili olduklar dier adli ilemlere ilikin tutanaklar hakknda, ikinci fkra hkm uygulanmaz.

(4) Mdafi, iddianamenin mahkeme tarafndan kabul edildii tarihten itibaren dosya ieriini ve muhafaza altna alnm delilleri inceleyebilir; btn tutanak ve belgelerin rneklerini harsz olarak alabilir.

(5) Bu maddenin ierdii haklardan sutan zarar grenin vekili de yararlanr.

MADDE 45 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayl Ceza Muhakemesi Kanununun Yrrlk ve Uygulama ekli Hakknda Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 9 (1) 31/12/2019 tarihine kadar, asliye ceza mahkemelerinde yaplan durumalarda Cumhuriyet savcs bulunmaz ve katlma hususunda Cumhuriyet savcsnn gr alnmaz. Ancak, verilen hkmler ile tutuklamaya veya salverilmeye ilikin kararlara kar Cumhuriyet savcsnn kanun yoluna bavurabilmesi amacyla dosya Cumhuriyet basavclna gnderilir.

MADDE 46 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayl Hkimler ve Savclar Yksek Kurulu Kanununun geici 2 nci maddesinin birinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 47 6087 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 6 (1) Hkim ve savc adayl dnemi sonunda yaplan yazl snavda baarl olduu hlde Kurul tarafndan meslee kabul edilmeyenler, bu Kanunun yrrle girdii tarihten itibaren altm gn iinde, meslee kabul edilmeleri talebiyle Kurulun ilgili dairesine bavurabilirler.

MADDE 48 27/6/1989 tarihli ve 375 sayl Kanun Hkmnde Kararnameye ekli (II) sayl cetvelin 5 numaral srasna Yurtd Trkler ve Akraba Topluluklar Bakan Yardmcs ibaresinden sonra gelmek zere , Adalet Bakanl Bakanlk Yksek Maviri ibaresi eklenmitir.

MADDE 49 Bu Kanuna ekli (1) sayl listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayl Genel Kadro ve Usul Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (II) sayl cetvelin Adalet Bakanlna ait blmne; ekli (2) sayl listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (I) sayl cetvelin, (3) sayl listede yer alan kadrolar ihdas edilerek (II) sayl cetvelin Yargtay Bakanlna ait blmne; ekli (4) sayl listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (I) sayl cetvelin, (5) sayl listede yer alan kadrolar ihdas edilerek (II) sayl cetvelin Dantay Bakanlna ait blmne; ekli (6) sayl listede yer alan kadrolar ihdas edilerek l90 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (I) sayl cetvelin Adalet Bakanlna ait blmne eklenmitir.

MADDE 50 Bu Kanunun;

a) 48 inci maddesi 15/1/2012 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde,

b) Dier maddeleri yaym tarihinde,

yrrle girer.

MADDE 51 Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

12/12/2014

Ekler iin tklaynz