12 Aralık 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29203

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

4646 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA

KANUNUN 9 UNCU MADDESİ UYARINCA

2015 YILINDA UYGULANACAK PARA

CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

4646 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 441 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2014 yılı yeniden değerleme oranını %10,11(on virgül onbir) olarak tespit ve ilan etmiştir. 4646 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda arttırılarak uygulanması gerekmektedir.

4646 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde yer alan para cezası miktarları, 01/01/2015 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

 

 

KANUNDA

ÖNGÖRÜLEN

ARA İDARİ

CEZALARI

2014 YILINDA

UYGULANACAK

İDARİ PARA

CEZALARI

2015 YILINDA

UYGULANACAK

İDARİ PARA

CEZALARI

İLGİLİ KANUN MADDESİ

(TL)

(TL)

(TL)

9 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (a) Bendi

350.000

533.002

586.888

9 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (b) Bendi

300.000

456.858

503.046

9 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (c) Bendi

350.000

533.002

586.888

9 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (d) Bendi

500.000

761.432

838.412

9 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (e) Bendi

500.000

761.432

838.412

9 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (f) Bendi

600.000

913.719

1.006.095

9 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (g) Bendi

600.000,-

913.719

1.006.095