12 Aralık 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29203

KANUN

DÜNYA POSTA BİRLİĞİ KURULUŞ YASASINA YEDİNCİ EK PROTOKOLÜN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

             Kanun No. 6573                                                                                                         Kabul Tarihi: 3/12/2014

MADDE 1 – (1) 2004 yılında Bükreş’te toplanan XXIII. Dünya Posta Kongresinde kararlaştırılan “Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Yedinci Ek Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/12/2014