12 Aralık 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29203

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNUN 16 NCI MADDESİ

UYARINCA 2015 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI

HAKKINDA TEBLİĞ

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 441 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2014 yılı yeniden değerleme oranını %10,11(on virgül onbir) olarak tespit ve ilan etmiştir. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda arttırılarak uygulanması gerekmektedir.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarları, 1/1/2015 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

 

 

KANUNDA

ÖNGÖRÜLEN

İDARİ PARA

CEZALARI

2014 YILINDA

UYGULANACAK

İDARİ PARA

CEZALARI

2015 YILINDA

UYGULANACAK

 İDARİ PARA

CEZALARI

İLGİLİ KANUN MADDESİ

(TL)

(TL)

(TL)

16 ncı Maddenin Birinci Fıkrasının (a) Bendi

500.000

519.650

572.186

16 ncı Maddenin Birinci Fıkrasının (b) Bendi

500.000

519.650

572.186

16 ncı Maddenin Birinci Fıkrasının (c) Bendi

500.000

519.650

572.186

16 ncı Maddenin Birinci Fıkrasının (ç) Bendi

800.000

831.440

915.498

16 ncı Maddenin Birinci Fıkrasının (d) Bendi

900.000

935.370

1.029.935

16 ncı Maddenin Birinci Fıkrasının (e) Bendi

1.000.000

1.039.300

1.144.373