11 Aralık 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29202

YÖNETMELİK

Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM,  ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/6/2008 tarihli ve 26907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcısı ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün daveti üzerine toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/6/2008

26907