11 Aralık 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29202

YÖNETMELİK

Sakarya Üniversitesinden:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/11/1994 tarihli ve 22125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sakarya Üniversitesi Kütüphane Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Akademik personel 60 gün süreyle 15 kitap, idari personel ve lisansüstü öğrencileri 30 gün süreyle 15 kitap, önlisans ve özel statüdeki (Erasmus, Farabi ve benzeri.) öğrenciler 15 gün süreyle 8 kitap ödünç alabilirler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.