10 Aralık 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29201

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH            : 8/12/2014

KARAR NO   : 2014/ÖİB-K-73

KONU             : Taşınmaz özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) 20/11/2014 tarih ve 22467 sayılı yazısına istinaden,

1. İdarece 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen satış yetkisi kapsamında, Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda, İhale Komisyonunca; “Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Merkez Mahallesi, 663 ada, 2 no.lu parseldeki 2.904,00 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki 2447/2904 oranındaki hissesinin özelleştirilmesi ihalesinde 1.331.000.- TL (Birmilyonüçyüzotuzbirbintürklirası) bedelle en yüksek teklifi veren Mustafa ERGEǒe İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mustafa ERGEǒin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 1.321.000.- TL (Birmilyonüçyüzyirmibirbintürklirası) bedelle ikinci yüksek teklifi veren Halim GÜNGÖR’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Halim GÜNGÖR’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2. İşbu Karar gereğinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine

ÖYK’nın 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.