8 Aralık 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29199

YÖNETMELİK

Sakarya Üniversitesinden:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, MEZUNİYET BELGESİ İLE DİĞER

BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/11/1995 tarihli ve 22463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sakarya Üniversitesi Diploma, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.