8 Aralk 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29199

YNETMELK

stanbul niversitesinden:

STANBUL NVERSTES YELAY BAIMLILIK UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul niversitesi Yeilay Bamllk Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, organlarna, bu organlarn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul niversitesi Yeilay Bamllk Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, organlarna, bu organlarn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: stanbul niversitesi Yeilay Bamllk Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: stanbul niversitesi Rektrn,

d) niversite: stanbul niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar; bamllk uzmanl alanna dair kalc bir zm retebilmek, bu alanda uzmanlk eitimi alm olanlar ile alanlar toplumun ve kamunun faydasna sunabilmek, Merkezin faaliyet alanna giren konularda eitli yollarla topluma hizmet niteliinde uygulamalar yapmak, yaplan almalar desteklemek ve insan gcn yetitirmektir.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Bamllk konusunda bilimsel ve uygulamal almalar yapmak, yeni almalarn yaplmasn tevik etmek, katkda bulunmak.

b) Bamllk almalarnda nitelii ve nicelii buluturabilecek yeterli akademik ve uygulama altyapsn kurmak iin almalar yapmak.

c) Merkezin amalar dorultusunda kurslar ile meslek ii eitim ve sertifika programlar dzenlemek.

) Merkezin amalar dorultusunda ulusal ve uluslararas kurulularla ibirlii yapmak, ilikiler kurmak ve gelitirmek.

d) Bamllk konusunda ulusal veya uluslararas toplant, konferans ve sempozyum gibi bilimsel etkinlikler dzenlemek.

e) Aratrma, inceleme, proje ve benzeri almalar gerekletirmek zere gerektiinde geici ya da srekli komisyonlar kurmak.

f) Amac ile ilgili gerekli grd dier her trl etkinlik, aratrma ve yaynlar yapmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; Merkezin alma alan ile ilgili konularda grev yapan niversitenin retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Grevi sona eren Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdr, Ynetim Kurulu yeleri arasndan en ok iki mdr yardmcs grevlendirir. Mdr yardmclar, Mdr tarafndan verilen grevleri yapar ve Mdrn bulunmad zamanlarda ona veklet eder. Mdrn grevi sona erdiinde, mdr yardmclarnn da grevi sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin organlarn toplantya armak ve bakanlk etmek, toplant gndemini hazrlamak.

c) Ynetim Kurulu kararlarn bu Ynetmelik hkmleri erevesinde uygulamak.

) Merkezin yllk alma plan ile yllk faaliyet raporunu hazrlamak, Ynetim Kurulunun onayndan sonra Rektrln bilgisine sunmak.

d) Merkezin idari ilerini yrtmek, gerekli koordinasyon ve denetimi salamak.

e) Ynetim Kurulu tarafndan belirlenen personel ihtiyacn Rektrle sunmak.

f) lgili mevzuatla verilen dier grevleri yapmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ile Merkezin alma alan ile ilgili konularda grev yapan niversitenin retim yeleri arasndan Mdr tarafndan nerilen ve Rektr tarafndan grevlendirilen alt ye olmak zere toplam yedi yeden oluur.

(2) Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Grevi sona eren yeler yeniden grevlendirilebilir.

(3) Ynetim Kurulu, Mdrn bakanlnda ve ars zerine en az drt ayda bir toplanr. Gerektiinde Mdrn daveti zerine olaanst toplanabilir. Ynetim Kurulu, ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr ve kararlar toplantya katlanlarn salt ounluu ile alnr. Oylar kabul veya ret eklinde verilir. Oylarn eitlii durumunda Mdrn kulland oy ynnde ounluk salanm saylr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin amalar dorultusunda gerekli faaliyetleri gerekletirmek.

b) Merkezin yllk alma plan ile yllk faaliyet raporunu onaylamak.

c) Merkezin etkili ve verimli bir ekilde almas iin gerekli kararlar almak.

) Ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularla ibirlii esaslarn belirlemek.

d) lgili mevzuatla verilen dier grevleri yapmak.

Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlar ile ilgili almalar bulunan kiiler ile niversite retim yeleri arasndan Mdr tarafndan nerilen ve Rektr tarafndan seilen kiilerden oluur.

(2) Danma Kurulu, her yl olaan olarak kasm ay iinde, Mdrn daveti zerine toplanr. Gerektiinde Mdrn daveti zerine olaanst toplanabilir. Toplantlar, davete icabet etmi yelerle yaplr; toplant ve karar nisab aranmaz.

Danma Kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulunun grevleri; Merkezin almalaryla ilgili dilek, tavsiye ve nerilerde bulunmaktr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Yksekretim Kanununun 13 nc maddesine gre, Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan grevlendirilen personel tarafndan karlanr.

Ekipman ve demirbalar

MADDE 15 (1) Merkez tarafndan desteklenen aratrmalar kapsamnda alnan her trl alet, ekipman ve demirba Merkezin demirbana kaydedilerek kullanmna tahsis edilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul niversitesi Rektr yrtr.