8 Aralk 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29199

YNETMELK

stanbul niversitesinden:

STANBUL NVERSTES SADR MAKSUD ARSAL HUKUK TARH

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul niversitesi Sadri Maksudi Arsal Hukuk Tarihi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, organlarna, bu organlarn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektedir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul niversitesi Sadri Maksudi Arsal Hukuk Tarihi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, organlarna, bu organlarn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Dekan: stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Dekann,

c) Faklte: stanbul niversitesi Hukuk Fakltesini,

) Merkez (HTAM): stanbul niversitesi Sadri Maksudi Arsal Hukuk Tarihi Uygulama ve Aratrma Merkezini,

d) Mdr: Merkezin Mdrn,

e) Rektr: stanbul niversitesi Rektrn,

f) niversite: stanbul niversitesini,

g) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar; Umumi Hukuk Tarihi, Trk Hukuk Tarihi ve slam Hukuku tarihi alanlarnda uygulama ve aratrmalar yapmak, yurt iinde ve yurt dnda bu konulara ilikin eserlerin derlenmesini salamak ve bu bilim dallarnn gelimesi iin her trl faaliyetlerde bulunmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Hukuk kurum ve kavramlarn tarihsel balamnda sosyal bilimler ynnden incelemek.

b) Hukuk politikalarnn inasnda tarihsel malzeme ile modern ihtiyalarn ban kurmak, uygulama sahasnda elverili bir birikimin ortaya karlmas konusunda aba sarfetmek.

c) Umumi Hukuk Tarihi, Trk Hukuk Tarihi, slam Hukuku, Roma Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Kanonistik ve dier ilgili bilim dallarnn gelitirilmesi bakmndan gerekli ariv belgelerini toplamak ve sergilemek.

) Faaliyet alanlar ile ilgili konularda uygulama ve aratrma projeleri yapmak.

d) Ulusal ve uluslararas alanda seminer, konferans, kolokyum ve benzeri toplantlar dzenlemek ve bunlara katlmak.

e) Merkezin amalar dorultusunda ulusal ve uluslararas kurulularla ibirlii yapmak, ilikiler kurmak ve gelitirmek.

f) Aratrma, inceleme, proje ve benzeri almalar gerekletirmek zere gerektiinde geici ya da srekli komisyonlar kurmak.

g) Amac ile ilgili gerekli grd dier her trl etkinlik, aratrma ve yaynlar yapmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, Hukuk Fakltesi retim yeleri arasndan Dekann nerisi zerine Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Grevi sona eren Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdr, Ynetim Kurulu yeleri arasndan en ok iki mdr yardmcs grevlendirir. Mdr yardmclar, Mdr tarafndan verilen grevleri yapar ve Mdrn bulunmad zamanlarda ona veklet eder. Mdrn grevi sona erdiinde, mdr yardmclarnn da grevi sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin ynetim organlarn toplantya armak ve bakanlk etmek, toplant gndemini hazrlamak.

c) Ynetim Kurulu kararlarn bu Ynetmelik hkmleri erevesinde uygulamak.

) Merkezin yllk alma plan ile yllk faaliyet raporunu hazrlamak, Ynetim Kurulunun onayndan sonra Rektrln bilgisine sunmak.

d) Merkezin idari ilerini yrtmek, gerekli koordinasyon ve denetimi salamak.

e) Ynetim Kurulu tarafndan belirlenen personel ihtiyacn Rektrle sunmak.

f) lgili mevzuatla verilen dier grevleri yapmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ile Merkezin faaliyet alanlarnda alma yapan niversite retim yeleri arasndan Mdr tarafndan nerilen ve Rektr tarafndan grevlendirilen alt ye olmak zere toplam yedi yeden oluur.

(2) Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Grevi sona eren yeler yeniden grevlendirilebilir.

(3) Ynetim Kurulu, Mdrn bakanlnda ve ars zerine en az alt ayda bir toplanr. Gerektiinde Mdrn daveti zerine olaanst toplanabilir. Ynetim Kurulu, ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr ve kararlar toplantya katlanlarn salt ounluu ile alnr. Oylar kabul veya ret eklinde verilir. Oylarn eitlii durumunda Mdrn kulland oy ynnde ounluk salanm saylr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin amalar dorultusunda gerekli faaliyetleri gerekletirmek.

b) Merkezin yllk alma plan ile yllk faaliyet raporunu onaylamak.

c) Merkezin etkili ve verimli bir ekilde almas iin gerekli kararlar almak.

) lgili mevzuatla verilen dier grevleri yapmak.

Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlar ile ilgili almalar bulunan niversite retim yeleri arasndan Mdr tarafndan nerilen ve Rektr tarafndan seilen retim yelerinden teekkl eder.

(2) Danma Kurulu, her yl olaan olarak kasm ay iinde, Mdrn daveti zerine toplanr. Gerektiinde Mdrn daveti zerine olaanst toplanabilir. Toplantlar, davete icabet etmi yelerle yaplr; toplant ve karar nisab aranmaz.

Danma Kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulunun grevleri; Merkezin almalaryla ilgili dilek, tavsiye ve nerilerde bulunmaktr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Yksekretim Kanununun 13 nc maddesine gre, Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan grevlendirilen personel tarafndan karlanr.

Ekipman ve demirbalar

MADDE 15 (1) Merkez tarafndan desteklenen aratrmalar kapsamnda alnan her trl alet, ekipman ve demirba Merkezin kullanmna tahsis edilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul niversitesi Rektr yrtr.