8 Aralk 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29199

YNETMELK

Hali niversitesinden:

HAL NVERSTES DNER SERMAYE LETMES YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Hali niversitesi Dner Sermaye letmesinin faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, sermaye limitlerine ve ileyiine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Hali niversitesine bal olarak kurulan Dner Sermaye letmesinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bunlarn grevlerine ve mali hususlarna ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 58 inci maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayl Kanunun Ek 48 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Genel Sekreter: Hali niversitesi Genel Sekreterini,

b) letme: Hali niversitesi Dner Sermaye letmesini,

c) letme Mdr: Hali niversitesi Dner Sermaye letmesi Mdrn,

) Mtevelli Heyet: Hali niversitesi Mtevelli Heyetini,

d) Mtevelli Heyeti Bakan: Hali niversitesi Mtevelli Heyet Bakann,

e) Rektr: Hali niversitesi Rektrn,

f) Sayman: Hali niversitesi Dner Sermaye letmesi Muhasebe Mdrn,

g) niversite: Hali niversitesini,

ifade eder.

KNC BLM

Faaliyet Alanlar

Faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) letme, eitim ve retim ile bunlara katkda bulunan uygulamay n planda tutmak ve niversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydyla aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) niversite Hastanesi ve polikliniklerinde mevzuat hkmleri dorultusunda her trl hasta muayene, tehis, tedavi ve laboratuvar hizmetlerini yrtmek.

b) Gerek ve tzel kiiler tarafndan talep edilecek bilimsel gr, proje, ett, aratrma, analiz, fizibilite, ekspertiz ve bilirkiilik hizmetleri ile bunlara ilikin raporlama hizmetlerini yapmak.

c) Yurtii ve yurtdnda eitim organizasyonlar, kitap, dergi, makale, ders notu basm, datm, sat ve pazarlanmasn yapmak.

) Bilgi ilem, model deney, i gelitirmesi ve internet programlar yapmak.

d) Hizmet ii seminerleri, eitim ve aratrma programlar, kurslar ve eitim ve retime ynelik benzeri alma ve organizasyonlar yapmak.

e) Her trl sportif faaliyet ve yarma organizasyonlar yapmak.

f) Kltr ve turizm yatrmlar, kltr merkezleri, konserler, festivaller ve benzeri sosyal ve kltrel faaliyetler gerekletirmek.

g) Fikir ve sanat eserleri kapsamndaki her trl eserin tm mali haklarnn alm, satm, kullanm, kiralama, yaynlama ve telif haklar ilem ve uygulamalarn yapmak.

) Sinema, televizyon, fotoraflk, grafik-tasarm, bask, afi, reklam, retim, datm ve pazarlama hizmetlerini yrtmek.

h) Otopark, kiralama, kiraya verme ve iletme hizmetleri ile benzeri alanlardaki mal ve hizmet retimi sat ve kiralanmasn da iine alan iletme faaliyetlerinde bulunmak.

NC BLM

Ynetim ve Organlar

Ynetim

MADDE 6 (1) letmenin ynetiminden sorumlu organ, Dner Sermaye letmesi Yrtme Kuruludur. Yrtme Kurulu; Mtevelli Heyeti Bakan, Rektr, Genel Sekreter ve letme Mdrnden oluur. Yrtme Kurulu Bakan ve ta Amiri, Hali niversitesi Mtevelli Heyeti bakandr. Bakan bu yetkisini uygun grd lde Rektr veya letme Mdrne devredebilir.

letme Mdr ve grevleri

MADDE 7 (1) letme Mdr, Hali niversitesi dari ve Mali ler Daire Bakandr.

(2) letme Mdrnn grevleri unlardr:

a) letmenin her trl idari-mali teknik i ve ilemlerini mevzuat hkmleri dorultusunda yrtmek.

b) letme alanlarnn grevlendirilmesi, grevlerine son verilmesi, cret ve sair zlk haklarn belirlemek ve Yrtme Kurulunun onayna sunmak.

c) Demirba ve gerekli ara, gere ve malzemelerin saklanmas ve korunmasn salamak ve gzetmek.

Sayman ve grevleri

MADDE 8 (1) letmenin muhasebe ve mali ileri Yrtme Kurulunca atanacak Sayman tarafndan yrtlr.

(2) Saymann grevleri unlardr:

a) letmenin her trl muhasebe defter ve kaytlarn tutmak ve muhafaza etmek.

b) letmenin vergi ve mali mevzuattan kaynaklanan tm ilemlerini mevzuata uygun olarak yrtmek ve sonulandrmak.

c) letmenin alacak ve borlarnn zamannda tahsilini ve denmesini salamak ve gzetmek.

) Mali yln bitimini izleyen ay iinde letmenin envanterini, kesin mizan ve bilanosunu hazrlayarak Yrtme Kuruluna sunmak.

d) letme btesi ile ilgili verileri hazrlamak ve muhasebe ile ilgili dier ilemleri yapmak.

DRDNC BLM

Mali Hususlar

Uygulama ilkeleri

MADDE 9 (1) letmenin faaliyetlerinin gerekletirilmesinde, kaynaklarn rasyonel, ekonomik, verimli ve tasarruflu kullanlmas esastr. Yaplacak tm demelerde bte ve gelir-gider dengesinin gzetilmesi zorunludur.

Sermaye

MADDE 10 (1) letmenin sermaye limiti 500.000-TL (beyzbinTrkliras) dr. Bu sermaye Mtevelli Heyeti karar ile drt katna kadar arttrlabilir. Bu suretle arttrlacak sermaye elde edilen iletme kr ile karlanr.

Sermaye kaynaklar ve gelirler

MADDE 11 (1) letmenin kaynaklar; niversite btesine konulacak denekler, niversite ve nc kiiler tarafndan yaplacak ayn ve nakd ba ve yardmlar, dner sermaye almalarndan elde edilecek gelirler ile niversitenin eitim alanlar ierisinde kalan her trl i ve hizmetlerinden ve sportif faaliyet ve yarmalardan salanacak kaynak ve gelirlerden oluur.

Giderler

MADDE 12 (1) letmenin gelirlerinin %30u (yzdeotuz) geliri salayan faklte, yksekokul veya birimin ara, gere, aratrma ve dier ihtiyalarna; kalan ksm ise Yrtme Kurulunun belirleyecei yerlere harcanr.

(2) niversitenin eitim-retim, aratrma veya uygulama birimleri tarafndan elde edilen gelirlerden birinci fkrada yazl ihtiyalara tahsis edilenler dnda kalan gelirler, Yrtme Kurulunca belirlenecek usul, esas ve oranlarda niversitede grevli retim eleman ve iletme geliri salayan birimlerdeki idari personele paylatrlr.

Bte ilemleri

MADDE 13 (1) letmenin bte dnemi mali yldr.

(2) Bte tasars, letme Mdr ve Sayman tarafndan hazrlanarak her yln Kasm ay bana kadar Yrtme Kurulunun onayna sunulur.

(3) letme btesi Yrtme Kurulunun onay ile kesinleir.

BENC BLM

Son Hkmler

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Hali niversitesi Rektr yrtr.