8 Aralk 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29199

YNETMELK

Biruni niversitesinden:

BRUN NVERSTES N LSANS VE LSANS

ETM-RETM VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Biruni niversitesine bal faklte ve meslek yksekokullarnda yrtlen eitim-retim ve snavlara ilikin esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Biruni niversitesine bal yksekretim programlarnda n lisans, lisans eitim-retim programlarna ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 ve 44 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Arlkl Genel Not Ortalamas (AGNO): Her bir dersten elde edilen baar notu katsaysnn AKTS kredisi ile arplmasndan bulunan sonucun toplam AKTS kredisine blnmesi yolu ile bulunacak deeri,

b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): rencilerin yurt iinde ve yurt dnda aldklar ve baarl olduklar ders kredilerinin ve notlarnn bir yksekretim kurumundan dierine transferini salayan i ykne dayal sistemi,

c) Birim: niversiteye bal faklte ve meslek yksekokulunu,

) HBP: Harf baar puann,

d) lgili kurul: niversiteye bal fakltelerde faklte kurulunu ve meslek yksekokullarnda meslek yksekokulu kurulunu,

e) Mtevelli Heyet: Biruni niversitesi Mtevelli Heyetini,

f) SYM: lme, Seme ve Yerletirme Merkezini,

g) Rektr: Biruni niversitesi Rektrn,

) Senato: Biruni niversitesi Senatosunu,

h) niversite: Biruni niversitesini,

) YK: Yksekretim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Kayt ve Kabul Esaslar

Kontenjanlar

MADDE 5 (1) niversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz renci says her yl Senatonun nerisi zerine Mtevelli Heyeti onay ve Yksekretim Kurulu karar ile belirlenir.

renci kabul

MADDE 6 (1) niversiteye bal faklte ve meslek yksekokullarnda renci kabul; lme, Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) tarafndan dzenlenen snav sonularna ve Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenen esaslara gre yaplr.

Kesin kayt

MADDE 7 (1) niversiteye kesin kayt yaptrmaya hak kazanan renci adaylar, Yksekretim Kurulu ve niversite Ynetim Kurulu tarafndan belirlenen esaslara gre ilan edilen sreler iinde, SYM ve niversite tarafndan belirlenip duyurulan belgeler ile renci leri Direktrlne bizzat bavururlar. Kendisinin bavurmas mmkn olmayan durumdaki renci adaylar, vekletname ile kayt yaptrabilirler.

(2) Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayt yaplmaz. stenen belgelerin asl veya niversite renci leri Direktrl tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr. Yalan beyan veya sahte belge durumunda, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerince rencinin kayd silinir. Belirlenen tarihler arasnda kesin kaydn yaptrmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

Yabanc uyruklu renci

MADDE 8 (1) niversiteye yabanc uyruklu renci kabulne ilikin esaslar Senato tarafndan belirlenir.

zel renciler

MADDE 9 (1) zel renciler, yurt iinde veya yurt dnda bir yksekretim kurumuna kaytl olup, niversitenin baz derslerini almalarna izin verilen rencilerdir. zel renciler, niversite rencisi saylmazlar ve rencilik haklarndan yararlanamazlar.

(2) zel renci kabul, Yksekretim Kurulunun konuya ilikin karar dorultusunda yaplr.

(3) zel renci olmak amac ile niversiteye bavuranlar, baka bir niversitenin kaytl rencisi olduklarn kantlamak zorundadr ve kaytl olduu niversitenin ders almas iin renciye izin vermi olmas gerekir.

(4) zel rencilerin herhangi bir yaryl iin bavurular, ilgili blmn gr alnarak ilgili ynetim kurulu tarafndan incelenir ve karara balanr.

(5) zel rencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, kaytl olduklar dersleri ve varsa aldklar notlar gsteren bir belge verilir. zel rencilerin Mtevelli Heyet tarafndan belirlenen retim cretini demeleri gerekir.

(6) rencinin zel rencilikte ve deiim programnda geirdii sre, retim sresine dahildir.

(7) retim dili Trke olan programlarda renim gren rencilerin retim dili yabanc dil olan programlardan da ders alabilmeleri iin yabanc dil dzeylerinin yeterli olduunu belgelemeleri gerekir.

Yatay gei yolu ile kayt

MADDE 10 (1) Kurum ii ya da kurumlar aras yaplacak olan geiler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmlerine ve Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yaplr.

Dikey gei yolu ile kayt

MADDE 11 (1) niversite iinden ya da dier yksekretim kurumlarndan yaplacak dikey geiler, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayl Resm Gazetede yaymlanan Meslek Yksekokullar ve Akretim n Lisans Programlar Mezunlarnn Lisans renimine Devamlar Hakknda Ynetmelik hkmlerine ve Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yaplr.

ift anadal ve yan dal programlarna kayt

MADDE 12 (1) ift anadal ve yan dal programlarnda, Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmlerine ve Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yaplr.

Kimlik kart

MADDE 13 (1) niversiteye kesin kayt yaptran renciye, zerinde geerlilik sresi belirtilmi, fotorafl bir kimlik kart verilir.

(2) Kimlik kartn kaybeden renci kayp ilann ibraz etmesi ve renci leri Direktrlne yazl olarak bavurmas halinde, kimlik kart kullanlamayacak kadar ypranan rencinin, ypranma durumunda ise eski kimlik kartn iade etmesi kouluyla kendisine, ayn dnemde geerli olacak yeni kimlik kart verilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 14 (1) renciler; renim sreleri boyunca retim, ders ve snav programlarna, baar durumu izelgelerine ve dier hususlara ilikin olarak niversite tarafndan yaplan yazl duyurular izlemekle ykmldrler. renciler posta adreslerinde meydana gelen deiiklikleri en ge bir hafta ierisinde renci leri Direktrlne yazl olarak bildirmek zorundadrlar. Bu ekilde deiiklik bildiriminde bulunmam, yanl veya eksik adres vermi olan renciler dosyalarnda mevcut en son adreslerine gnderilen tebligat, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayl Tebligat Kanununun 35 inci maddesine gre kendilerine tebli yaplm saylr.

NC BLM

Eitim ve retim

retim dili

MADDE 15 (1) Bilim alan bir yabanc dil olan eitim-retim programlar dnda, niversitede retim dili Trkedir. Senatonun nerisi, Mtevelli Heyetin karar ve YK onay ile niversitenin baz diploma programlarnda ksmen yabanc dille eitim retim yaplmasna karar verilebilir.

(2) Derslerin; materyal, snav ve devlerinde diploma programnn retim dili kullanlr. Ancak mevzuat gerei Trke verilmesi gereken derslerde bu kural uygulanmaz.

Yabanc dil seviye tespit snav ve zorunlu yabanc dil hazrlk snf

MADDE 16 (1) Yabanc dille eitim-retim yaplan diploma programlarna kayt yaptran renciler, kayt yaptrdklar diploma programnn retim diline ilikin yabanc dil seviye tespit snavna tabi tutulurlar.

(2) Yabanc dil seviye tespit snavnn sonucuna gre; yabanc dil seviyesi yeterli bulunanlar ile snavdan muaf tutulanlar, dorudan birinci snfa balar. Yabanc dil seviye tespit snavna katlmayan veya bu snavn sonucuna gre yabanc dil dzeyi yeterli bulunmayanlar, zorunlu yabanc dil hazrlk snfna devam eder.

(3) Yabanc dil seviye tespit snavndan muaf olma artlar, snavn nitelii ve uygulanma ekli, baar ltleri ile yabanc dil retimine ilikin dier konular ilgili mevzuat hkmlerine uygun olarak Senato tarafndan belirlenir.

Akademik yl

MADDE 17 (1) Akademik yl, her biri yetmi i gn olan gz ve bahar yaryllarndan oluur. Senato kararyla yaryl sreleri uzatlabilir. Yaryl sonu snav gnleri bu srelere dahil deildir.

(2) Akademik yl kapsamnda yaz okulu alabilir. Yaz okulu esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Akademik takvim

MADDE 18 (1) Akademik takvim, akademik yla ilikin kayt, ders, snav ve benzeri faaliyetleri kapsar ve akademik birimlerin grleri alnmak suretiyle Rektrlk tarafndan hazrlanr ve Senatonun onayyla uygulamaya konulur.

Eitim-retim program

MADDE 19 (1) Eitim-retim program, ilgili blm tarafndan dzenlenir ve ilgili faklte veya meslek yksekokul kurulu kararndan sonra Senato onay ile kesinleir.

(2) retim programlarnda haftalk dersler, ders saatleri, uygulama/laboratuvar saatleri ile AKTS kredileri belirtilir.

(3) n lisans ve lisans programlarnda uygun grlen dersler, Senato kararyla, uzaktan retim yntemiyle verilebilir.

Akademik kayt sresi

MADDE 20 (1) Her renci kaytl bulunduu akademik programa akademik takvimde belirtilen sre ierisinde Mtevelli Heyeti tarafndan belirlenen esaslar erevesinde mali ykmllklerini yerine getirerek kaydn yaptrr. Belirlenen sre iinde geerli mazereti olmadan kayt yaptrmayan renciler ge kayt creti derler. Ge kayt creti her yl Mtevelli Heyet tarafndan belirlenir. Mazeretleri nedeniyle kayt yaptrmayan rencilerin bavurular zerine niversite Ynetim Kurulu tarafndan mazeretleri geerli grlenlerin kaytlar yaplr. Kayt ilemlerini tamamlamayan renci rencilik haklarndan yararlanamaz.

Akademik danmanlk

MADDE 21 (1) niversitede renim gren her renci iin tam zamanl bir retim eleman, ilgili ynetim kurulu tarafndan akademik danman olarak atanr.

(2) Akademik danman, rencinin akademik durumunu renimi sresince izler, ilgili mevzuat ve esaslar hakknda renciyi bilgilendirir, haftalk ders programnn dzenlenmesi ve dier akademik konularda renciye rehberlik eder. rencilerin, ders seme, ders ekleme-brakma, dersten ekilme ilemleri danman onay ile yaplr.

Derslerin kredi deerleri ve mfredatlar

MADDE 22 (1) Bir dersin kredisi, rencilerin, o ders iin ilgili retim eleman/ynetim kurulu tarafndan belirlenmi olan renme kazanmlar iin gerekli alma ykn ifade eder. Bundan hareketle derslerin AKTS deerleri belirlenmek suretiyle rencinin her tr eitim retim faaliyeti kredilendirilir.

(2) niversitede ders yk, baar deerlendirmesi ve benzeri hesaplamalarda derslerin AKTS kredisi kullanlr.

(3) renim sresi boyunca izlenecek mfredat ve derslerin yaryllara gre dalm, ilgili blm/program bakanlnca dzenlenir, ilgili ynetim kurullarnn karar ve Senatonun onay ile kesinleir.

(4) Mfredatlarda ilgili diploma programndan mezun olmak iin gerekli toplam kredi yk ile ngrlen zorunlu ve semeli dersler, bu derslerin haftalk; teorik, uygulama ve laboratuvar saatleri ve kredileri ile varsa nkoullar belirtilir. Ders ve uygulamalarn toplam AKTS kredisi, her bir yaryl iin 30 veya her bir yl iin 60 olacak ekilde belirlenir.

(5) Mfredatlarda ve derslerde yaplacak deiiklikler, rencilerin bu deiiklikten nasl etkilenecekleri de gz nnde bulundurularak, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili ynetim kurullarnn nerisi zerine, Senato kararyla yaplr. Deiikliklerden etkilenen rencilerin yeni mfredata denklik ve intibaklarnn ne ekilde yaplaca da ilgili ynetim kurulu kararnda belirtilir. Deiiklikler Senato kararn takip eden ilk yaryln bandan itibaren uygulamaya alnr.

(6) Mfredatlarda bulunan dersler, zorunlu ve semeli olarak iki kategoriye ayrlr.

Eitim-retim creti ve burslar

MADDE 23 (1) niversitede eitim-retim crete tabidir. Yllk eitim-retim cretleri ve deme esaslar, her yl Mtevelli Heyet tarafndan yeniden belirlenerek ilan edilir. Yaryl eitim-retim creti, yllk eitim-retim cretinin yars kadardr.

(2) renciler, Mtevelli Heyet tarafndan belirlenen esaslara gre eitim-retim cretini her yl demekle ykmldr. Eitim-retim cretini sresi iinde demeyen renciler rencilik haklarndan yararlanamazlar.

(3) Yllk eitim-retim creti, yaz okulunun cretlerini kapsamaz. Yaz retiminde alacak derslerin creti Mtevelli Heyeti tarafndan, dersin AKTS kredisi gz nnde tutularak belirlenir. Bu cret, belirlenmi sre iinde denir.

(4) Normal srelerde mezun olamayan renciler kendilerine mezun olabilmeleri iin tannan ek srelerde kayt olacaklar derslere ve snavlara ilikin eitim-retim cretini derslerin kredisi gz nnde tutularak demek zorundadrlar.

(5) niversitede salanan burslarn kapsam, devam koullar ve datm gibi konularda, niversitenin yetkili organlarnca alnan kararlar uygulanr.

Ders kaytlar ve ders yk

MADDE 24 (1) niversiteye kar mali ykmllklerini yerine getiren renciler, danmanlarnn yardm ve onay ile gz ve bahar yaryllarnn banda, akademik takvimde ilan edilen tarihler arasnda ders kaytlarn yaptrrlar. Sresi iinde mali ykmllklerini yerine getirmeyen ve ders kayd yapmayanlar, rencilik haklarndan yararlanamazlar. Mazeretleri Rektrlk tarafndan kabul edilen renciler, derslerin balamasn takip eden ilk iki hafta iinde gecikmeli olarak mali ykmllklerini yerine getirip ders kaytlarn yaptrabilirler.

(2) renciler, ilk iki yaryl, ilgili diploma programnn mfredatnda yer alan derslerin tamamna kayt olmak zorundadrlar.

(3) n koullu dersler, derslerin verildii birimlerin ilgili ynetim kurullarnn karar ve Senatonun onay ile belirlenir. n koullu olarak kabul edilen derslerde, bir n koullu derse kaytlanabilmek iin, bu derse n koul olarak belirlenmi derslerin alnm ve baarlm olmas gerekir.

(4) renciler ilgili diploma programnn mfredatnda belirtilen zorunlu dersler ile mfredatta gsterilen trde ve sayda semeli derse, ilgili yaryllarda kayt olmakla ykmldrler.

(5) rencilerin, daha nce baarsz olduklar dersleri, bu derslerin yeniden ald ilk yarylda ncelikli olarak tekrarlamalar gerekir. Tekrarlanacak dersler, semeli ise veya sonradan mfredattan kartlm ise renciler bu derslerin yerine ilgili ynetim kurulu tarafndan onaylanan edeer dersleri alrlar. Bu durumda; edeer dersin kredisinin, tekrarlanmas gereken dersin kredisine eit veya daha fazla olmas gerekir. renciler, tekrarlamak zorunda olduklar derslere kayt yaptrdktan sonra, n koullarn ve varsa mfredatta belirtilen dier koullar salam olmak artyla, nceki yaryllardan hi almadklar derslere kayt yaptrmak zorundadrlar.

(6) nceki yaryl/yl derslerinden FD notu alarak devamszlktan baarsz olan renciler, ncelikle FD notu aldklar derslere kayt yaptrp varsa akan dersi alamazlar.

(7) rencinin niversitede renim grd sre iinde baar durumunun ls AGNOdur. Bir dersin AGNOsunun hesaplanmas iin kullanlan yntem aada belirtilmitir:

a)

Ders Ad AKTS Kredisi Harf Notu Arlkl Not

ngilizce I 19 BB 3,00 x 19 = 57

Hcre Doku 8 BA 3,50 x 8 = 28

Eczacla Giri 1 CB 2,50 x 1 = 2,5

Genel Kimya 2 BB 3,00 x 2 = 6

ngilizce II 19 BA 3,50 x 19 = 66,5

Byme Gelime 8 BB 3,00 x 8 = 24

Organik Kimya 2 DD 1,00 x 2 = 2

Eczaclkta Uyg. Matematik 1 AA 4,00 x 1 = 1

60 187

b) Yukarda verilen rnek tablodaki deerlere gre, AGNO = 187/60 = 3,12dir.

(8) Ders yk, bir rencinin herhangi bir yarylda kayt yaptrd derslerin kredilerinin toplamdr. Gz ve Bahar yaryllarnda normal ders yk 30 AKTS kredisi, yaz okulunda ders yk en fazla 15 AKTS kredisidir.

(9) AGNOsu en az 3,00 olan ve herhangi bir dersten CC harf notundan dk baar notu olmayan bir rencinin, 30 AKTS kredisi olan normal ders yk, akademik danmannn nerisi ve ilgili ynetim kurulunun kararyla iki ders daha artrlabilir.

(10) Ders tekrar durumunda olan bir rencinin ders yk, tekrar ettii derslerine ncelikle kaytlanmak kouluyla, bir yarylda en fazla 42 AKTS kredisi kadardr.

(11) kinci yaryldan itibaren, herhangi bir yaryln sonunda AGNOsu 2,00n altnda olan rencilere baarsz renci denir.

(12) AGNOlarn barajn zerine karmay baaran renciler, isterlerse AGNOlarn ykseltmek amacyla, baarl olduklar dersleri almas durumunda yaz okulunda tekrar alabilirler. AGNO hesaplamasnda tekrar edilen dersten alnan en son harf notu geerlidir.

Ders ekleme-brakma

MADDE 25 (1) renciler, gz ve bahar yaryllarnda derslerin balad tarihten itibaren ikinci haftann sonuna kadar, Senato tarafndan belirlenen ders yk kurallar erevesinde, kayt yaptrdklar derslerde deiiklik yapabilir, yenilerini ekleyebilir veya aldklar dersleri brakabilir.

Devam

MADDE 26 (1) renciler, ilk kez aldklar veya daha nce alp devamszlktan kaldklar iin tekrarlayacaklar teorik derslerin en az %70ine ve varsa teorik ders dndaki her trl uygulama almasnn en az %80ine devam etmek zorundadr.

(2) nceki yaryllarda alnm ve devam koulu salanm olan teorik dersler tekrar edilecei zaman yeniden devam art aranmaz. Devam koulu daha nce salanan uygulamal derslerin tekrar edilmesi durumunda ise devam artnn aranp aranmayaca ilgili ynetim kurulunca karara balanr. AGNO hesaplamasnda, tekrar edilen dersten alnan en son harf notu geerlidir.

(3) rencilerin derse devam durumu, ilgili retim eleman tarafndan izlenir ve her hafta renci bilgi sistemi zerinden ilan edilir. Bir dersin devam ykmlln yerine getirmeyen renci ilgili dersten baarsz saylr ve o dersin snavlarna alnmazlar.

DRDNC BLM

Snavlar, Notlar, aretler ve Baar Deerlendirilmesi

Snavlar

MADDE 27 (1) Her bir ders iin hazrlanan ders tantm formu, ilgili retim eleman tarafndan, derslerin balamasn takip eden ilk hafta iinde rencilere duyurulur. renci ile retim eleman arasnda bir anlama niteliinde olan ders tantm formu; dersin btn ama ve planlarn, retim metotlarn, kullanlacak kaynaklar ve ders kitaplarn, derse devam, devler ve snavlar hakknda detayl bilgileri ve bunlarn yaryl sonu baar notuna olan etki ve arlklarn ierir.

(2) Bir derse ynelik snavlar; ara snavlar, yaryl sonu snavlar, mazeret ve btnleme snavlarn kapsar. Bu snavlar, ilgili birim tarafndan belirlenen yerde ve zamanda yaplr. Gerek grldnde snavlar, ilgili ynetim kurulunun karar ile cumartesi veya pazar gnleri de yaplabilir.

(3) Proje ve laboratuvar dersleri gibi nitelii gerei snav gerektirmeyen dersler, ilgili ynetim kurulunun nerisi zerine Senato tarafndan belirlenir. Bu tr derslere ilikin baar notlar, rencilerin yaryl/yl ii almalar gz nnde tutularak verilir. Bu derslerin dndaki tm dersler iin en az bir ara snav, bir yaryl/ylsonu snav, bir de btnleme snav yaplr.

(4) Snavlarn uygulanmas, itirazlar ve baar deerlendirmelerine ilikin esaslar, Senato tarafndan belirlenir.

(5) renciler, tm snavlara ve dnem ii almalara katlmakla ykmldrler. Girmedikleri snavlardan ve katlmadklar almalardan baarsz saylrlar. niversite tarafndan belirlenen esaslara uygun olarak salk sorunlar nedeniyle salk raporu olan rencilerin raporlu olduu sreler iinde, niversiteyi temsilen yurt ii ve yurt d sportif, kltrel, bilimsel ve sanatsal etkinliklere katlmasna izin verilen rencilerin bu etkinliklerde bulunduklar sreler iinde giremedikleri ara snavlar veya katlamadklar almalar iin rencilere retim elemannca uygun grlen bir tarihte ve kapsamda mazeret snavna girme hakk tannr. Dnem sonu snavna girme hakk elde ettii halde snava giremeyen renci iin mazeret snav dzenlenmez; renci btnleme snavna alnr. Hangi gereke ile olursa olsun btnleme snavna girmeyenlere mazeret snav verilmez.

Ara snavlar/yaryl sonu-btnleme snavlar

MADDE 28 (1) Bir dersin yaryl/ylsonu ve btnleme snavna girebilmek iin; zamannda ders kaydnn yaplm ve devam zorunluluunun yerine getirilmi olmas artlar aranr.

(2) Btnleme snav; rencilerin dnem sonunda baarsz olduklar dersler iin tannan bir hak olup, her iki yarylda da o dneme ait derslerin btnleme snavlar yaplr. Btnleme snavnn mazereti yaplmaz.

(3) Snavlar, akademik takvimde belirlenen srelere dzenli bir biimde datlarak programlanr. Snavlar en az bir hafta nce rencilere duyurulur.

Mazeret snav

MADDE 29 (1) Hakl ve geerli mazeretleri nedeniyle ara ve yaryl sonu snavlarna giremeyen renciler, mazeretlerinin bitimini izleyen en ge yedi i gn iinde durumlarn yazl olarak ilgili dekanla/yksekokul mdrlne bildirmek zorundadrlar. Salk kurulularndan alnacak heyet onayl salk raporlar ilgili ynetim kurulu tarafndan deerlendirilir. Mazeretleri ilgili ynetim kurulunca uygun grlmeyen renciler o snavdan sfr FF not alm saylrlar. Mazeretleri ilgili ynetim kurulu tarafndan hakl ve geerli bulunan renciler, ara ve yaryl sonu snav haklarn ilgili ynetim kurulu tarafndan belirlenecek bir tarihte kullanrlar. Raporlu olunan sre iinde girilen snavlar geersiz saylr.

(2) Sosyal, kltrel ve sportif faaliyetlerde Trkiye, niversite ve faklte/meslek yksekokulunu temsil etmek iin grevlendirilen rencilere, katlamadklar her snav iin ilgili ynetim kurulunun kararyla mazeret snav hakk verilir.

Tek ders snav

MADDE 30 (1) Mezun olmak iin tek ders dnda tm derslerini baarm olan rencilere, ilgili ynetim kurulunca uygun grlmesi halinde, gz ve bahar yaryllarnn sonunda ayr ayr, yaz okulu olan faklte/yksekokullarda yaz okulu sonunda tek ders snav alr. Snav tarihleri ilgili ynetim kurulunca belirlenir ve ilan edilir. Yaz okulu sonunda alan tek ders snavna, tek ders snavna girmemi renciler ile yaz okulu sonunda derslerini tek derse drm olan renciler bavurabilirler.

Snav sonularnn ilan ve itiraz

MADDE 31 (1) renciler, ilan edilen snav sonularnn ilanndan itibaren en ge i gn iinde ilgili faklte dekanlna/yksekokul mdrlne dileke ile bavurarak itiraz edebilirler. tiraz; ilgili faklte dekanl/yksekokul mdrl tarafndan, biri snav yapan retim eleman olmak zere, en az kiilik komisyon tarafndan itiraz sresini takip eden be i gn iinde incelenerek sonulandrlr. Snav sonucunun deiiklii, ilgili faklte/yksekokul ynetim kurulunun kararyla ileme alnr.

(2) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hatadan kaynaklanan dzeltme talepleri, ilgili retim elemannn bavurusu ve ilgili ynetim kurulu karar ile snav sonularnn ilanndan itibaren bir hafta iinde renci leri Mdrlne iletilir.

Ders notlar ve baar durumu

MADDE 32 (1) HBP, rencinin o dersin ara snav ve varsa dier eitim-retim etkinliklerinden alm olduu notlarn ortalamasnn % 40nn, final veya varsa btnleme snav notunun % 60na ilavesi ile elde edilen nottur. (Entegre eitim-retim veren fakltelerde HBPnn, hesaplama yntemi, ilgili kurumlarn esaslarna gre belirlenir.)

(2) Lisans birinci snf rencilerinin gz ve bahar dneminde alm olduu ngilizce dersinin HBP, ara snav ve varsa dier eitim-retim etkinliklerinden alm olduu notlarn ortalamasnn % 50sinin, final veya varsa btnleme snav notunun % 50sinin ilavesi ile elde edilen nottur.

(3) rencilere aldklar her ders iin, aadaki harf notlarndan biri retim eleman tarafndan dnem sonu ders notu olarak takdir olunur:

a)

Not Katk Says Puan Baar Deerlemesi

AA 4.00 90-100 Mkemmel

BA 3.50 85-89 ok yi

BB 3.00 75-84 yi

CB 2.50 70-74 Orta

CC 2.00 60-69 Yeterli

DC 1.50 55-59 Koullu Baarl

DD 1.00 50-54 Koullu Baarl

FF 0.00 0-49 Baarsz

FD 0.00 Devamsz

FG 0.00 Snava Girmedi (Baarsz)

b) Dier iaretler:

1) KM: Kaldrlan ders muafiyeti

2) T: Transfer

3) D: renci deiim

4) ERA: Erasmus

5) E: Eksik

6) R: Tekrar alnan ders

(4) Harf notlarnn ve dier iaretlerin anlamlar aada belirtilmitir.

a) Bir dersten (FF) harf notunu alan renci o dersten baarsz olmu saylr, bu dersi verildii ilk yarylda semek zorundadrlar. renciler tekrara kaldklar semeli ders yerine baka bir semeli ders, deien veya kaldrlan dersler yerine program/blm tarafndan uygun grlen ve kredi bakmndan e veya yakn deerde olan dersleri alabilirler.

b) Bir dersten (DC) ve (DD) harf notlarndan birini alan renci o dersi koullu olarak baarm saylr. AGNOsu 2.00 altnda kalan renciler DD ve DC notu alnan dersleri ncelikli olarak almak zorundadrlar. Mezuniyette koullu baarl notlarn, baarl kabul edilebilmesi iin rencinin AGNOsunun en az 2.00 olmas gerekir.

c) FD notu; derse devam ykmllklerini veya ders uygulamalarna ilikin koullar yerine getirmedii iin snava girme hakkn elde edemeyen rencilere verilir. Bu not, not ortalamas hesabnda FF notu ilemi grr. FD notu alnan derslerin, dersin ald ilk yarylda alnmas ve devam edilmesi zorunludur.

) E notu; yaryl iinde baarl olduu halde ders iin gerekli koullar tamamlayamayan rencilere verilir. renci, herhangi bir dersten E notu ald takdirde notlarn ilgili retim eleman tarafndan teslim tarihinden itibaren bir ay iinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadr. Aksi halde, E notu FF notu haline dntrlr.

d) KM iareti; eitim-retim planndan kaldrlan dersleri daha nce alp baarsz olan renciler iin muafiyet durumunda verilir.

e) T iareti; transfer derslerini gsterir ve ortalamaya katlr.

f) D iareti; renci deiim program srasnda alnan dersi gsterir.

g) ERA iareti; Erasmus program srasnda alnan dersi gsterir.

) R iareti; tekrar alnan dersi gsterir.

(5) Bir ders iin HBP, rencinin o dersin ara snav ve varsa dier eitim-retim etkinliklerinden alm olduu notlarn ortalamasnn % 40nn, final veya varsa btnleme snav notunun % 60na ilavesi ile elde edilen nottur. Entegre eitim-retim veren fakltelerde HBPnn, hesaplama yntemi, ilgili kurumlarn esaslarna gre belirlenir.

(6) Birinci ve ikinci yaryl derslerini tamamlayan bir renci iin AGNO deerinin belirlenmesine ynelik ilemler bu Ynetmeliin 24 nc maddesinin yedinci fkras hkmlerine gre yaplr.

Mezuniyet

MADDE 33 (1) Bir rencinin izlemekte olduu programdan mezun olabilmesi iin ilgili programn tm derslerini ve dier ykmllklerini baar ile tamamlam olmas ve arlkl genel not ortalamasnn en az 2.00 olmas gerekir. AGNOsu 2.00 altnda kalan fakat baarsz dersi olmayan renci AGNOsunu ykseltmek iin ilgili dnemin sonunda istedii derslerin snavlarna girebilir. Bu derslerden rencinin alm olduu son harf notu geerli olur ve AGNO hesab buna gre tekrar yaplarak dzenlenir.

(2) Zorunlu stajn tamamlamam renciler, stajlar tamamlanncaya kadar mezun olamaz ve her kayt dnemi iin kaytlarn yenilemek zorundadr. Staj ile ilgili dier hkmler niversitenin ilgili faklte/yksekokul tarafndan belirlenen staj esaslarna gre yrtlr.

(3) Mezuniyet aamasna gelmi arlkl genel not ortalamas 2.00 olan ancak FF baarsz tek dersi kalan rencilere o dersin koullarn yerine getirmek kaydyla ilgili ynetim kurulunca btnleme snavlarn takip eden bir ay iinde tek ders snav alr.

(4) Tek ders snavnda baarsz olan renciler takip eden btnleme snav dnemlerinde bu hakk tekrar kullanabilir.

(5) Disiplin cezas almam olmak kaydyla mezuniyet arlkl genel not ortalamas 3.00-3.49 arasnda olan rencilere onur, 3.50 ve zerinde olan rencilere ise yksek onur belgesi verilir.

Diploma

MADDE 34 (1) Kaytl olduu retim programnn ders, uygulama, staj gibi tm gereklerini bu Ynetmelik hkmlerine gre baaryla tamamlayan ve AGNOsu 2.00 veya daha yksek olan renciler diploma almaya hak kazanrlar.

(2) Diplomalarda yer alacak unvanlar Senato kararyla belirlenir. Lisans diplomalarnda dekan ve Rektrn, n lisans diplomalarnda meslek yksekokulu mdr ve Rektrn imzas bulunur.

(3) Lisans dzeyinde renim gren renciler, hazrlk hari ilgili programn ilk drt yarylnn tm derslerini ve dier ykmllklerini baar ile tamamlam olmalar ve genel not ortalamalarnn en az 2.00 olmas halinde, talep ettikleri takdirde, ilgili ynetim kurulu karar ile Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenen esaslara gre, n lisans diplomas alabilirler.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Disiplin

MADDE 35 (1) rencilerin disiplin ilemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmleri uygulanr.

(2) Herhangi bir sebeple yksekretim kurumundan uzaklatrma cezas alan renciler, bu sre ierisinde eitim-retime ve sosyal faaliyetlere katlamaz ve niversitenin tesislerine giremezler.

Kayt dondurma

MADDE 36 (1) renciler belgelemek kouluyla; salk, askerlik, ailevi, yurt dnda renim grme gibi nedenlerle, bal bulunduklar fakltelere kayt dondurma iin bavuru yapabilir. lgili ynetim kurulunun uygun grmesi halinde rencinin kayd dondurulabilir. Kayt dondurulan sreler renim srelerine katlmaz ve bu sreler arasnda renci izinli saylr.

(2) Derslerin balama tarihini takip eden drdnc haftann son i gnnden sonra yaplan kayt dondurma talepleri deerlendirmeye alnmaz.

(3) Bir defada en ok iki yaryl olmak zere, toplamda normal renim sresinin en ok yars kadar kayt dondurulabilir. Askerlik, tutukluluk ve mahkumiyet hallerinde ise kayt dondurma sresi, bu hallerin sresi kadardr.

(4) Kayt dondurma bavurusu onaylanan ve mali ykmllklerini yerine getiren rencilerin, ilgili yarylda aldklar dersler dnem kaytlarndan drlr.

(5) Kayt donduran renciler, izin sresince niversitenin salad imknlardan ve rencilik haklarndan yararlanamazlar.

(6) renciler, izinlerinin bitimini izleyen yarylda, eitim-retim cretlerini deyerek ve ders kaytlarn yaparak renimlerine devam ederler. zin biti tarihinden nce niversiteye dnmek isteyen rencilerin, bal bulunduklar fakltelere dilekeyle bavuru yapmalar gerekmektedir.

(7) Kayt dondurulan yaryllara ait eitim-retim cretinin tamam denir.

liik kesme

MADDE 37 (1) Kaydnn silinmesini talep eden renci akademik yl baladktan sonra eitim-retim cretinin tamamn demek art ile kayt sildirme ilemini gerekletirebilir.

(2) lgili mevzuat hkmlerine gre yksekretim kurumundan karma cezas alm olan rencinin kayd silinir.

(3) Drt yl st stte renim cretini demeyen ya da ders kaydn yenilemeyen rencinin niversite ile iliii kesilebilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 38 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; ilgili dier mevzuat hkmleri, YK, Senato ve niversite Ynetim Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 39 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 40 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Biruni niversitesi Rektr yrtr.