7 Aralk 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29198

YNETMELK

rnak niversitesinden:

IRNAK NVERSTES NLSANS VE LSANS

ETM-RETM VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; rnak niversitesine bal faklte, yksekokul ve meslek yksekokullarnda yrtlen nlisans ve lisans eitim-retim, snavlar ve kayt ilemleri ile ilgili esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; rnak niversitesine bal faklte, yksekokul ve meslek yksekokulu rencilerinin kayt, nlisans ve lisans eitim-retimi, snav, snavlarn deerlendirilmesi, diploma ve ayrlma ilemlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc ve 44 nc maddeleri ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayl Yksekretim Kurumlar Tekilat Kanununun Ek 133 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Birim: Faklte, yksekokul ve meslek yksekokulunu,

c) Birim yneticisi: Fakltelerde dekan, yksekokullarda ve meslek yksekokullarnda mdr,

) DNO: Dnem not ortalamasn,

d) GNO: Genel arlkl not ortalamasn,

e) lgili kurul: Fakltelerde faklte kurulunu, yksekokullarda yksekokul kurulunu, meslek yksekokullarnda meslek yksekokulu kurulunu,

f) lgili ynetim kurulu: Fakltelerde faklte ynetim kurulunu, yksekokullarda yksekokul ynetim kurulunu, meslek yksekokullarnda meslek yksekokulu ynetim kurulunu,

g) renci: rnak niversitesi rencisini,

) SYM: lme, Seme ve Yerletirme Merkezini,

h) SYS: renci Seme ve Yerletirme Sistemini,

) Rektr: rnak niversitesi Rektrn,

i) Senato: rnak niversitesi Senatosunu,

j) niversite: rnak niversitesini,

k) niversite Ynetim Kurulu: rnak niversitesi Ynetim Kurulunu,

l) YNO: Yaryl/yl sonu arlkl not ortalamasn,

ifade eder.

KNC BLM

Kayt, Katk Pay ve Kimlik Kart

Kayt

MADDE 5 (1) niversiteye kesin kayt yaptrmaya hak kazanan renci adaylar, Yksekretim Kurulu Bakanl ve niversite Ynetim Kurulu tarafndan belirlenen esaslara gre ilan edilen sreler iinde, renci Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) ve niversite tarafndan belirlenip duyurulan belgeler ile kayt brosuna bizzat bavururlar. Geerli bir nedenle kendisi gelemeyen adaylar ilk kayt ilemlerini, bir yaknn vekil tayin ederek de yaptrabilirler. Kayt srasnda rencinin yazl olarak beyan ettii adres, tebligat adresidir.

(2) Kayt iin istenen belgelerin asl veya noter ya da niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr. Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayt yaplmaz. Belirlenen tarihler arasnda kesin kaydn yaptrmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

(3) zel yetenek snav ile renci alan birimler, kendi birimlerinin kaytlaryla ilgili ek belgeler isteyebilir.

(4) Yabanc uyruklu rencilerin kabul ve kaytlar ile ilgili esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Kayt yenileme

MADDE 6 (1) renciler her yaryl/yl akademik takvimde belirtilen sre iinde kaytlarn yenilemek zorundadr. rencinin kayt yenileyebilmesi iin, yrrlkteki mevzuata gre demesi gerekiyorsa renim katk payn demesi ve bu Ynetmelie uygun olarak ders kaydn yaptrmas gerekir. Bunlardan birini yerine getirmemi rencinin kayd yenilenmez.

(2) Kaydn yenilemeyen renciler ders alamaz, snavlara giremez ve rencilik haklarndan yararlanamazlar.

(3) Bu Ynetmeliin ilgili maddelerinde yer alan ve ilgili ynetim kurulunca kabul edilmi bir mazereti olmadan zamannda kaydn yenilemeyen rencinin o yaryl/yl renim sresinden saylr.

(4) Zamannda ders kayd yapamayan renciler kayt yenileme tarihinin bitiminden en ge bir hafta ierisinde dileke ile bavurup ilgili kurulun onayn alarak ders kaydn yapabilir. Hastalk, doal afet ve akraba vefat gibi mazereti olan renciler mazeretlerini belgelemek zorundadr.

(5) 2547 sayl Kanunun 44 nc maddesinin birinci fkrasna gre mezuniyeti iin gerekli tm dersleri alarak devam artn yerine getirmi, ancak baz derslerden baarsz olmu ve ek snav haklar tannm rencilerin, bu snav haklarn kullanabilmeleri iin; snavlarna girecekleri derslerin kaytlarn yaryl/yl banda akademik takvimde belirtilen kayt yenileme sresi iinde yaptrmalar gerekir. renci, dersin programdan kalkm olmas durumunda, ilgili dersin zorunlu ders olmas halinde onaylanm edeer derse kaydn yaptrr ve rencinin bu dersten baarl olmas gerekir. lgili ders semeli ders ise ve renci almas gereken toplam krediyi tamamlam ise o dersten muaf saylr. Bu durumdaki renciler, mezun oluncaya kadar katk paylarn ilgili mevzuata uygun ekilde demek zorundadrlar.

Katk pay

MADDE 7 (1) rencilerin, her retim ylnda, akademik takvimde belirtilen sreler iinde yrrlkteki mevzuatta belirtilen renci katk payn demeleri gerekir. renci katk payn demeyen rencilerin kayt ve kayt yenileme ilemi yaplmaz ve bu renciler hakknda yrrlkteki mevzuatta belirtilen hkmler uygulanr. rencinin katk payn demedii veya kaydn yenilemedii yaryllar/yllar rencinin renim sresine saylr.

Kimlik kart

MADDE 8 (1) Kesin kayt yaptran renciye, niversitenin renci kimlik kart verilir. niversiteden ayrlan, karlan, kayd silinen veya mezun olan rencilerden geri alnan kimlik kartlar rencilerin dosyalarnda saklanr.

(2) Kimlik kartnn kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi iin rencinin yerel bir gazetede yaymlanan kayp ilan veya Emniyet Mdrlnce verilen belge ile birlikte renci leri Daire Bakanlna yazl olarak bavurmas gerekir. Kimlik kartn kaybeden renciye yeni kimlik kart verilir. Kimlik kartlarnn kullanlmayacak kadar ypranmas halinde, eski kimlik kartnn iadesi kouluyla renciye yeni kimlik kart dzenlenir.

NC BLM

Eitim-retime likin Esaslar

Akademik takvim

MADDE 9 (1) niversitenin tm birimleri tarafndan uygulanacak akademik takvim Senato tarafndan kararlatrlr.

(2) niversiteye bal birimlerde rgn olarak birinci ve ikinci retim yaplr. Ancak ilgili kurullarn gerekeli nerileri, Senatonun karar ve Yksekretim Kurulu Bakanlnn onay ile ak, dardan, uzaktan ve yaygn eitim de yaplabilir.

(3) Eitim-retim, yaryl esasna gre dzenlenir. Bir rgn eitim-retim yl gz ve bahar yaryllarndan oluur. Bir yaryl en az on drt haftadan oluur. Resm tatil gnleri, yaryl/yl ii ve yl sonu snavlarnn yapld gnler bu srenin dndadr. Ortak zorunlu dersler cumartesi gnleri de yaplabilir. lgili birimin zelliine gre ara snav haftas iinde gerektii hallerde ders ve uygulama yaplabilir. lgili kurullarn ve Senatonun karar ile dersler yllk olarak da dzenlenebilir. Senato karar ile yaryl/yl sresi uzatlabilir ve yaz yaryl akademik takvime eklenebilir.

(4) Birim kurullar, bir sonraki yla ait eitim-retim programlar ile akademik takvim nerilerini, her yl en ge Mays ay sonuna kadar, Senatonun onayna sunarlar. Senato tarafndan karara balanan programlar ve akademik takvim her eitim-retim ylnn balamasndan en az bir ay nce ilan edilir.

Eitim-retimin kapsam

MADDE 10 (1) Eitim-retim; ilgili akademik birimlerin zelliklerine gre teorik dersler, uygulamal dersler, uygulamal teorik dersler ve pratik alma, atlye, laboratuvar almas, bitirme devi, bitirme projesi, diploma projesi, staj, dev almas ve seminer gibi uygulamalardan oluur.

(2) Lisans ve nlisans programlarnda yer alacak dersler, bunlarn saat saylar, kredileri ve derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS) kredileri, zorunlu veya semeli olmalar, ilgili akademik anabilim veya blm akademik kurullarnn nerileri dikkate alnarak ilgili kurullarca belirlenir ve Senatonun onay ile kesinleir.

(3) Staj, bitirme projesi, diploma projesi ve mezuniyet tezi gibi eitim-retim faaliyetlerinin hazrlanmas, sunulmas, deerlendirilmesi gibi hususlara ilikin esaslar ilgili birimlerce hazrlanr ve belirlenen esaslar erevesinde Senato tarafndan onaylanr.

ift anadal program

MADDE 11 (1) ift anadal program; ilgili blmn istei, ilgili birim kurulunun nerisi ve Senatonun karar ile herhangi bir lisans programna kaytl olan ve gerekli koullar salayan rencilere, konu bakmndan kendi lisans programlarna yakn olan bir baka lisans programn birlikte yrterek, ikinci bir lisans diplomas almalarn salayan bir programdr. ift anadal programlar bilim alanlar yakn olan ve lisans diplomas verilen tm programlar arasnda alabilir. ift anadal programlar farkl fakltelerdeki lisans programlar veya farkl drt yllk yksekokullardaki lisans programlar arasndaki eletirmelerle yrtlebildii gibi, ayn faklte veya drt yllk yksekokuldaki lisans programlar arasnda da yrtlebilir. Ayrca, zel yetenek snav sonularna gre renci alan programlar, ancak kendi aralarnda ift anadal programlar yrtebilir.

(2) Hangi bilim alanlarnn ift anadal program oluturmak zere eleebilecei ve ikinci lisans programlarnn ders uygulama ierikleri; programlar yrten birimler ve ilgili kurullar tarafndan belirlenir.

(3) ift anadal ile ilgili esaslar 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmlerine gre Senato tarafndan belirlenir.

Yan dal program

MADDE 12 (1) Yan dal programlar; lisans renimini stn baaryla yrtmekte olan bir rencinin, ayn zamanda ikinci bir lisans programnda bilgilenmek zere snrl renim grmesini salayan sertifika amal eitim-retim programdr. Yan dal programlar farkl fakltelerdeki lisans programlar veya farkl drt yllk yksekokullardaki lisans programlar arasndaki eletirmelerle yrtlebildii gibi, ayn faklte veya drt yllk yksekokullardaki lisans programlar arasnda da yrtlebilir. zel yetenek snav sonularna gre renci alan programlar, ancak kendi aralarnda yan dal programlar yrtebilir.

(2) Yan dal program; ilgili blmn istei, ilgili birim kurulunun nerisi ve Senatonun karar ile belirlenir ve blmlerin ibirliiyle yrtlr. Herhangi bir lisans programna kaytl rencilerden gerekli koullar salayanlara, kendi lisans programlarna ek olarak sertifikaya ynelik bir yan dal programn izlemelerine olanak verilir. Yan dal program ayr bir lisans program anlamn tamaz.

(3) Yan dal ile ilgili esaslar 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik esaslarna gre Senato tarafndan belirlenir.

Uzaktan eitim

MADDE 13 (1) Uzaktan eitim; eitim-retimin her dzeyinde basl malzeme, radyo-televizyon ve bilgi teknolojileri kullanlarak yaplan, renci ile retim elemannn ayn meknda bulunmasn gerektirmeyen eitim trdr.

(2) Senato tarafndan uygun grlmesi halinde birinci ve ikinci retim programndaki baz dersler uzaktan retim yoluyla da verilebilir. Bu ekilde verilen dersler iin rencilerden ilave bir deme talep edilmez. Uzaktan retim programlar ile ilgili esaslar 2547 sayl Yksekretim Kanununun 44 nc maddesi hkmleri dorultusunda yrtlr.

(3) Senato, birinci ve ikinci retim programlarndaki bir dersin ilgili birim kurulunun nerisiyle hem rgn retim hem de uzaktan eitim yoluyla verilmesine karar verebilir. Uzaktan eitim ile ilgili esaslar ilgili mevzuat erevesinde Senato tarafndan belirlenir.

retim dili

MADDE 14 (1) niversitede retim dili Trkedir. Ancak, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda Yabanc Dil retimi ve Yabanc Dille retim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmelik hkmlerine gre niversite tarafndan yabanc dilde retim yaplmas uygun grlen programlarda eitim-retim, ilgili yabanc dilde yaplr.

(2) Yabanc dille eitim-retim yaplmayan fakat zorunlu yabanc dil hazrlk snf bulunan programlarda, eitim-retimin srdrld yllar ierisinde baz dersler yabanc dilde okutulabilir. Ayrca, istee bal yabanc dil hazrlk snf bulunan programlarn baz dersleri yabanc dilde okutulabilir.

(3) Trke retilen baz dersler eitli anlamalar kapsamnda niversiteye gelen yabanc uyruklu renciler ve Erasmus renci Deiim Program kapsamnda gelen renciler iin ngilizce veya baka bir dilde de verilebilir.

Yabanc dil ve yabanc dil hazrlk snf

MADDE 15 (1) Yabanc dil retimi; 2547 sayl Yksekretim Kanununun 49 uncu maddesine ve 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda Yabanc Dil retimi ve Yabanc Dille retim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmelik hkmlerine gre yaplr.

(2) niversitenin yabanc diller yksekokulu veya yabanc diller blm tarafndan verilen yabanc dil ve yabanc dil hazrlk snf; lisans dzeyinde yabanc dille eitim-retim yaplan programlarn hazrlk snflarn, Trke eitim-retim yaplan programlarn bir yl sreli zorunlu hazrlk snflarn, istee bal ve kontenjan dhilinde Trke eitim-retim yaplan programlarn bir yl sreli hazrlk snflarn kapsar.

(3) Hazrlk snf dzeyinde yabanc dil eitim-retiminin esaslar ile devam, snav ve iliik kesmeye ilikin hususlar Senato tarafndan belirlenir.

(4) Eitiminin bir ksmn ya da tamamn yabanc dil ile yapan programlara kabul edilen rencilerin yabanc dil dzeyleri yabanc diller yksekokulu/yabanc diller blm tarafndan yaplan yabanc dil dzey belirleme ve yeterlilik snav ile tespit edilir. Yabanc dil dzey belirleme ve yeterlilik snavnda dil dzeyi yeterli grlmeyenler hazrlk snfna alnrlar. rencilerin hangi seviyede yabanc dil retimi grecekleri snav sonucuna gre belirlenir.

(5) Ulusal veya uluslararas dzeyde geerli olan merkez yabanc dil snavlarndan Yksekretim Kurulu Bakanl veya niversitenin belirledii baar notunu belgeleyen renciler niversitenin yabanc dil belirleme snavn almak zorunda deildirler. Bu renciler isterlerse yabanc dil hazrlk snfndan muaf tutulurlar ve ilk yl dorudan renimlerine balayabilirler.

(6) Hazrlk snf eitim-retiminin normal sresi, nlisans ve lisans rencileri iin bir yldr. Ancak; yabanc dilde veya Trke eitim-retim yaplan programlarda baarsz olan renciler, bir yl daha hazrlk eitimine devam ederler.

(7) Hazrlk snflarndaki eitim sresi en ok iki yldr. kinci yln sonunda baarsz olan renciler hakknda ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

Eitim-retim sresi

MADDE 16 (1) niversiteye bal meslek yksekokullarnda nlisans dzeyinde eitim-retim iin normal sre iki yldr. ki yllk nlisans dzeyinde eitim gren rencilerin renimlerini tamamlamalar iin tannan azami sre drt yldr. Meslek yksekokullarnda, programlarn baar ile tamamlayan rencilere nlisans diplomas verilir.

(2) Tp Fakltesi hari, faklteler ve lisans dzeyinde eitim veren yksekokullar iin normal eitim-retim sresi drt yldr. Drt yllk lisans dzeyinde eitim gren rencilerin renimlerini tamamlamalar iin tannan azami sre yedi yldr. Drt yllk eitim veren birimlerin programlarn baar ile tamamlayan rencilere lisans diplomas verilir.

(3) renciler normal eitim-retim sresi be yl olan programlar sekiz ylda, alt yl olan programlar ise dokuz ylda tamamlamak zorundadr.

(4) Yabanc dil hazrlk snf bulunan programlardaki yabanc dil hazrlk eitim-retimi sresi yukarda belirtilen normal srelerin dndadr.

(5) Normal sreler sonunda kaytl olduu retim kurumundan mezun olamayan rencilerden durumlar uygun olanlar, 2547 sayl Kanunun 44 nc maddesinde ve yrrlkteki mevzuatta tannan ek sre ve snavlardan yararlanrlar.

(6) renimlerini normal srelerde tamamlamayp mezun olamayanlar, ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini yrrlkteki mevzuat hkmlerine gre demek koulu ile, yrrlkteki mevzuat izin veriyorsa renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmadan rencilik statleri devam eder. Eitim-retim sresi boyunca katk pay veya renim creti ilgili mevzuat hkmlerine gre alnr.

DRDNC BLM

retim Plan ve Program, Dersler ve Ders Alma, Danmanlk

retim plan ve program

MADDE 17 (1) Ders kredileri ve ders programlar, Yksekretim Kurulu Bakanlnca ilgili programn yer ald diploma dzeyi ve alan iin yksekretim yeterlilikler erevesine gre belirlenen kredi aral ve rencilerin alma saati gz nnde tutularak ilgili akademik anabilim dal/blm akademik kurulunda belirlenir, ilgili kurul tarafndan kararlatrlr ve Senatonun onayyla kesinleir. lgili diploma programn bitiren rencinin kazanaca bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katksn ifade eden renim kazanmlar ile aka belirlenmi teorik veya uygulamal ders saatleri ve renciler iin ngrlen dier faaliyetler iin gerekli almalar gz nnde bulundurularak Senato tarafndan belirlenen ilkeler erevesinde i ykne dayal ders kredileri hesaplanr.

(2) retim planndaki dersler; teorik dersler, uygulamalar, laboratuvarlar, atlye almalar, tez, proje, staj, i yeri uygulamalar ve benzeri almalar kapsar. Her yaryl/yl hangi derslerin alaca ve hangi retim elemanlarnca okutulaca, akademik anabilim dal kurullar ve blm kurullarndan gelen neriler gz nne alnarak ilgili kurul nerisi ile Senatoda kararlatrlr.

(3) Senato onayndan geen retim planlar; eitim-retim balamadan nce akademik takvimde belirtilir ve ilgili yarylda uygulanr. lgili mevzuat ya da Yksekretim Kurulu Bakanl tarafndan belirlenen esaslar erevesinde veya zorunlu hallerde retim plannda yaplmas gereken deiiklikler Senato onayndan getikten sonra eitim-retim yarylnn en ge ilk iki haftas ierisinde veya Yksekretim Kurulu Bakanl tarafndan belirlenen tarihte uygulamaya konur.

Dersler ve ders alma

MADDE 18 (1) Dersler zorunlu ve semeli dersler olmak zere iki trldr. Zorunlu dersler, rencinin almak zorunda olduu derslerdir. Semeli dersler, nerilen dersler arasndan rencinin seerek alabilecei derslerdir. Mezun olmak iin renci; retim plannda yer alan tm zorunlu dersler ile ngrlen kredide semeli dersleri almak ve baarmakla ykmldr.

(2) renciler her eitim-retim yarylnn balangcnda akademik takvimde belirtilen sre ierisinde ders kayd yaptrrlar. Baarsz olup tekrar almak zorunda olduklar dersler hari ve tm sorumluluk kendilerinde olmak zere, renciler ders ekleme-karma (ders dzeltme) haftas iinde kaydolduklar dersleri deitirebilir, brakabilir veya bunlara ders ekleyebilirler.

(3) Bir derse kaydolmak iin baz ders veya derslerden baarl olma koulu aranabilir. Bir derse kayt olunabilmesi iin baarlm olmas koulu aranan ders n koul dersi, kayt olunabilmesi bir n koul dersin baarlmasna bal olan ders, n koullu ders olarak tanmlanr. n koul ve n koullu ders/ dersler eitim-retim programlarnda gsterilir. lgili kurulun kararyla belirli meslek okullarndan gelen renciler ile belirli dersleri alm olan renciler n koul derslerinden muaf tutulabilirler.

(4) Teorik ve uygulamal derslerin her bir ders saati sresi elli dakikadr.

(5) Eitim-retim programlarndaki zorunlu ders ve zorunlu dier faaliyetlerin kredileri, retim programnn toplam kredisinin %60ndan az olamaz. retim planlarnda semeli dersler, mezuniyet iin alnmas gerekli olan zorunlu toplam kredinin %25inden az ve % 40ndan fazla olamaz.

(6) Zorunlu derslerin almas iin renci says dikkate alnmaz. Semeli derslere kaydolan renci saysnn 10dan az olmas halinde, bu dersin alp almamasna ilgili kurulca karar verilir. Dersin, kaydolan renci saysnn yetersizlii veya baka nedenlerle almamas durumunda; renci danmannn nerisi ve ilgili birim akademik kurulunun kararyla ders ekleme-karma dnemini izleyen hafta iinde semeli ders kayd iptal edilen rencilerin ak bulunan semeli dier derslere kayd yaplr.

(7) Semeli dersler, her blmn retim planndan tek tek veya belirlenmi ders gruplar iinden seilebilir. Semeli dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan rencinin, kendi blm veya kendi blmne yakn dier blmler tarafndan verilen derslerden olabilir. renci ayrca zorunlu ve ngrlen ilgili blmn semeli ders havuzundaki semeli derslerin yan sra niversiteye bal her hangi bir blm/program tarafndan verilen genel kltr ya da deiik ilgi alanlarndaki dersleri de alabilir. rencinin ilgili blmn semeli ders havuzundaki semeli dersler dnda alm olduu bu derslerin baar durumu renim belgesinde Yeterli (YE)/Yetersiz (YS) olarak belirtilir.

(8) Staj almalar ve i yeri uygulamalar birimler tarafndan her programn zelliine gre hazrlanan ve Senato tarafndan kabul edilen esaslara gre yaplr.

(9) Her dersin kredisi retim programnda belirtilir. Bir dersin kredisinin hesaplanmasnda 1 saat teorik ders 1 kredi, 1 saat uygulama ve/veya laboratuar 0,5 kredi olarak alnr. Uygulamal teorik dersin kredisi, o dersin haftalk uygulama veya laboratuar saatlerinin yarsyla haftalk teorik saatinin toplamndan elde edilir. Senato tarafndan not ortalamalarna katlmayaca kabul edilen dersler iin kredi deeri tespit edilmez. Bu derslerin haftalk teorik ve uygulamal saatlerinin belirtilmesi ile yetinilir.

(10) Bir eitim-retim ylnda nlisans ve lisans programlarnda her yaryl iin ders ve uygulama kredisi 30 AKTSdir. ki yllk nlisans programlarnda ders ve uygulama kredi toplam 120 AKTS, drt yllk lisans programlarnda ise ders ve uygulama kredi toplam 240 AKTSdir.

(11) renci farkl birimler veya ayn birimin farkl snflar tarafndan hazrlanan ders programlarnda akan iki derse kayt olamaz. Ancak, renci daha nce alm ve devam artn yerine getirmi olduu bir ders ile bu dersle akan baka bir derse kayt yapabilir. Bu durumda renciden devam artn yerine getirmi olduu derse katlma art aranmaz, renci bu dersin sadece ara snav ve yaryl/yl sonu snavlarna katlmakla ykmldr. Dnem dev ve projelerinin ara snav yerine sayld derslerde renci dnem devi ve projelerini yapmakla ykmldr. Ancak, dersi veren retim eleman renciden yeni dev ve proje istemeden rencinin en ge bir nceki dnem yapm olduu dev ve projeleri kabul edebilir.

(12) zel hkmlerle belirtilmedii srece renci st yaryllardan ders alamaz. renci bir yarylda teorik ve uygulama dhil en fazla 30 AKTS kredisi ders alabilir. Ancak ders tekrar durumunda olan ve/veya alt yaryldan dersi olan bir renci tekrar derslerine ncelikle kayt olmak ve tekrar ald dersin devam zorunluluunu daha nce yerine getirmi olmak artyla bir yarylda toplam en fazla 40 AKTS kredisi kadar ders alabilir. Fakat, AKTS kredi saysna baklmakszn, bir yarylda rencinin alabilecei ders veya uygulamalarn toplam says, ilgili yaryln normal ders saysnn fazlasn aamaz.

(13) Baarsz (GNOsu 59 veya daha dk) olan renciler st yaryl/yldan ders alamazlar. Genel not ortalamas en az 75 olan baarl renciler; bir yarylda alabilecei en fazla kredi saysn (40 AKTS) amamak kouluyla st yaryllardan ders alabilirler.

(14) Meslek yksekokullar hari faklte ve drt yllk yksekokullarda, n koullu derslerin koulunu yerine getirmek artyla; genel not ortalamas 75-85 aras olan renciler st yaryldan/yldan bir ders, genel not ortalamas 86 ve zeri olan renciler ise st yaryldan/yldan ders alabilirler. stisnai durumlar, rencinin bir yarylda alabilecei en fazla kredi saysn (40 AKTS) amamak kouluyla, danman ve blm bakannn nerisi ile ilgili ynetim kurulu tarafndan karara balanr. st yaryldan/yldan alnacak derslerin seimi, danmann nerisi ile gerekletirilir.

(15) Bir ders iin ilgili kurul karar ile birden fazla grup oluturulabilir. Ancak birden fazla grup oluturulduunda, bu gruplardaki renci says ortalamas teorik derslerde 25ten; uygulama, uygulamal teorik veya semeli derslerde 10dan daha az olamaz. Bir grupta asgar renci saysnn hesaplanmasnda sadece dersi ilk kez alan renciler ile dersten baarsz olup dersi tekrar almak zorunda olan renciler dikkate alnr. Genel not ortalamasn veya geme notunu ykseltmek amacyla dersi tekrar alan renciler dikkate alnmaz. Bir grupta bulunacak renci saysnda snrlama var ise dersten baarsz olup dersi tekrar almak zorunda olan ve zorunlu veya semeli olarak dersi ilk kez alan rencilere ncelik verilir. Ayrca, genel not ortalamasn ykseltmek amacyla dersi tekrar alan renciler arasndan ilgili dersten en dk notla geen rencilere ncelik verilir.

(16) Blmler aras ortak bir dersin birden ok gruba ayrlmas halinde; renciler kaytl olduklar blm/program iin alan grupla dersi almak zorundadr. Alttan (ilk kez veya tekrar) ders alan ve kendi grubuyla dersi ald zaman dersi baka bir ders ile akan rencilerin hangi grupla ders alacaklar ve istisnai durumlar, danman ve blm bakannn nerisi ile ilgili ynetim kurulu tarafndan karara balanr.

(17) Bir renci, bir yarylda alabilecei en fazla kredi saysn amamak ve en dk not ald derslere ncelik vermek kouluyla not ortalamasn ykseltmek amacyla daha nce alm olduu en fazla dersi tekrar alabilir. Bir dersin tekrar alnabilmesi iin dnem banda o derse kayt yapmak zorunludur. Baarl olduklar dersi tekrar alan rencilerden o derse devam art aranmaz. Bu renciler sadece ara snav ve yaryl/yl sonu snavlarna katlmak zorundadrlar. Dersi tekrar alan renciler dilerlerse derse devam da edebilirler.

(18) lgili yaryl/yl iin gereken dersleri alm ve genel not ortalamas en az 75,00 olan renciler; ders programnn akmamas ve danmann onay kouluyla rencisi olduu retim program dnda, tm renim sresi iinde en fazla drt ders alabilir. rencinin zorunlu semeli dersler dnda alm olduu bu derslerin baar durumu renim belgesinde Yeterli (YE)/Yetersiz (YS) olarak belirtilir.

(19) Bir dersten baarsz olan veya dersi retim programndaki yarylda/ylda alamayan renciler, verildii ilk dnemde bu dersi almak zorundadr.

(20) renciler baarsz olduklar ancak sonradan programdan karlan zorunlu ve ilgili blmn semeli ders havuzundaki semeli dersler yerine, kaytl olduklar blm veya program tarafndan uygun grlen edeer olan dersleri, ilgili kurulun onay ile alabilir.

(21) lgili blmn semeli ders havuzundaki semeli dersten baarsz olan renciler ayn dersi tekrar alabilir veya danman onayyla bu dersin yerine saylabilecek ilgili dnemde alm olan edeer kredili semeli baka bir dersi alabilir.

(22) Kaytl olduu programda akademik bir alanda uzmanlamaya imkn veren ynelme/uzmanlk ders gruplarndan birini seen renci, grubun ders gereklerini tamamlayp baarmak zorundadr. renci ynelme/uzmanlk ders grubunu deitirebilir. Ynelme/uzmanlk ders grubu deiiklii yapan rencilerin yeni gruplarnn ders gereklerini tamamlayp baarmalar art aranr. Bu durumdaki rencilerin eski grubundaki derslerini baarma art aranmaz, ancak iptal edilen dersler not dkm belgesinde (transkript) Braklm Ders (BR) olarak gsterilir.

Baka niversitelerden yaz yarylnda ders almak

MADDE 19 (1) Yaz yarylnda baka niversitelerden derslerin alnp alnamayacana Senato karar verir. Bir rencinin baka bir niversiteden yaz yarylnda ders alabilmesi iin rencinin ilgili dersi daha nce alp baarsz olmu olmas veya mezun olabilmesi iin sadece ilgili dersinin kalm olmas gerekir.

(2) Yaz yarylnda renci baka bir niversiteden en fazla ders alabilir.

(3) Baka niversitelerin yaz yaryl retiminden ders alnmasna Senato onay verirse, ders almak isteyen renci ilk nce kendi birimlerine dilekeyle bavurur. renci dilekede hangi dersi hangi niversitenin hangi faklte veya yksekokulundan almak istediini ve ders kredilerini belirtir.

(4) lgili kurul rencilerin taleplerini uygun grrse Senatoya sunar. Senatonun onayndan sonra dersi almak isteyen rencilerin listesi ilgili dekan/mdr tarafndan yaz yarylnda dersi verecek olan niversitenin ilgili birimine resm yazyla bildirilir.

(5) Yaz yarylnda dersi veren niversitenin ilgili birimi yaryl sonunda rencilerin alm olduklar geme notlarn rencilerin kaytl olduu birime resm yazyla bildirir.

(6) lgili kurul rencilerin alm olduklar notlarn renci otomasyonuna ilenmesi kararn verir. rencilerin baka niversitelerden yaz yarylnda alm olduklar derslerin geme notlar 100lk not sistemine gre ise niversitemizde alm olduklar derslerin geme notlar gibi deerlendirilir. rencilerin baka niversitelerden alm olduklar geme notlar harf veya 4lk not sistemine gre ise; varsa ilgili niversitenin not dnm tablosu aksi takdirde Yksekretim Kurulu Bakanlnn belirlemi olduu not dnm tablosu kullanlr.

(7) Baka niversitelerden yaz yarylnda alnan derslerin geme notlar rencinin daha nce baarsz olduu dnemdeki ayn derslerin notlar yerine yazlr ve ayn ders dneminin not ortalamas ile genel not ortalamasna katlr.

Baka niversitede zel renci statsnde ders almak

MADDE 20 (1) zel rencilik ile ilgili ilemler 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmeliin 22 nci maddesine gre Senato tarafndan dzenlenir.

(2) Baka niversitelerde herhangi bir yksekretim programna kaytl olan renciler; salk ve benzeri sorunlar nedeniyle niversitenin faklte veya yksekokullarnda belli bir yaryl/yl zel renci statsnde ders alabilirler. Ayrca mezun olan renciler de bilgi ve becerilerini artrmak amacyla niversitenin eitli faklte ve yksekokullarnda ilgili mevzuat erevesinde zel renci stats ile ders alabilirler.

(3) zel statde baka bir niversiteye gitmek isteyen renci hangi niversiteye ne kadar sreyle gitmek istedii talebini gerekesiyle birlikte ilgili kurula sunar. lgili kurulun uygun grmesi ve Senatonun onaylamasndan sonra renci gitmek istedii niversiteye bavurur.

(4) rencinin zel statyle gittii niversitenin ilgili biriminin yaryl/yl sonunda renci tarafndan alnan geme notlarn rencinin kaytl olduu birime resm yazyla bildirmesi artyla, ilgili kurul bu notlarn renci otomasyonuna ilenmesi kararn verir. rencilerin zel statde baka niversitelerden alm olduklar derslerin geme notlar niversitemizde alm olduklar derslerin geme notlar gibi deerlendirilir.

Danmanlk

MADDE 21 (1) Her renciye, bu Ynetmelie uygun bir akademik program izlemesini salamak zere bir retim yesi veya grevlisi danman olarak atanr. Danmanlk grevleri, retim yelerine veya grevlilerine dengeli bir ekilde datlr. Yeterli sayda retim yesinin veya grevlisinin bulunmad durumlarda aratrma grevlileri de danman olarak atanabilir.

(2) Danman; blm bakan, bulunmad birimlerde anabilim dal bakanlar veya program bakanlar tarafndan nerilir ve birim yneticisi tarafndan grevlendirilir. Kayt sresi ierisinde geerli bir mazereti nedeniyle grevinde bulunamayacak olan danman, bu durumu bir yaz ile birim yneticisine bildirir. Mazereti kabul edilen danmann yerine, bu fkrada ngrld ekilde ve geici olarak bir retim yesi veya grevlisi grevlendirilir ve bu grevlendirme ilgili rencilere duyurulur.

(3) Geici deiiklikler dnda danman veya rencinin deiiklik istei, blm bakannn veya program bakanlarnn gr alnmak suretiyle ilgili ynetim kurulunca karara balanr.

(4) Danman, renciyi renimi boyunca izler ve rencinin devam etmekte olduu program erevesinde her yaryl/yl izleyecei dersler ve bunlarla ilgili yaplacak deiiklikler hakknda renciye nerilerde bulunur. rencinin almas gereken zorunlu ve semeli dersler; rencinin baar durumu, derslerin program iindeki dalm ve derslerin zellikleri gz nne alnarak danman ve renci tarafndan belirlenir.

(5) renci, yaryl/yl kaytlarnn yaplmas veya yenilenmesi srasnda derslerini danman ile birlikte dzenler ve dersler danman tarafndan onaylanmadka kesinlemez.

(6) Ders kaytlarnda her hangi bir hata veya eksikliin tespit edilmesi durumunda renci danmann bilgilendirmek ve gereini talep etmekle sorumludur. Her trl ders kaydnn zamannda yaplmas ve kayt yenileme ilemlerinde birinci derecede renci sorumludur. rencinin ihmalinden kaynaklanan yanl ders alma, baarsz olduu dersleri tekrar almama veya almas gereken dersleri almamaktan dolay mezuniyetinin gecikmesinden danman sorumlu tutulmaz. Ancak, danmann ihmalinden dolay rencinin maduriyeti sz konusu olursa danman sorumlu tutulur ve ilgili kurul veya Senato tarafndan gerei yaplr.

Derslere devam

MADDE 22 (1) Bir dersten veya uygulamadan yaryl/yl sonu ve varsa btnleme snavlarna girebilmek iin; rencinin teorik derslerin en az %70ine, uygulamal derslerin ise en az %80ine devam etmi olmas gerekir. Ancak, bir dersin devam artn yerine getiren ve varsa uygulamalarnda baarl olma artlarn bir kez yerine getiren rencilerin bu dersi tekrar almalar durumunda derse devam koulu aranmaz. Uygulamalarn baarszlk nedeniyle tekrar halinde, devam artnn aranp aranmayacana ilgili kurul karar verir.

(2) Uluslararas bilimsel etkinlik, spor msabakalar ve bunlarn hazrlk almalarna katlan renciler, niversite tarafndan kltr ve spor faaliyetlerine katlmak zere grevlendirilen renciler ile faklte dekanl, yksekokul mdrl veya blm bakanlklarnca kabul edilen eitim-retimi ilgilendiren faaliyetler iin grevlendirilen rencilerin derse katlmadklar sreler devamszlk sresinin dnda tutulur.

(3) Salk sorunlar nedeniyle rapor alan rencilerin derse katlmadklar raporlu sreleri devamszlktan saylr. Raporlu olunan toplam sre teorik derslerin sresinin %30unu, uygulama ve/veya laboratuarlarn sresinin %20sini at takdirde rapor, izne dntrlerek renci o yaryl iin izinli saylabilir ve ilgili dnemde kaydn dondurabilir.

(4) rencilerin devam durumlar, ilgili retim eleman tarafndan izlenir.

BENC BLM

Snavlar ve Deerlendirme

Snavlarn yaplmas

MADDE 23 (1) Snavlar; ara snav, yaryl/yl sonu snav, btnleme snav, tek ders snav, ek snav, muafiyet snav ve mazeret snavlardr. Snavlar; yazl, szl, hem yazl hem szl veya uygulamal olarak yaplabilir. Snavlarn nasl yaplaca, dersi veren retim eleman tarafndan yaryl banda rencilere duyurulur.

(2) Her yaryl/yl alan derslerle ilgili olarak en az bir ara snav ile bir yaryl/yl sonu snav ve bir btnleme snav yaplr. Btnleme snavnn yaplmayaca durumlarda ilgili mevzuat esaslar uygulanr.

(3) Yaryl/yl ii, yaryl/yl sonu ve btnleme snav programlar, dekanlklar, yksekokul ve meslek yksekokulu mdrlkleri tarafndan hazrlanr ve snavlardan en az iki hafta nce ilan edilir.

(4) Akademik takvime uygun olarak snav gn ve saatleri ilgili dekanlklar, yksekokul ve meslek yksekokulu mdrlkleri veya blmler/programlar tarafndan hazrlanp snavlardan en az on i gn nce ilgili birim tarafndan ilan edilir. lan edildikten sonra snav tarihleri (snav haftalar) toplu olarak ancak ilgili ynetim kurulu karar ile deitirilebilir. Dersi alan btn rencilerin yazl talebi ve dersi veren retim elemannn uygun grmesi, retim elemannn ilan edilmi snav tarihinde baka bir yere gitmek zorunda olmas veya benzer mcbir sebeplerden dolay dersin snav tarihi deitirilebilir.

(5) Baz dersler iin dnem devi veya dnem projesi gibi faaliyetler ara snav olarak deerlendirilebilir. Bu dersler iin ayrca normal ara snav da yaplabilir.

(6) Bir retim programnda ilgili yaryla/yla (ilgili snfa) ait en fazla iki dersin snav ayn gnde yaplabilir. Alt veya st yaryldan/yldan ders alan renciler iin ayr bir snav program yaplmaz; bu renciler bir gnde en fazla drt dersin snavna girebilirler, ayn gnde drtten fazla snavlar olmas halinde ise girmedikleri snavlara daha sonra baka bir grupla girebilir veya mazeret snav hakkn kullanarak bu snavlar telafi ederler.

(7) Snavlar cumartesi ve pazar gnleri de yaplabilir.

(8) Snavlarn dzeni ilgili birimlerce salanr. Snava giren renci, idare veya ilgili ynetim kurulu tarafndan belirlenen kurallara uymakla ykmldr.

(9) Snavlar, ilgili ynetim kurulunca belirlenecek esaslara gre yaplr. renciler snavlara snav programnda gsterilen zaman ve yerde girmek, renci kimlii ile ynetimce istenecek baka belgeleri de yanlarnda bulundurmak zorundadr.

(10) Snavlarda kopya hazrlayan, kopya giriiminde bulunan, snava hile kartran, kopya ektii ilgili retim elemannca snav evraknn incelenmesi sonucunda anlalan renciye, o snav iin 0 (sfr) notu verilir ve hakknda tutanak tutularak disiplin soruturmas alr.

Mazeret snav

MADDE 24 (1) Hakl ve geerli nedenlerle yaryl/yl sonu snavlarna giremeyen renciler, mazeretlerini snav tarihini takip eden be i gn ierisinde ilgili birime yazl olarak bildirir. Mazeretleri ilgili ynetim kurulunca kabul edilen renciler snav hakkn idarece akademik takvime uygun olarak belirlenmi olan mazeret snav dneminde kullanrlar.

(2) Yaryl ve yl sonu mazeret snavlar normal snav tarihinden sonraki ilk hafta ierisinde yaplr.

(3) Alt ve st yaryl/yllardan aldklar derslerden dolay ayn gn ve saatte snavlar akan rencilere, ilgili birime bir dilekeyle bavurmalar artyla giremedikleri snavlar iin mazeret snav hakk tannr.

(4) Yaryl ve yl btnleme snavlarnn mazeret snav yaplmaz ve btnleme snavna girmeyen rencilere mazeret snav hakk verilmez.

Snav sonularnn ilan ve sonulara itiraz

MADDE 25 (1) Snavlarda rencilerin baar durumlar 100lk puan sistemine gre rakamla belirtilir. Snav yapan retim eleman, istisnai durumlar hari, snav tarihini takip eden on i gn ierisinde snav sonularn ilan eder. Snav yapan retim eleman btn snav ktlarn, snav tutanaklarn ve snav sonularn iki yl sreyle arivleyerek saklar. retim elemannn niversiteden ayrlmas durumunda snav evraklar faklte, yksekokul veya meslek yksekokulu arivinde saklanr.

(2) Dersi veren retim eleman rencilerin yaryl/yl sonu aldklar geme notlarn renci otomasyonuna iler, renci otomasyonundan ald ders geme notu listesini imzalayarak ilgili birime teslim eder. Btnleme snav yaryl/yl sonu snav gibi ilem grr.

(3) Notlarn renci otomasyonuna sehven yanl girilmesi durumunda, ders notlar otomasyona ilendikten en ge iki gn sonra ilgili retim elemannn yazl talebi artyla, ynetim kurulu kararna gerek kalmadan notlar dzeltilir.

(4) renciler snav sonularna, notlarn ilanndan itibaren be i gn iinde ilgili birime dileke vererek itiraz edebilir. tiraz zerine retim eleman konunun kendisine intikal ettirilmesinden itibaren en ge be i gn iinde snav kdn inceler, sonu yazl ve gerekeli olarak ilgili birime bildirilir. Not deiiklii ancak ilgili ynetim kurulunun onayndan sonra yaplabilir.

Snavlarn deerlendirilmesi ve baar durumu

MADDE 26 (1) Herhangi bir dersin yaryl/yl ii deerlendirilmesi en az bir ara snav olmak kouluyla dev, uygulama ve dier almalardan oluabilir. Her dersin deerlendirilmesinde; rencilerin sorumlu olduklar ara snav, dev, uygulama ve dier almalarn baar notuna katk oranlar dikkate alnr.

(2) Ara snavlarn baar notuna katks %40, yaryl/yl sonu snavnn baar notuna katks %60tr. dev ve uygulama snavlar ayr bir ara snav olarak deerlendirilebilir veya ara snav veya yl sonu snavlarna dhil edilerek hesaplanabilir.

(3) Bir dersten baarl olmak iin rencilerin dev, proje, uygulama snav, ara snav ve yaryl/yl sonu snavlarnn baar notuna katklarnn toplamnn 100 puan zerinden en az 60 puan olmas gerekir. Yaryl/yl sonu (final) ve/veya varsa btnleme snavna girmeyen veya girdii halde 100 puan zerinden 50nin altnda not alan renci ara snav notu yksek olsa dahi ilgili dersten baarsz saylr.

(4) Uygulamas (laboratuar) olan teorik uygulamal derslerde uygulama snavndan baarsz olan renci yaryl/yl sonu (final) snavna katlamaz ve ertesi yl ilgili dersi tekrar almak zorundadr.

(5) rencinin baarsz olduu bir dersi tekrar almas durumunda, dersi daha nce ka kez aldna baklmakszn, rencinin ald en yksek yaryl/yl sonu ders geme notu rencinin transkriptinde grlr ve bu not rencinin genel not ortalamasnn hesaplanmasnda kullanlr. rencinin daha nce alm olduu ders notlar yaryl/yl (dnem) karnesi olarak ilem grr.

(6) Genel not ortalamasn ykseltmek amacyla daha nce 60 il 84 arasndaki bir notla gemi olduu bir dersi tekrar alan rencinin genel not ortalamasnda en son ald yaryl/yl sonu notu dikkate alnr ve rencinin transkriptinde bu not grnr. Ancak en son alnan not 60tan daha dk ise rencinin yaryl/yl sonu notu 60 kabul edilir ve transkriptte geme notu 60 olarak grnr. Genel not ortalamasn ykseltmek amacyla bir dersi tekrar alan renci iin bu derse devam zorunluluu yoktur, ancak isterse derse devam edebilir.

(7) rencilerin baar durumlar ve genel not ortalamalar transkriptlerinde 100lk puan sistemine gre belirtilir. Transkripte ayrca 100lk puan sistemine gre olan genel not ortalamasnn 4lk puan sistemi ve harfli sisteme gre karlklar da aada Tablo 1de olduu gibi belirtilir.

 

Tablo 1: Ders Geme Notlar ve Baar Durumu

Genel Not Genel Not Genel Not

Ortalamas Ortalamas Ortalamas

Baar Durumu (100lk Sistem) (4lk Sistem) (Harfli Sistem)

Pekiyi 90 - 100 4,00 AA

yi - Pekiyi 85 - 89 3,50 BA

yi 75 - 84 3,00 BB

Orta - yi 70 - 74 2,50 CB

Orta 60 - 69 2,00 CC

Orta - artl Geer 55 - 59 1,50 DC

artl Geer 50 - 54 1,00 DD

Baarsz 40 - 49 0,50 FD

Baarsz 0 - 39 0,00 FF

Yaryl/Yl Sonu Snavna

Girmedi (Baarsz) FG 0,00 FG

Devamsz (Baarsz) DS 0,00 DS

Mazeretli MZ -- MZ

Baarl B 0,00 S

Baarsz BS 0,00 U

Tamamlanmam/Eksik E -- E

Devam Ediyor DE -- DE

Yeterli YE -- --

Yetersiz YS -- --

Braklm BR -- --

Muaf (Kredisiz) M

Muaf (Kredili) MK

(8) rencinin baar durumu ile ilgili yukardaki tabloda belirtilen harfli baar notlarna ilikin esaslar aada gsterilmitir:

a) AA, BA, BB, CB, CC, B ve S baarl notlardr.

b) DC ve DD notlar; rencinin GNOsunun 60 ve daha yukar olmas durumunda baarl, GNOsunun 60n altnda olmas durumunda baarsz notlardr.

c) FD, FF, FG, DS, BS ve U baarsz notlardr.

) MZ, E ve DE henz baar durumu netlememi notlardr.

d) FG notu; derse devam ve uygulama ile ilgili koullar yerine getirerek o dersin yaryl/yl sonu snavna girme hakk olduu halde snava girmeyen rencilerin ilgili dersleri iin kullanlr ve renci o dersten baarsz saylr. Bu baar derecesi, rencinin renimi sresince tamamlamakla ykml olduu toplam kredi ve GNO/YNO hesabnda; ilgili dersin baar katsays 0,00 alnarak GNO/YNO hesabna dersin kredisi katlmak suretiyle (FF notu/0,00) ileme alnr.

e) DS notu; derse devam ve uygulama ile ilgili koullar yerine getirememi, devamszlk nedeniyle o dersin yaryl/yl sonu snavna girme hakk olmayan rencilerin ilgili dersleri iin kullanlr ve renci ilgili dersten baarsz saylr. Yaryl ve genel not ortalamasnn hesaplanmasnda bu not 0,00 (FF notu) olarak ilem grr.

f) MZ notu; yaryl/yl sonu snavlarna girmeye hak kazand halde, yaryl/yl sonu snavlarna giremeyen ve ilgili ynetim kurulu tarafndan mazereti kabul edilen rencilerin snavlarna giremedikleri dersler iin verilir. Bu durumdaki rencinin baar durumu belli olmadndan bu not, bu aamada toplam kredi ve GNO/YNO hesabna katlmaz. Bu not, daha sonra yaplacak mazeret snav sonucu alnacak ders geme notuyla deitirilir.

g) B notu aadaki durumlarda kullanlr:

1) rencilerin baka birimlerden transfer etmi olduu, ilgili ynetim kurulunca baarl kabul edilen derslere verilir. Bu tr derslerin kredisi, rencinin tamamlamakla ykml olduu toplam krediye saylr, fakat GNO/YNO hesabna katlmaz.

2) Muafiyet snav sonucu baarl olunmu muaf olunan derslere verilir.

) BS notu; B notunun verilebildii derslere uygulanabilir ve baarsz olarak deerlendirilir.

h) E notu; hastalk gibi geerli bir nedenden dolay yaryl/yl iinde derse ilikin gereken koullardan bazlarn yerine getirememi rencilere bu ders iin, dersin retim yesi/grevlisi tarafndan verilir. Bu not, bu aamada toplam kredi ve GNO/YNO hesabna katlmaz. Bu notu alm bir rencinin, notlarn renci ileri brosuna son teslim tarihinden itibaren on i gn iinde eksiklerini tamamlamas ve bir not almas gerekir. Bu sre iinde eksiini tamamlayamayan rencinin notu BS, YE veya rakam olarak ilenir.

) DE notu; kayt yenileme srecinde, rencilerin kaydolduu derslere ilk deer olarak dorudan verilir. Dersin retim yesi/grevlisi tarafndan baar notu verilinceye kadar yaryl/yl ierisinde bu not geerli olur. Bu not, bu aamada toplam kredi ve GNO/YNO hesabna katlmaz. Ayrca, her iki yaryl devam eden bitirme tezi, mezuniyet projesi gibi dersler iin de ilk yaryl bu ders notu verilebilir. Her iki yaryl devam eden derslerin yl sonu notu dier derslerle beraber ikinci dnemin (Bahar Yaryl) sonunda ilem grr.

i) Kredisiz (sfr kredili) derslerin baar deerlendirmesinde Yeterli (Y) veya Yetersiz (YS) notlar verilir.

j) retim programnda gerekli dersleri alm rencilerin; gn ve saatinin programndaki dersleriyle akmamas kouluyla, retim program d ald derslerin baar deerlendirmesinde (Y) veya (YS) notlar verilir.

aretler

MADDE 27 (1) rencilerin bir dersteki durumunu belirten iaretler aadaki ekilde tanmlanr:

a) R (tekrar); dersin nceden baarlm veya baarlmam olmasna baklmadan ilgili dersin tekrar edildiini gsterir.

b) NC (kredisiz); dersin kredisinin olup olmamasna ve/veya kredi miktarna baklmadan ilgili dersin kredisiz olarak alndn gsterir. Bu iaretin verildii dersler; rencinin retim programnda belirtilen renim sresi ierisinde tamamlamakla ykml olduu toplam krediye saylmaz ve GNO/YNO hesaplarna katlmaz.

c) TI (transfer-i yatay gei); birimin baka bir blmnden veya anabilim dalndan i yatay gei yapm rencilerin ilgili kurulca kabul edilen dersleri iin kullanlr. Bu derslerin notlar aynen aktarlr, ancak yeni retim programnda yer almayan transfer ettii dersler ve kredisiz derslere B notu verilir.

) TY (transfer-d yatay gei); baka bir birimden veya yksekretim kurumundan yatay gei yapm rencilerin ilgili kurulca kabul edilen dersleri iin kullanlr. Bu derslerin notlar aynen aktarlr, ancak yeni retim programnda yer almayan transfer ettii dersler ve kredisiz derslere B notu verilir.

d) TD (transfer-dikey gei); herhangi bir nlisans programndan bir lisans programna dikey gei yapm rencilerin ilgili kurulca kabul edilen dersleri iin kullanlr. Bu iaretin kullanld derslere B notu verilir.

e) TS (transfer-dier kurum yaz yaryl); niversite tarafndan uygun grlp ilgili ynetim kurulunca kabul edilen, niversite rencilerinin baka yksekretim kurumlarnn yaz yaryllarnda alp baarm olduu dersleri iin kullanlr. Bu derslerin notlar aynen aktarlr.

f) T (transfer); dersin baka bir yksekretim kurumunda alnm olmas ve yukardaki transfer trlerine dhil edilemedii durumlarda kullanlr. Daha nceden baka kurumlarda ksmen veya tamamen eitim alm ve gei yapmadan niversiteye giri snavlaryla birimde okumaya hak kazanm rencilerin, ilgili kurulca kabul edilmi dersleri bu ekilde deerlendirilir. Bu iaretin kullanld derslere B (S) notu verilir.

g) M (muafiyet snav ile muaf, kredisiz); muafiyet snav yoluyla rencinin retim programnda ngrlen yabanc dil gibi bir ksm derslerden muaf tutulduu anlamna gelir. Muaf tutulan bu dersler rencinin tamamlamakla ykml olduu toplam krediye saylmaz ve GNO/YNO hesaplarna katlmaz.

) MK (muafiyet snav ile muaf, kredili); muafiyet snav yoluyla rencinin retim programnda ngrlen temel bir ksm derslerden muaf tutulduu anlamna gelir. Muaf tutulan bu derslere B notu verilir ve rencinin tamamlamakla ykml olduu toplam krediye saylr, fakat GNO/YNO hesaplarna katlmaz. Bu dersler tekrar edilmez.

h) DP (renci deiim program); renci deiim programlar erevesinde rencilerin alm olduu, ilgili ynetim kurulunca kabul edilmi dersler iin kullanlr. Bu derslerin notlar 100lk sisteme gre ise aynen aktarlr. rencinin deiim programndan ald not harf veya 4lk not sistemine gre ise Yksekretim Kurulu Bakanlnn belirlemi olduu not dnm tablosu kullanlr. rencinin deiim programndan ald not belirli bir snr aralna gre ise (rn. ok yi veya AA = 90-100) her iki snr deerlerinin ortalamas (rn. 90 + 100 / 2 = 95) alnr.

) TK (tek ders snav); dersin tek ders snavyla alnd durumlarda kullanlr.

i) CY (ift anadal program/yan dal program); dersin ift anadal program (AP)/yan dal program dhilinde alndn gsterir.

j) ES (renim sresi sonu ek snavlar); normal eitim sresini doldurmu, fakat mezun olamam rencilerin 2547 sayl Kanunun 44 nc maddesinde tannm olan snav haklar erevesindeki dersleri iin kullanlr.

Akademik baar not ortalamalar, baarl renci, baarsz renci

MADDE 28 (1) rencilerin baar durumlar, bitirdikleri yarylda alm olduklar derslere ait Yaryl/Yl Sonu Not Ortalamas (YNO) ve alm olduklar tm dersler iin hesaplanan Genel Not Ortalamas (GNO) ile izlenir.

(2) Bu ortalamalar; ilgili derslerden alnm baar notlarnn ilgili dersin kredisi ile arplarak bulunan saylarn toplamnn, ayn derslerin kredi toplamna blnmesiyle ve bu Ynetmeliin ilgili maddeleri gz nnde tutularak elde edilir. Bu hesaplamalar sonucu ortaya kan deerler, virglden sonra iki haneye yuvarlanr. Virglden sonraki nc hane, beten kkse sfra; be veya beten bykse ikinci haneyi bir arttracak ekilde yuvarlanarak hesaplanr.

(3) Bir yaryla/yla ait YNO hesab iin, sadece o yaryla/yla ait dersler; GNO hesab iin ise, rencinin alm olduu tm dersler gz nnde tutulur. Tekrarlanan derslerde bu Ynetmeliin ilgili maddelerine gre transkripte ilenen en son baar notlar kullanlr. Kaytl bulunulan yaryl/yl sonu itibariyle YNO veya GNO belirlenirken retim programnda belirtilen alnmam dersler ortalama hesaplarna katlmaz.

(4) Baka niversitelerden yaz yarylnda alnan derslerin geme notlar rencinin daha nce baarsz olduu dnemdeki ayn derslerin notlar yerine yazlr ve ayn yaryl ile genel arlkl not ortalamasna katlr.

(5) Bulunduu yaryl/yl sonu itibariyle GNOsu en az 60 olan ve alt yaryldan/yldan baarsz olduu dersi bulunmayan (50den dk notu olmayan) renci baarl renci olarak tanmlanr. Bulunduu yaryl/yl sonu itibariyle GNOsu 59 veya daha dk olan renciler baarsz