7 Aralk 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29198

YNETMELK

Ko niversitesinden:

KO NVERSTES KRESEL KAMU HUKUKU ALIMALARI

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Ko niversitesi Kresel Kamu Hukuku almalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin ynetim ve ileyiine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Ko niversitesi Kresel Kamu Hukuku almalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin faaliyet alanlarna, Merkez organlarnn kurulu ve grevleri ile ileyiine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Ko niversitesi Kresel Kamu Hukuku almalar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Ko niversitesi Rektrn,

d) niversite: Ko niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; kamu hukuku disiplinlerinin alanna giren uluslararas insan haklar hukuku, karlatrmal anayasa hukuku, karlatrmal idare hukuku, uluslararas kamu hukuku, insan haklarnn i dnyasnda ve ticari ilikilerde uygulanmas, uluslararas ceza hukuku, karlatrmal yasama ve yarg almalar ve ekonomik kamu hukuku alanlarnda ulusal ve uluslararas dzeyde bilimsel aratrmalar ve uygulamalar yapmak ve bu tr aratrma ve uygulamalar desteklemek; akademik ve toplumsal nitelikli panel, seminer, konferans ve benzeri toplantlar yapmak; meslek ii olanlar dhil olmak zere retim-eitim ve uygulama almalarnda bulunmak; sertifika programlar dzenlemek; akademik, toplumsal ya da mesleki nitelik tayan projeler gelitirmek; Merkezin faaliyet alanna giren konularda kamusal veya zel ilgili tm kurum ve kurulularla i birlii yapmak ve danmanlk hizmetleri sunmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, amalar dorultusunda aadaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Kresel kamu hukukunun kuramsal, uygulamal ve karlatrmal alanlarnda ulusal ve uluslararas dzeyde aratrma, inceleme ve projeler yapmak ya da yaplan almalara katlmak ve desteklemek,

b) niversite bnyesinde mevcut yksek lisans ve doktora programlarnda kamu hukukunu kresel boyutlar ile ele alan dersler almasn tevik etmek,

c) Kamu hukukunu kresel boyutlar ile ele alan ulusal ve uluslararas dzeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum ve kolokyum, sergi ve benzeri her trl bilimsel, sanatsal ve kltrel etkinlikler dzenlemek; bu tr etkinliklere katlmak,

) Kresel kamu hukuku konusunda duyarll artrmak ve kamuoyunu bilgilendirmek amac ile etkinliklerde bulunmak; bu ama dorultusunda basl, szel, grsel ve internete dayal yayn yapmak ve bu tr etkinliklere katlmak,

d) Kresel kamu hukuku uygulamalar konusunda dorudan ya da dolayl ekilde ilgili sivil toplum rgtlerini de kapsamak zere btn yerel, ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularla ibirlii yapmak ve bunlarn almalarna katlmak,

e) Kamu grevlileri, hkim ve savclar, avukatlar, irket yneticileri ve sivil toplum rgtleri mensuplar gibi kamu hukuku bilgisine veya bu bilginin gncellenmesine ihtiya duyan zel gruplara ynelik eitim toplantlar dzenlemek ve eitim materyali hazrlamak,

f) Kresel kamu hukuku alannda alan ulusal ve uluslararas sekin merkezler ve aratrma kurulular ile i birlii ve iletiimi salamak,

g) Kresel kamu hukuku aratrmalar ve uygulamas alannda Ynetim Kurulunun Merkezin amacna uygun olarak kararlatraca dier faaliyetlerde bulunmak,

) Ko niversitesi bnyesinde kurulan dier aratrma ve uygulama merkezleri ile ortak akademik ve mesleki faaliyetlerde bulunmak,

h) Kresel kamu hukukunun ticari ilikiler ve i dnyasna etkilerine ilikin alanlarda, zellikle evre, kalknma, enerji, reglasyon, salk, zelletirme, kamu-zel sektr ortakl ve insan haklar konularnda Ko niversitesi Dr. Nsret-Semahat Arsel Uluslararas Ticaret Hukuku Merkezi ile birlikte ortak aratrma projeleri ve mesleki etkinlikler gelitirmek,

) Kresel kamu hukuku almalar alannda sekin aratrmalar ile ne km yerli ve yabanc retim yeleri, uygulamaclar ve Ko niversitesi kamu hukuku yksek lisans ve doktora rencileri ile i birliine dayal zel programlar ve etkinlikleri desteklemek.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Ynetim Kurulu,

b) Mdr,

c) Danma Kurulu.

Ynetim kurulu

MADDE 8 (1) Ynetim Kurulu; Ynetim Kuruluna bakanlk yapan Mdrn yan sra, Merkezin faaliyet alanna giren konularda alan niversitenin tam zamanl retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen drt ye olmak zere toplam be yeden oluur.

(2) Sresi dolan yeler yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden ayrlanlarn ve alt aydan fazla niversite dnda grevlendirilenlerin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeni yeler grevlendirilir.

(3) Ynetim Kurulu, Mdr tarafndan belirlenen ve yelere nceden bildirilen gndem dorultusunda, ylda iki defa olaan ve gerekli olduunda Mdrn ars zerine olaanst olarak toplanr. Ynetim Kurulu ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr ve toplantya katlanlarn oy okluu ile karar alr. Oylarn eit olmas durumunda Mdrn oyu ynnde ounluk salanm kabul edilir.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasnda ve yrtlmesinde Mdre yardmc olmak ve Mdrle i birlii iinde almak,

b) Danma Kurulu yelerini Aratrma ve Gelitirmeden Sorumlu Rektr Yardmclna nermek,

c) alma plann, aratrma ve eitim-retim projelerini Mdrle i birlii iinde kararlatrmak,

) Merkez btesinin hazrlanmas konusunda Mdre yardmc olmak,

d) Gerekli grlen durumlarda uzmanlk komisyonlar kurarak almalar yrtmek,

e) lgili mevzuatla verilen dier grevleri yerine getirmek.

Mdr ve mdr yardmcs

MADDE 10 (1) Mdr, kresel kamu hukuku alannda almalar bulunan veya bu alanda almak isteyen niversitenin kadrolu retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Grev sresi biten Mdr ayn usulle yeniden grevlendirilebilir. Mdrn alt aydan daha fazla sre ile grevi banda bulunmamas durumunda grevi sona erer. Sresi dolmadan grevinden ayrlan Mdrn yerine Rektr tarafndan ayn usulle yeniden grevlendirme yaplr.

(2) Mdr; Merkezin alma kapasitesinin etkin bir ekilde kullanlmasndan, almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesinden, faaliyetlerin gzetim ve denetiminin yaplmasndan Aratrma ve Gelitirmeden Sorumlu Rektr Yardmclna kar sorumludur.

(3) Mdr; Merkezin almalarn Aratrma ve Gelitirmeden Sorumlu Rektr Yardmclna rapor eder ve niversitenin Hukuk Fakltesi Dekanl ile i birlii iinde alr.

Mdrn grevleri

MADDE 11 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Ulusal ve uluslararas dzeyde Merkezi temsil etmek,

b) Danma Kurulunu ve Ynetim Kurulunu toplantya armak, gndemi hazrlamak, toplantya bakanlk etmek,

c) alma programn ve yllk gelir ve gider btesini Ynetim Kurulu ile i birlii iinde hazrlamak ve Aratrma ve Gelitirmeden Sorumlu Rektr Yardmclna sunmak,

) lgili mevzuatla verilen dier grevleri yapmak.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Mdrn bakanlnda, kamu hukuku alannda yetkin aratrmalar ve almalar bulunan ya da kamu veya zel sektrde veya sivil toplum kurulularnda almalar yrtm ve yrten kiilerden oluur. Danma Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi dolan yeler yeniden grevlendirilebilir.

(2) Danma Kurulu; Merkezin faaliyetleriyle ilgili proje nerilerinde bulunur, projelerin gelitirilmesine yardmc olur, Merkezin alma alanlarnda faaliyette bulunan uzman kiilerin Merkeze destek olmasn salar ve Merkezin elindeki kaynaklarn gelitirilmesi iin gerekli almalarda bulunarak destek olur.

(3) Danma Kurulu; Mdrn ars zerine ylda en az bir kez ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr.

(4) Danma Kurulunun grevi; Merkezin faaliyet alanna giren tm konularda gr bildirmek ve bu Ynetmelikte belirtilen dier grevleri yerine getirmektir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilen personel tarafndan karlanr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Ko niversitesi Rektr yrtr.