7 Aralk 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29198

YNETMELK

Akdeniz niversitesinden:

AKDENZ NVERSTES DENEY HAYVANLARI UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Akdeniz niversitesi Deney Hayvanlar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amac, faaliyet alanlar, organlar ve ynetimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Akdeniz niversitesi Deney Hayvanlar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amac, faaliyet alanlar, organlar ve ynetimine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Aratrma: Bilimsel bilgi elde etmek amac ile deney hayvanlar zerinde yrtlecek her trl almay,

b) Deney hayvan: Deneysel almalarda kullanlan tm hayvanlar,

c) Merkez (ADAM): Akdeniz niversitesi Deney Hayvanlar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

) Mdr: Merkez Mdrn,

d) Rektr: Akdeniz niversitesi Rektrn,

e) Uygulama: Deney hayvanlar zerinde yaplacak eitim ve aratrma amal bilimsel giriimleri,

f) niversite: Akdeniz niversitesini,

g) Veteriner hekim: Merkezde grevli veteriner hekimi,

) Yerel Etik Kurul: Akdeniz niversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunu,

h) Ynetim Kurulu: Akdeniz niversitesi Deney Hayvanlar Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac ve faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) Merkezin amac ve faaliyet alanlar unlardr:

a) Merkez bnyesinde yrtlecek aratrmalara gerekli destei salayacak her trl altyapy kurmak ve altrmak.

b) Aratrmalarda kullanlacak deney hayvanlarnn uluslararas standartlarda retilmesi, yetitirilmesi, bakm ve beslenmesini salayacak alt yapy oluturmak.

c) Deney hayvanlar alanndaki aratrma ve uygulamalar iin yerli ve yabanc kurulular ile ibirlii yapmak.

) Deney hayvanlarnn kullanld her trl bilimsel, teknik aratrma ve uygulamalar tevik etmek, desteklemek, resmi ve zel kurulular ile dier ilgililerin yararlanmasn salamak, bu kurulularn talebi zerine kendi alanna giren konularda danmanlk hizmeti vermek.

d) niversite bnyesindeki deneysel aratrmalarda uygulama yapacak elemanlarn yetimesini tevik etmek, bu kiileri desteklemek ve deney hayvanlar alanndaki aratrmalarda gerekli koordinasyonu salamak.

e) Seminer, kurs ve konferanslar dzenlemek, gerektiinde bu almalarla ilgili sertifikalar vermek.

f) Yerel Etik Kurul ve grev alan ile ilgili dier birimler ile ibirlii yapmak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 6 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

Mdr

MADDE 7 (1) Mdr, deney hayvan kullanlan aratrmalar konusunda en az on yl deneyimli, deney hayvanlar bakm ve kullanm sertifikasna sahip, deney hayvanlar zerinde yrtlm en az be adet yayna sahip ve deney hayvanlarnn kullanld en az 5 projede proje yrtcs olarak grev alp projeleri baaryla tamamlam niversitede daimi statde grev yapan retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilir. Sresi biten Mdr tekrar grevlendirilecei gibi, grev sresi dolmadan ayn usul ile grevden alnabilir. Mdr en fazla iki dnem grev yapar.

(2) Mdrn teklifi ve Rektrn onay ile Ynetim Kurulu yeleri arasndan en fazla kii mdr yardmcs grevlendirilir. Sresi biten mdr yardmcs tekrar grevlendirilecei gibi, grev sresi dolmadan ayn usulle grevden alnabilir. Mdr yardmclar, Mdrn stlendii tm grev ve sorumluluklarn yerine getirilmesinde Mdre yardmc olur. Mdrn nerileri dorultusunda Merkezin alt birimlerinin sorumluluklarn yrtr.

(3) Mdr, grevde bulunmad zamanlarda kendisine yardmclarndan biri veklet eder. Greve veklet alt aydan fazla srerse yeni bir Mdr grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde yardmclarnn da grevi sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 8 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Bu Ynetmelikte ve Ynetim Kurulu tarafndan belirtilen ilkeler dorultusunda Merkezin genel alma dzenini salamak ve ilgili dier ynetim konularnda karar verip giriimlerde bulunmak.

b) Merkezin idari ilikilerini yrtmek, Merkezin alma birimleri zerinde genel gzetim ve denetim grevini yrtp koordinasyonu salamak, gerekli grd hallerde birimler arasnda personel ve grev deiiklii yapmak.

c) Merkezde alan veteriner hekimler ve teknik personelin grev paylamn ve alma dzenini belirlemek ve denetlemek.

) Yurt ii ve yurt d aratrma ve uygulama merkezleri ile ibirlii yaparak amaca uygun projeler retilmesini salamak.

d) Her takvim ylnn bitimini takip eden Ocak aynda, o yl iinde Merkezde gerekletirilen aratrmalar hakknda faaliyet raporu hazrlayarak bu faaliyet raporunu Ynetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezin alma birim sorumlularn grevlendirmek veya grevden almak, bu birimleri denetlemek.

f) Merkez bnyesinde barndrlan hayvanlarn refah ve bakm artlarn denetlemek.

g) Personele ynelik hizmet ii eitimler dzenlemek.

) Aratrmaclarn hizmetine sunulan Merkez olanaklarnn, bavuru sras dikkate alnarak, eit ekilde kullanlabilmesi iin gerekli plan ve dzenlemeleri yapmak.

h) Deney hayvanlar nitesine gelen veya retilen, satlan, deneyde kullanlan, karantinada tutulan, len-nakledilen hayvanlarn; tr, rk, cinsi, geli, doum, lm, sat, nakil tarihleri, uygulanan ilemler, satn almak veya kullanmak amac ile bavuran ahsn isim ve adresi ile hayvanlarn akbetlerinin kaytlarnn tutulmasn salamak.

) Denetim defterini muhafaza etmek, istenildii takdirde bilgi ve belgeleri yetkililere gstermek.

i) Merkezin alma plan ve program ile acil eylem plann hazrlamak.

j) Merkezin her trl ihtiyacnn belirlenmesi ve bunlarn karlanmas iin gerekli giriimlerde bulunmak.

k) Projelerin izin verilmi prosedre uygun olarak yaplmasndan ve prosedrlere uyulmamas durumunda gerekli nlemlerin alnmas ve kayda geirilmesi, durumun kullanc kurulu bnyesindeki Yerel Etik Kurula ve gerektiinde ilgili Bakanla bildirilmesini salamak.

l) Deneyler sonucunda ortaya kan, evre ve sala zararl olan tm tbbi ve biyolojik atklarn imhasnn salanmas iin gerekli giriimlerde bulunmak ve tedbir almak.

m) Yerel Etik Kurulu ile koordinasyonu salamak.

Ynetim Kurulu

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu aadaki temsilcilerden oluur:

a) Tp Fakltesi bnyesinde daimi statde grev yapan retim yesi.

b) Ziraat Fakltesi Zootekni Blm bnyesinde daimi statde grev yapan bir retim yesi.

c) Fen Fakltesi Biyoloji Blm bnyesinde daimi statde grev yapan bir retim yesi.

) Su rnleri Fakltesi bnyesinde daimi statde grev yapan bir retim yesi.

d) Bilimsel Aratrma Projeleri Komisyonu yesi bir retim yesi.

(2) Faklteleri temsilen Ynetim Kurulu yesi olarak grevlendirilecek olan temsilcilerde deney hayvanlar zerinde yrtlm en az 3 adet yayna sahip olmalar ve deney hayvannn kullanld en az 3 projede proje yrtcs olarak grev alp projeleri baaryla tamamlamalar art aranr.

(3) Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak zere yeni bir ye grevlendirilir.

(4) Ynetim Kurulunun bakan Mdrdr. yeler, Rektr tarafndan yllna grevlendirilir. Sresi dolan yeler ayn usulle tekrar grevlendirilebilir veya sresi dolmadan ayn usulle grevden alnabilir.

(5) Ynetim Kurulu ylda en az iki kez olaan, Mdrn talebi zerine ise olaanst toplanr. Kararlar toplantya katlan yelerin salt ounluu ile alnr. Eitlik olmas durumunda bakann oyu ynnde ounluk salanm saylr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin amacna uygun aratrma politika stratejisini belirlemek.

b) Merkez bnyesinde yrtlecek eitim faaliyetlerini planlamak, yrtmek ve sonu raporunu incelemek.

c) Merkez bnyesinde yrtlecek aratrmalar iin deney hayvan temini iin prosedrleri belirlemek.

) Bilimsel aratrma projeleri koordinasyon birimi tarafndan desteklenen projeler ile yerel, ulusal ve uluslararas kurulularca desteklenen projelerin Merkezde allmasna imkn ve destek salamak.

d) Merkezce yrtlecek faaliyetlere ilikin alma esaslarn, hizmet haklarna ait esaslar ve Merkezce sunulacak her trl hizmetin bedelini belirlemek, gelir ve giderin dal ve kullanl ekillerini ilgili mevzuata uygun olarak belirlemek.

e) Mdr tarafndan hazrlanan yllk faaliyet plan ve programlar ile bu faaliyetlerle ilgili esaslar grp karara balamak.

f) Ynetim Kurulu toplantlarn periyodik olarak ve nceden ilan edilmi gnlerde yapmak.

g) Mdrn belirleyecei dier konular grerek karara balamak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

alma birimleri

MADDE 11 (1) Merkezde oluturulacak alma birimleri Mdrn nerisi zerine Ynetim Kurulu kararyla belirlenir.

(2) alma birimleri, Mdr ve mdr yardmclar tarafndan hazrlanp Ynetim Kurulu tarafndan onaylanan alma kurallarna gre grev yaparlar. alma birimleri Mdr ve mdr yardmclarnn sorumluluunda faaliyet gsterirler.

(3) alma birimi sorumlular Mdr tarafndan belirlenir. Grev sresi biten alma birimi sorumlular tekrar seilebilir veya sresinden nce grevleri sonlandrlabilir.

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan grevlendirilecek personelce karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 (1) Merkezin harcama yetkilisi Mdrdr.

Demirbalar

MADDE 14 (1) Merkeze ilgili birimlerce alnan her trl alet, ekipman ve demirbalar Merkezin kullanmna tahsis edilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hkmleri ve Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Akdeniz niversitesi Rektr yrtr.