6 Aralık 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29197

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ

(SAYI: 2007/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 8/3/2007 tarihli ve 26456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1)’in adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 24) MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.