6 Aralık 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29197

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI
HESAP PLANLARINA
İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2006-1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 7/10/2006 tarihli ve 26312 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planlarına İlişkin Genel Tebliğ (Sayı: 2006-1)’in adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 23) GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARI”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.