6 Aralk 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29197

YNETMELK

zmir Ekonomi niversitesinden:

ZMR EKONOM NVERSTES RETME VE RENME UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; zmir Ekonomi niversitesi retme ve renme Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyetlerine, ynetim organlarna ve ynetim organlarnn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; zmir Ekonomi niversitesi retme ve renme Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyetlerine, ynetim organlarna ve ynetim organlarnn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez (EKOETM): zmir Ekonomi niversitesi retme ve renme Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Merkez Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Rektr: zmir Ekonomi niversitesi Rektrn,

) niversite: zmir Ekonomi niversitesini,

d) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Snf ii ve snf d eitim srelerinde retme ve renmenin etkin bir biimde gerekletirilmesi iin ilgili her alanda aratrma yapmak ve eitime ynelik faaliyetlerde bulunmak.

b) Etkin renme srelerini ve eletirel dnceyi tevik eden yntemleri yaygnlatrarak, retim elemanlarnn ve rencilerin yeniliki eitim uygulamalaryla btnlemelerine destek olmak; hem retim elemanlarna hem de rencilere ynelik alma gruplar, seminerler, konferanslar, bilgi teknolojileri destei, danmanlk gibi hizmetler salamak.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Uzaktan eitim veren programlara ihtiya duyduklar destei vermek.

b) Dijital eitim tekniklerini yaygnlatrmak.

c) rencilerin ihtiya duyduklar derslerde akran destei almasna arac olmak.

) rencilerin akademik planlama, etkin alma yntemleri, yazma ve konuma becerileri gibi konularda kendilerini gelitirmeleri iin destek sunmak.

d) rencilerin akademik geliimleri konusunda ihtiya duyduklar konularda danmanlk vermek.

e) rencilere akademik etik, akran basks, hayat boyu renme, zaman ynetimi gibi konularda destek vermek.

f) Lisansst rencilere tez nerisi hazrlama, yeterlik snavna hazrlanma, burslara bavurma gibi konularda destek vermek.

g) retim elemanlarna yeni ve etkin retme teknikleri konusunda destek vermek.

) renme ve retme konularnda seminer, altay ve konferanslar dzenlemek.

h) retme ve renme konusunda bir veritaban oluturmak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Merkez Mdr,

b) Merkez Ynetim Kurulu.

Merkez Mdr ve grevleri

MADDE 8 (1) Merkez Mdr, niversite retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Merkez Mdrnn nerisi zerine retim elemanlar arasndan iki kii mdr yardmcs olarak Rektr tarafndan yllk sreyle grevlendirilir. Merkez Mdr grevi banda bulunmad zamanlarda yerine grevlendirecei mdr yardmclarndan biri vekalet eder. Vekalet sresi alt ay geemez.

(2) Merkez Mdr Ynetim Kurulunun bakandr. Sresi sona eren Merkez Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(3) Merkez Mdrnn grevleri; Ynetim Kurulunu toplantya armak, Ynetim Kurulunun ald kararlar ve hazrlad alma programn uygulamak, almalar denetlemek, Merkezi amalar dorultusunda ynetmek, Merkezin yllk faaliyet raporunu hazrlamak ve Ynetim Kuruluna sunmaktr.

Ynetim Kurulu ve grevleri

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu, Merkez Mdr ve niversite retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan grevlendirilen alt kiiden oluur. Sresi dolan yeler yeniden grevlendirilebilir. Sreleri bitmeden ayrlan yelerin yerine kalan sreyi tamamlamak zere yenileri grevlendirilebilir.

(2) Ynetim Kurulu, Merkez Mdrnn daveti zerine ayda en az bir kez toplanr ve Merkezin faaliyetlerini gzden geirerek ilgili konularda karar alr. Ynetim Kurulu salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

(3) Ynetim Kurulu, Merkez Mdrnn her faaliyet dnemi sonunda hazrlayaca faaliyet raporunun dzenlenmesine ilikin esaslar tespit eder, sunulan raporu deerlendirir, bir sonraki dneme ait alma programn grerek karara balar.

DRDNC BLM

Son Hkmler

Yrrlk

MADDE 10 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 11 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini zmir Ekonomi niversitesi Rektr yrtr.