6 Aralk 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29197

TEBL

Maliye Bakanlndan:

MUHASEBAT GENEL MDRL GENEL TEBL

(SIRA NO: 38)

MUHASEBE YETKLLERNCE YAPILACAK YETK DEVR

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, dzenleyici ve denetleyici kurumlar hari olmak zere genel ynetim kapsamnda yer alan kamu idarelerinde grevli muhasebe yetkililerinin, yardmclarna yapacaklar yetki devrine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesi, 13/12/1983 tarihli ve 178 sayl Maliye Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin Ek 18, Ek 19 ve Ek 20 nci maddeleri ile 30/12/2005 tarihli ve 2005/9912 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle giren Muhasebe Yetkilisi Adaylarnn Eitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin 26 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Tebliin uygulanmasnda;

a) Bakanlk: Maliye Bakanln,

b) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yrtlmesinden ve muhasebe biriminin ynetiminden sorumlu, usulne gre atanm sertifikal yneticiyi,

c) Muhasebe yetkilisi yardmcs: Muhasebe yetkililerinin yardmclarn,

ifade eder.

Muhasebe yetkililerince, yardmclarna devredilecek grev ve yetkiler

MADDE 4 (1) Aada saylan ilemlere ilikin grev ve yetkilerden muhasebe yetkilisince uygun grlenler yardmclarna devredilebilir.

a) Tahsilat ve tahsilatn muhasebeletirilmesi ilemlerinde;

1) Yaplan tahsilatn muhasebeletirilmesine ilikin muhasebe ilem fileri, gerek veya tzel kiiler veya kamu idarelerine mahsup alnds yerine verilecek muhasebe ilem fii ya da deme emri belgesi rneklerini tasdik etmek ve teslimat mzekkerelerini tutarna baklmakszn imzalamak,

2) Muhasebe yetkilisi mutemetleriyle ilgili olarak 2/6/1934 tarihli ve 2489 sayl Kefalet Kanunu ile 31/12/2005 tarihli ve 26040 3 nc Mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Grevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelikte yer alan hkmlere gre yerine getirilmesi gereken kontrol ve denetim grevine ilikin ilemleri yapmak.

b) deme, iade, mahsup ve bunlarn muhasebeletirilmesi ilemlerinde;

1) Bakanln Parasal Snrlar ve Oranlar Hakknda Genel Tebliinde gsterilen vergi ve sair kesintiler dlmeden nceki tutara kadar olan deme emri belgesi veya muhasebe ilem fii ile bunlarla ilgili ek ve gnderme emirlerini imzalamak,

2) Bir kiiye, ayn gnde birden fazla belge ile yaplacak demelerde, her bir belge iin devredilen yetki snr almamak kouluyla, bu belgelerin toplam tutar iin dzenlenecek ek veya gnderme emirlerini imzalamak.

c) Dier ilemlerde;

1) Mevzuat gerei muhasebe birimlerine teslim edilen banka teminat mektubu veya menkul deerlerin kaytlara alnmas ile i veya ilemin sonulanmas nedeniyle ksmen veya tamamen ilgilisine iadesine ilikin ilemleri, Bakanln Parasal Snrlar ve Oranlar Hakknda Genel Tebliinde gsterilen limit dahilinde sonulandrmak, bunlarla ilgili yazlar ve muhasebeletirme belgelerini imzalamak,

2) Kk ambarda bulunan deerli katlarn yetkili memurlara zimmetle verilmesi veya sat ile ilgili belgeleri imzalamak,

3) denek hesaplarnn muhasebeletirilmesi iin dzenlenen muhasebeletirme belgelerini tutarna baklmakszn imzalamak,

4) alanlarn aylk bordrolarndan kesilerek 333-Emanetler Hesab, 360-denecek Vergi ve Fonlar Hesab ile 361- denecek Sosyal Gvenlik Kesintileri Hesabna kaydedilen tutarlardan ilgili yerlere yaplacak gndermeler iin dzenlenen muhasebeletirme belgelerini tutarna baklmakszn imzalamak.

Yetki devrine ilikin esaslar

MADDE 5 (1) Yetki devri, i hacmi ve yardmc says dikkate alnarak muhasebe yetkilisi tarafndan yardmclarna yazl olarak tebli edilmek suretiyle yaplr. Tebligatta, devredilen yetki ve grevlerin snrlar ile yardmclarn grevinden geici ayrlmalarnda ve tereddde dlen hususlarda devredilen yetkilerin, kim tarafndan kullanlaca da aka belirtilir.

(2) Sz konusu tebligat yazlarnn bir rnei Saytayca incelenmek zere muhafaza edilen belgeler arasnda saklanr. Genel bte kapsamndaki kamu idarelerine ait belgelerin muhasebe birimince ilgili harcama birimlerine tesliminde, dzenlenen tutanaa tebligat yazlar da eklenir.

(3) Muhasebe yetkilisinin, devrettii grev ve yetkilerle ilgili idari sorumluluu devam eder.

(4) Yetki devrini mteakip, muhasebe biriminde dzenlenen belgelere, muhasebe yetkilisi sfat ve yetkisini kullananlarn ad-soyad ile unvan yazlr veya isim ve unvan kaesi baslr.

Yetki devri yapabilecek muhasebe yetkilileri

MADDE 6 (1) Genel bte kapsamndaki kamu idarelerinde hizmet veren muhasebe birimlerinin muhasebe yetkililerinden; merkez saymanlk mdrleri, muhasebe mdrleri, vergi dairesi mdrleri, Bakanla bal kurum saymanlk mdrleri ile bir nceki mali yl sonu itibaryla yevmiye says onbe bini geen ile malmdrleri yardmclarna yetki devri yapabilir.

(2) Genel bte dndaki dier kamu idarelerinde ise 4 ve 5 inci maddelerde belirlenen esaslara bal kalnmas kouluyla, muhasebe yetkilisi tarafndan yaplacak yetki devri st yneticinin onay ile yaplr.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 7 (1) 20/2/2004 tarihli ve 25379 1 inci Mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Yetki Devri ve Sorumluluklar hakkndaki Muhasebat Genel Mdrl Genel Teblii (Sra No: 8) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 8 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 9 (1) Bu Tebli hkmlerini Maliye Bakan yrtr.