6 Aralk 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29197

YNETMELK

Dantay Bakanlndan:

DANITAY PERSONEL GREVDE YKSELME VE

UNVAN DEKL YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, liyakat ve kariyer ilkeleri erevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlamas esas alnarak Dantay Bakanl personelinin grevde ykselme ve unvan deiikliklerine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Dantay Bakanlnda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi olarak grev yapan personelden bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen grevlere, grevde ykselme ve unvan deiiklii suretiyle atanacaklar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Ayn dzeyde grev: Bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen grev gruplarn,

b) Bakanlk: Dantay Bakanln,

c) Grevde ykselme: 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi grevlerden bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde saylan grevlere ayn veya baka hizmet snflarndan yaplacak atamalar,

) Grevde ykselme snav: Yaz leri Mdr ve ayn dzeydeki dier mdr kadrolarna grevde ykselme suretiyle atanacaklarn tabi tutulacaklar yazl ve szl snav; dier kadrolar iin ise grevde ykselme suretiyle atanacaklarn tabi tutulacaklar yazl snav,

d) Hizmet sresi: 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine gre hesaplanan sreleri,

e) Personel: Bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde yazl mdrlkler ve bro ile kalemlerde 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi alanlar,

f) Unvan deiiklii: En az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik renim sonucu edinilen unvanlara, unvan deiiklii suretiyle yaplacak atamalar,

g) Unvan deiiklii snav: Unvan deiiklii suretiyle atanacaklarn tabi tutulaca yazl snav,

ifade eder.

KNC BLM

Grevde Ykselme ve Unvan Deiikliine likin Esaslar

Hizmet gruplar

MADDE 5 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda bulunan grevde ykselme ve unvan deiiklii suretiyle atama yaplacak kadrolar aada belirtilmitir.

(2) Grevde ykselmeye tabi kadrolar:

a) Ynetim Hizmetleri Grubu;

1) Yaz leri Mdr, Yayn leri Mdr, Personel ve Eitim Mdr, Ktphane Mdr, dari ler Mdr, Ariv Mdr, Bilgi lem Merkezi Mdr,

2) ef.

b) Bilgi lem Hizmetleri Grubu;

1) zmleyici.

c) dari Hizmetler Grubu;

1) Ayniyat Sayman,

2) Veri Hazrlama ve Kontrol letmeni, Bilgisayar letmeni, Zabt Katibi,

3) ofr.

) Yardmc-Hizmetler Grubu;

1) A, Beki, Datc, Hizmetli, Mbair, Garson, Teknisyen Yardmcs.

(3) Unvan deiiklii suretiyle atama yaplacak kadrolar:

a) Mhendis, Fizyoterapist, Programc, Tekniker, Hemire, Laborant, Teknisyen, Salk Teknisyeni.

Grevde ykselme suretiyle atanacaklarda aranacak artlar

MADDE 6 (1) Bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde saylan grev unvanlarna grevde ykselme suretiyle atanacaklarda aadaki artlar aranr.

a) Yaz leri Mdr, Yayn leri Mdr, Personel ve Eitim Mdr, Ktphane Mdr, dari ler Mdr ve Ariv Mdr kadrolarna atanabilmek iin;

1) Drt yllk yksekokul veya Adalet Meslek Yksek Okulunu bitirmi olmak,

2) Ktphane Mdrl iin yksekretim kurumlarnn ktphanecilik blm mezunu olmak,

3) lan edilen kadrolar iin bu artlar salayan personelin bulunmama hali hari olmak zere, en az 2 yl Dantayda olmak kaydyla; Dantay, blge idare, idare ve vergi mahkemelerinde 3 yl ef kadrosunda veya 5 yl ayniyat sayman kadrosunda ya da zabt katibi, veri hazrlama ve kontrol iletmeni ve bilgisayar iletmeni kadrolarndan herhangi birinde toplam 8 yl sreyle hizmeti olmak,

4) Grevde ykselme amacyla yaplan yazl ve szl snavlarda baarl olmak,

b) Bilgi lem Merkezi Mdrl iin;

1) 4 yllk yksekretim kurumlarnn bilgisayar, biliim sistemleri, yazlm, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleme, telekomnikasyon, mekatronik, endstri, kontrol ve sistem, bilgisayar bilimleri mhendislii blmlerinden mezun olmak,

2) lan edilen kadrolar iin bu artlar salayan personelin bulunmama hali hari olmak zere, en az 2 yl Dantayda olmak kaydyla; ef kadrosunda 3 yl veya zmleyici, programc ve mhendis kadrolarnn herhangi birinde 8 yl sreyle hizmeti olmak,

3) Grevde ykselme amacyla yaplan yazl ve szl snavlarda baarl olmak,

c) ef kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekokul bitirmi olmak,

2) lan edilen kadrolar iin bu artlar salayan personelin bulunmama hali hari olmak zere, en az 2 yl Dantayda olmak kaydyla; Dantay, blge idare, idare ve vergi mahkemelerinde 3 yl ayniyat sayman, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, bilgisayar iletmeni ya da zabt ktibi kadrolarndan birinde olmak zere toplam 5 yl hizmeti olmak,

3) Grevde ykselme yazl snavnda baarl olmak,

) zmleyici kadrosuna atanabilmek iin;

1) Yksekokullarn bilgisayar programcl blm mezunu olmak veya Yksekretim kurumlarnn en az 4 yllk eitim veren matematik, istatistik, fizik, bilgisayar, elektrik ve elektronik veya mhendislik blmlerinden mezun olmak,

2) lan edilen kadrolar iin bu artlar salayan personelin bulunmama hali hari olmak zere, en az 2 yl Dantayda olmak kaydyla; Dantay, blge idare, idare ve vergi mahkemelerinde mhendis, tekniker, programc, istatistiki ve teknisyen kadrolarndan herhangi birinde toplam 3 yl hizmeti olmak,

3) En az iki programlama dilini bildiini belgelemek,

4) Grevde ykselme yazl snavnda baarl olmak,

d) Veri hazrlama ve kontrol iletmeni, bilgisayar iletmeni ile zabt katibi kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Milli Eitim Bakanlnca onaylanm daktilo veya bilgisayar sertifikasna sahip bulunmak,

3) lan edilen kadrolar iin bu artlar salayan personelin bulunmama hali hari olmak zere, en az 2 yl Dantayda veya blge idare, idare ve vergi mahkemelerinde 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 36 nc maddesinde saylan snflarda gemek zere toplam 3 yl hizmeti olmak,

4) Grevde ykselme yazl snavnda baarl olmak,

e) ofr kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) E snf src belgesine sahip olmak,

3) lan edilen kadrolar iin bu artlar salayan personelin bulunmama hali hari olmak zere, en az 2 yl Dantayda olmak kaydyla, Dantay, blge idare, idare ve vergi mahkemelerinde 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 36 nc maddesinde saylan snflarda gemek zere toplam 3 yl hizmeti olmak,

4) Grevde ykselme yazl snavnda baarl olmak,

artlar aranr.

(2) Grevde ykselme ile ilgili ilan sonucu alma sresi nedeniyle atama yaplacak kadro says kadar bavuru olmamas halinde Dantay veya blge idare, idare ve vergi mahkemelerindeki alma sresi art aranmaz. Ancak alma sresi artn tamayanlar arasndan, dier artlar tamalar kaydyla alma sresi en fazla olandan balamak zere eksik kadro says kadar personel grevde ykselme snavna tabi tutulabilir.

Unvan deiiklii suretiyle atanacaklarda aranacak artlar

MADDE 7 (1) Bu Ynetmeliin 5 inci maddesinin nc fkrasnda belirtilen unvan deiiklii suretiyle atanacaklarda aadaki artlar aranr.

a) Mhendis ve Fizyoterapist kadrolarna atanabilmek iin;

1) Faklte veya yksekokullarn ilgili blmlerinden mezun olmak,

2) Yaplacak unvan deiiklii snavnda baarl olmak,

b) Programc kadrosuna atanabilmek iin;

1) ki yllk yksekokullarn bilgisayar programcl blmnden mezun olmak veya drt yl sreli yksekretim mezunu olup Milli Eitim Bakanlndan onayl programc sertifikasna sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bilmek,

3) Yaplacak unvan deiiklii snavnda baarl olmak.

c) Tekniker kadrosuna atanabilmek iin;

1) ki yl sreli mesleki veya teknik yksekretim mezunu olup, tekniker unvann alm olmak,

2) Yaplacak unvan deiiklii snavnda baarl olmak,

) Hemire kadrosuna atanabilmek iin;

1) Fakltelerin, yksekokullarn veya salk meslek liselerinin hemirelik blm mezunu olmak,

2) Yaplacak unvan deiiklii snavnda baarl olmak,

d) Laborant kadrosuna atanabilmek iin;

1) ki yllk meslek yksekokulu ilgili blm mezunu olmak,

2) Yaplacak unvan deiiklii snavnda baarl olmak,

e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek iin;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eitim retim veren okullardan mezun olmak,

2) Yaplacak unvan deiiklii snavnda baarl olmak,

f) Salk Teknisyeni kadrosuna yaplacak atamalarda;

1) Lise dengi mesleki veya yksekokullarn ilgili blmlerinden mezun olmak,

2) Yaplacak unvan deiiklii snavnda baarl olmak,

artlar aranr.

(2) Grevde ykselme ve unvan deiiklii snavlarna bavurabilmek iin son yl ierisinde aylktan kesme ve st disiplin cezas almam olmak gerekir.

NC BLM

Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Snav Esaslar

Grevde ykselme snav

MADDE 8 (1) Grevde ykselme amacyla bavuranlarn 5 inci maddede belirtilen grevlere atanabilmeleri iin, bu Ynetmelie uygun olarak yaplacak snav ya da snavlarda baarl bulunmalar gerekir.

(2) Grevde ykselme snav, Yaz leri Mdr ve ayn dzeydeki dier mdr kadrolarna atanacaklarda yazl ve szl; dier personel iin ise yazl olarak yaplr.

Atama yaplacak kadrolarn belirlenmesi, duyuru ve bavuru

MADDE 9 (1) Grevde ykselme suretiyle atama yaplacak kadrolar Bakanlka belirlenerek yazl snav tarihinden en az yirmi gn nce duyurulur. Bavuru sresi en az be i gn olarak belirlenir.

(2) Bu ilnda;

a) Atama yaplacak kadrolarn snf, unvan, derecesi ve says,

b) Bavuruda aranacak artlar,

c) Bavuru yeri ve ekli,

) Bavurunun balang ve biti tarihleri,

d) Yazl snav konu balklar ve ilgili dier hususlar,

gsterilir.

(3) lan edilen kadrolar iin belirlenen bavuru tarihinin son gn itibaryla aranan nitelikleri tayan personel, bavuru artlarn tad farkl unvanl kadrolardan sadece biri iin duyuruda belirtilen ekilde ilgili snav kuruluna bavuruda bulunabilir.

(4) Aylksz izinde bulunanlar ile ilgili mevzuat uyarnca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olanlarn da snava katlmalar mmkndr.

(5) Bavuruda bulunanlarn gerekli artlar tayp tamadklar snav kurulunca incelenir. Aranan artlar tayanlardan bavurusu kabul edilenler Bakanln resmi intranet sitesinde ilan edilir.

Yazl snav

MADDE 10 (1) Yazl snav, bu snava ilikin konu balklarna duyuruda yer verilmek suretiyle, Bakanlk tarafndan yaplabilecei gibi lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlna, Milli Eitim Bakanlna, Trkiye ve Ortadou Amme daresi Enstits Genel Mdrlne veya yksek retim kurumlarndan birine yaptrlabilir.

(2) Yazl snav, yz tam puan zerinden deerlendirilir. Yazl snavda yz zerinden en az yetmi puan alanlar baarl saylr. Szl snava alnacak personel iin ise yazl snav baar puan en az altmtr.

Szl snav

MADDE 11 (1) Yaz leri Mdr ve ayn dzeydeki mdr kadrolarna atanacaklardan yazl snavda en yksek puan alan adaydan balamak zere ilan edilen kadro saysnn be katna kadar aday szl snava alnr. Son adayla ayn puana sahip olanlarn da tamam szl snava alnr. Yazl snav sonucunda baarl olanlardan szl snava alnabilecek aday says, ilan edilen kadro saysnn be katn bulmazsa, yalnzca baarl olanlar szl snava alnr.

(2) lgili personel, Snav Kurulunun her bir yesi tarafndan;

a) Snav konularna ilikin bilgi dzeyi (25 puan),

b) Bir konuyu kavrayp zetleme, ifade yetenei ve muhakeme gc (15 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranlarnn greve uygunluu (15 puan),

) zgveni, ikna kabiliyeti ve inandrcl (15 puan),

d) Genel kltr ve genel yetenei (15 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl (15 puan),

esas alnarak yz tam puan zerinden deerlendirilir. Snav kurulu yelerinin her biri tarafndan ayr ayr takdir edilen puanlar Ek 2'de yer alan deerlendirme formuna ilenerek imzalanr. Her yenin vermi olduu puanlar Ek 3'te yer alan birletirme tutananda gsterilerek puanlarn aritmetik ortalamas alnmak suretiyle personelin szl snav puan tespit edilir. Yz zerinden en az yetmi puan alanlar szl snavda baarl saylr.

Baar sralamas

MADDE 12 (1) Grevde ykselme suretiyle ilan edilen bo kadro says kadar atama yaplmasnda baar puan esas alnr. Baar puan, Yaz leri Mdr ve ayn dzeydeki kadrolara atanacaklar iin Ek 4'te yer alan nihai baar listesinin ilgili hanesine ilenerek yazl snav puan ve szl snav puannn aritmetik ortalamas; dier kadrolara atanacaklar iin ise yazl snav puan esas alnmak suretiyle tespit edilir ve Bakanln resmi intranet sitesinde snavlarn sonulandrld tarihten itibaren 15 gn ierisinde ilan edilir.

(2) Grevde ykselme snavnda baarl olmalarna ramen, ilan edilen kadro says nedeniyle atamas yaplamayacak personelden en fazla asl aday says kadar personel, ihtiya duyulmas halinde baar sralamas listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Grevde ykselme suretiyle atama

MADDE 13 (1) Yaplan snav sonucunda baarl bulunanlar arasndan, snav sonularnn ilan edildii tarihten itibaren snavdaki baar sralamasna gre en ge bir ay ierisinde, duyurulan bo kadro says kadar atama yaplr. Baar notunun ayn olmas halinde, srasyla hizmet sresi fazla olanlara, daha st renimi bitirmi olanlara, st renim mezuniyet notu yksek olanlara ncelik verilir.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma artlarn tamadklar iin snavlarn geersiz saylmas veya bu sebeple atamalarn iptal edilmesi, atanlan greve geerli bir mazeret olmakszn sresi iinde balanmamas ya da atanma hakkndan vazgeilmesi,

b) Emeklilik, lm, memurluktan ekilme veya karlma, baka unvanl kadrolara ya da baka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle bo kalan veya boalanlara, baar sralamasnn kesinletii tarihten itibaren alt aylk sreyi amamak zere ayn unvanl kadrolar iin yaplacak mteakip snava ilikin duyuruya kadar, 12 nci maddeye gre belirlenmi olan yedekler arasndan baar sralamasna gre atama yaplabilir.

(3) Grevde ykselme snavna herhangi bir sebeple katlmayanlar ile baarsz olan veya yedeklerden alt ay iindeki mteakip snava ilikin duyuruya kadar atanmam olanlar ya da atanma haklarndan herhangi bir sebeple feragat edenler, ayn unvanl kadrolara yaplacak atamalar iin bu Ynetmelikte ngrlen btn usul ve esaslara tabidir.

Unvan deiiklii snav

MADDE 14 (1) Bu Ynetmeliin 5 inci maddesinin nc fkrasnda belirtilen unvan deiikliine tabi kadrolara personelin atanmas, szl snava ilikin hkmleri hari olmak zere bu Ynetmelikte grevde ykselme snavyla ilgili belirtilen usul ve esaslar erevesinde yaplacak unvan deiiklii snav sonundaki baar puanna gre oluturulan sralama uyarnca gerekletirilir.

(2) Unvan deiiklii snav, grev alanlar ve atama yaplacak grevin niteliine ilikin konularda yazl olarak yaptrlr ve bu snavlara katlacaklarda, kurumda veya renim durumlar ile ilgisi bulunmayan grevlerde belirli sre hizmet yapm olma art aranmaz.

(3) Unvan deiiklii snavnda yz puan zerinden en az yetmi puan alanlar baarl saylr.

Snav kurulu ve grevleri

MADDE 15 (1) Yazl ya da szl snavlara katlacaklar semek ve grevde ykselme ve unvan deiiklii snavlarn yapmak zere Dantay Bakan tarafndan Genel Sekreterin bakanlnda, personelden sorumlu genel sekreter yardmcs ve tetkik hakimi veya Dantay savcsnn katlaca bir snav kurulu oluturulur.

(2) Snav kurulunun bakan ve yeleri; elerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayn hsmlarnn yaplacak snavlara katlmas halinde, bunlarn yerine dahil olduklar gruptan yenileri grevlendirilir.

(3) Snav kurulu, grevde ykselme ve unvan deiiklii snavnda sorulacak sorularn bilgi kaynann hazrlanmas, snav sonularnn ilan, yaplacak itirazlarn sonulandrlmas ve bu konuya ilikin dier ileri yrtr.

(4) Snav kurulunun sekretarya hizmetleri, Personel ve Eitim Mdrlnce yrtlr.

Snav belgelerinin saklanmas

MADDE 16 (1) Snavlarda baar gsterenlerin snavla ilgili belgeleri ilgililerin zlk dosyalarnda, baar gsteremeyenlerin belgeleri en az bir yl veya bir sonraki snava kadar Personel ve Eitim Mdrl arivinde saklanr.

Snav sonularna itiraz

MADDE 17 (1) Snava katlanlar sonularn intranette ilan edilmesinden itibaren be i gn ierisinde yazl olarak Personel ve Eitim Mdrlne itiraz edebilir. tirazlar, Snav Kurulu tarafndan be i gn ierisinde karara balanr ve ilgililere yazl olarak bildirilir. tiraz zerine Snav Kurulunca verilen kararlar kesindir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Grev gruplar arasnda geiler

MADDE 18 (1) Bu Ynetmeliin hizmet gruplarn belirleyen 5 inci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan grev gruplar arasndaki geiler aadaki esaslar erevesinde yaplr;

a) Ayn hizmet grubu alt grev grubunun kendi iinde kalmak kaydyla, snav yaplmakszn, ilgili personelin istei ve atanlacak kadronun gerektirdii zellikleri tamak artyla ve birden fazla mracaat olmas halinde, bu Ynetmelik eki Ek-1 deerlendirme formu esas alnarak yaplacak puanlama sonucunda, toplam puan en fazla olandan balamak zere dier kadrolara atama yaplabilir. Bu puanlama, yaplacak her atamada yenilenir.

b) Hizmet gruplar aras grevde ykselme niteliindeki geiler ve alt grev grubundan st grev gruplarna geiler grevde ykselme snavna tabidir. Ancak, Bakanlkta veya dier kamu kurum ve kurulularnda daha nce bulunulan grevler ile bu grevlerle ayn dzey grevlere veya alt grevlere, grevde ykselme snavna tabi tutulmadan atama yaplabilir.

c) Unvan deiikliine tabi kadrolar arasndaki geiler, ilgili kadro iin dzenlenen unvan deiiklii snav sonucuna gre yaplabilir.

Engellilerin snavlar

MADDE 19 (1) Dantay Bakanl, gerekli artlar tayan ve atanlacak grevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin snavlarnn yaplabilmesi ile ilgili gerekli nlemleri alr.

Naklen ve aktan atamalar

MADDE 20 (1) Dantay Bakanl, ayn unvana veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir. lk defa aktan atamalarda bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan Ynetmelik

MADDE 22 (1) 3/8/2005 tarihli ve 25895 sayl Resm Gazetede yaymlanan Dantay Personeli Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

renim dzeyi

GEC MADDE 1 (1) 18/4/1999 tarihinde grevde bulunan ve ayn tarih itibaryla iki veya yllk yksekrenim mezunu olanlar, dier artlara sahip olduklar takdirde 6 nc maddenin uygulanmas bakmndan drt yllk yksekrenim mezunu kabul edilirler.

(2) 18/4/1999 tarihinde grevli personel hakknda 6 nc maddenin birinci fkrasnn (c), (d) ve (e) bentlerinin (1) numaral alt bentlerinde yer alan unvanlar itibar ile belirlenmi bulunan renim dzeylerinin bir alt renim dzeyi uygulanabilir.

Yrrlk

MADDE 23 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 24 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Dantay Bakan yrtr.

 

Ekler iin tklaynz