6 Aralık 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29197

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2013/1)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 30/12/2013 tarihli ve 28867 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2013/1)’nin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 35) DEĞERLİ KAĞITLAR”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.