6 Aralık 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29197

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 3)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/12/2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 3)’nin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 32) TAŞINIRLARIN GEÇİCİ TAHSİSİ”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.