6 Aralık 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29197

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER GENEL TEBLİĞİ (DÖNER SERMAYELİ

İŞLETMELER DETAYLI HESAP PLANI) (SIRA NO: 1)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 29/9/2010 tarihli ve 27714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği (Döner Sermayeli İşletmeler Detaylı Hesap Planı) (Sıra No: 1)’nin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 31) DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER DETAYLI HESAP PLANI”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.