6 Aralık 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29197

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 3/12/2009 tarihli ve 27421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 2)’nin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 30) TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİLERİ”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.