6 Aralık 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29197

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ

(SAYI: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 10/1/2008 tarihli ve 26752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1)’nin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 28) AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.