5 Aralık 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29196

TEBLİĞ

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/8)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan dört meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

EKLER:

 

Ek-1     Tel Çekme Örme İşçisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-2     Sargı Makineleri İşçisi (Seviye 3)  Ulusal Meslek Standardı

Ek-3     Kasiyer (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-4     Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı