4 Aralk 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29195

YNETMELK

Nevehir Hac Bekta Veli niversitesinden:

NEVEHR HACI BEKTA VEL NVERSTES AVANOS SERAMK

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Nevehir Hac Bekta Veli niversitesi Avanos Seramik Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Nevehir Hac Bekta Veli niversitesi Avanos Seramik Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez (ASEM): Nevehir Hac Bekta Veli niversitesi Avanos Seramik Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Nevehir Hac Bekta Veli niversitesi Avanos Seramik Uygulama ve Aratrma Merkezi Mdrn,

c) Mdr Yardmcs: Nevehir Hac Bekta Veli niversitesi Avanos Seramik Uygulama ve Aratrma Merkezi Mdr Yardmcsn,

) Rektr: Nevehir Hac Bekta Veli niversitesi Rektrn,

d) Senato: Nevehir Hac Bekta Veli niversitesi Senatosunu,

e) niversite: Nevehir Hac Bekta Veli niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; seramik alannda nemli bir merkez olan blgenin ihtiya duyduu teknik ve sanatsal destei salamak, eitim retime yardmc olmak, retim yapmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez amalar dorultusunda aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) Seramik alannda kamu ve zel sektre, ulusal ve uluslararas kurulu ve kiilere ihtiya duyduklar alanlarda danmanlk hizmeti vermek.

b) Ulusal ve uluslararas dzeyde bilimsel aratrma, inceleme, proje ve uygulama yapmak ve yaptrmak, gr bildirmek, rapor hazrlamak, danmanlk hizmeti sunarak ibirlii yapmak, proje ve benzeri almalar yrtmek, bu tr almalara katlmak ve tevik etmek, blgedeki seramik sektrn daima gncel ve canl tutmak.

c) Seramik ve sanat alanlarnda kamu ve zel sektre, ulusal ve uluslararas kurulu ve kiilere ihtiya duyduklar alanlarda kurslar, sertifika programlar, seminerler, konferanslar, kongreler, altaylar, sempozyumlar, paneller, eitim ve gelitirme programlar dzenlemek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu salamak, bu alanda niversite imknlarnn tantmn yaparak bu tr faaliyetleri tevik etmek.

) Seramik ve sanat alanlarnda uygulamal eitici kurslar dzenlemek ve bu kurslar baar ile tamamlayanlara programn zelliine gre belge veya sertifika vermek.

d) alma alan ile ilgili konularda niversitenin btn birimlerine ait laboratuvar, ktphane, akll snf, dershane, net-dershane ve dier eitim imknlarndan yararlanmak.

e) Blgede bulunan krmz ve beyaz kil yataklarndan faydalanmak; amur ve sr reeteleri hazrlayarak retim yapmak ve rnleri satmak.

f) Teknolojik bilgi retmek, alternatif piirim teknikleri kullanmak.

g) zel sektr-sanayi-okul-niversite ibirliini salamak.

) Alanla ilgili rencilere staj imkn salamak.

h) Blgenin seramik sektrnde kalknmasna katkda bulunmak.

) Sanat ve mhendislik alanndaki akademisyen ve tasarmclarla, mlek ustalaryla ibirlii yapmak.

i) niversite iin sreklilii olan seramik promosyon rnleri retmek.

j) Seramik teknikerlerine, seramik rencilerine istihdam salamak.

k) Avanos mlekiliini korumak ve yaatmak iin gereken imknlar hazrlamak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Bunlarn Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr

b) Ynetim Kurulu

Mdr ve Mdr Yardmclar

MADDE 8 (1) Mdr; niversitenin alanla ilgili retim yeleri arasndan, Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi dolan veya dolmadan grevinden ayrlan Mdrn yerine Rektr tarafndan ayn yntemle yeniden grevlendirme yaplr. Sresi dolan Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdre almalarnda yardmc olmak zere niversitenin ilgili alanda alan retim yeleri veya retim grevlileri arasndan iki kii Mdr Yardmcs olarak Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde Mdr Yardmclarnn da grevi sona erer. Mdrn katlamad toplantlara Mdr Yardmclarndan biri bakanlk eder.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kurulunu toplantya armak, Ynetim Kuruluna bakanlk etmek ve alnan kararlar ve alma programlarn uygulamak.

c) Merkezin alma, hedef ve planlar ile yllk btesini hazrlamak/hazrlatmak, Ynetim Kurulunun gr alndktan sonra Rektrn onayna sunarak uygulamak.

) Merkezin gelir ve giderlerine ilikin esaslar belirlemek, Ynetim Kurulunun onayndan sonra Rektrle sunmak.

d) Merkezin idari ilerini yrtmek, personel ihtiyacn belirlemek ve Rektrle sunmak.

e) Yurt ii ve yurt dndaki eitim, aratrma ve uygulama merkezleri, kamu ve zel sektr kurulular ile ibirlii yaparak amaca uygun projelerle ilgili karlkl yardmlamay gerekletirmek, aratrma ve uygulama projeleri ile ilgili gruplar belirleyerek grevlendirmelerini salamak zere Ynetim Kuruluna sunmak.

f) Merkezin yllk faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait alma programn Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektrn onayna sunmak.

g) Merkez bnyesinde oluturulan birimlerin ve alma gruplarnn faaliyetlerini; aratrma, inceleme, uygulama, eitim ve yayn almalarn kurulu ve gelime amalarna uygun olarak planlamak, yrtmek ve denetlemek.

) Faklte, enstit, yksekokul ve Rektrle bal blm bakanlklarndaki koordinasyon gruplar ile ibirlii ve koordinasyonu salamak.

h) Merkezin amalar dorultusunda alma programlar, projeler hazrlamak veya hazrlatmak, retim yapmak ve bunlarla ilgili ilemleri yrtmek.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr tarafndan niversitenin retim elemanlar arasndan nerilecek on aday iinden Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen be yeden oluur. Ynetim Kuruluna Mdr bakanlk eder.

(2) Ynetim Kurulu salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluuyla alnr. Herhangi bir sebeple boalan Ynetim Kurulu yeliine, kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeni ye grevlendirilir.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin strateji ve politikalarn belirlemek, Merkezin inceleme, aratrma, eitim, uygulama ve yayn faaliyetleri ile bu hususlarda her trl idar ve mal tedbirin alnmasna karar vermek.

b) Merkezin btesini grerek Rektrle sunulmak zere Mdre bildirmek.

c) Mdrn gemi yla ilikin hazrlayaca faaliyet raporunu deerlendirmek ve koordinasyon gruplarndan gelen neri ve istekleri de deerlendirerek teklif edilen eitim programlarnn hangilerinin dzenleneceini, dzenlenen programlarda kimlerin grevlendirileceini ve yaplacak demelerin miktarn belirlemek suretiyle bir sonraki dneme ait alma programn grerek karara balamak; dzenlenecek programlarla ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu ve deerlendirmesini yapmak.

) Merkez bnyesinde, konularn zelliklerine gre alma gruplar oluturmak ve bu gruplarn almalarna nezaret etmek.

d) nceleme, aratrma, eitim ve uygulama projeleri ile yayn yapacak proje ekiplerini ve yneticilerini belirlemek.

e) Eitim programlar sonunda verilecek olan katlm belgesi, uzmanlk sertifikas ve benzeri belgeler ile ilgili esaslar belirlemek ve bu belgeleri dzenlemek.

f) Mdrn getirecei dier konular grerek karara balamak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, teknik ve idar personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca, Rektr tarafndan grevlendirilecek personel ile karlanr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Nevehir Hac Bekta Veli niversitesi Rektr yrtr.